Text in the world of synergized codes

Jacek Warchala

Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-9160-9270


Abstract

This study deals with the problem of limits of philological research in the context
of the evolution of philology towards anthropology of language and transgression (in the
multimedia age) of limits of a traditionally understood text. Its main subject is advertising
communication conceived as multicodal and multimodal text in which meaning results
from the interference of particular semiotic systems (codes): verbal, iconic (visual),
musical or, in some instances, the code of arranged space. The study considers the issue
of mutual dependence of the verbal and iconic codes (or word and image) within a single
advertising text. Three types of dependence are pointed out: metaphorical, metonymical
and tautological.


Keywords:

word-iconic relations, advertisement, multicodal and multimodal text, visualization, visual culture, persuasion


Bagiński, D., Francuz, P. (2007): W poszukiwaniu podstaw kodów wizualnych. [In:] Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. P. Francuz (ed.). Warszawa, pp. 19–43.   Google Scholar

Bal, M. (2006): Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej. Translated by M. Bryl. „Atrium Questiones” XVII, pp. 295 – 331.   Google Scholar

Barthes, R. (1985): Retoryka obrazu. Translated by Z. Kruszyński. „Pamiętnik Literacki”. Vol. 3, pp. 289−302.   Google Scholar

Bartmiński, J., Niebrzegowska-Bratmińska, S. (2009): Tekstologia. Warszawa.   Google Scholar

Blaire, J. A. (2008): Rhetoric of Visual Arguments. [In:] Defining Visual Rhetorics. Ch. A. Hill, M. Helmers (ed.). University of Wisconsin Oshkosh, pp. 41−63.   Google Scholar

Czapliński, P. (2010): Tekst drugi. „Teksty Drugie”. Vol. 1−2, pp. 34−35.   Google Scholar

De Beaugrande, R.-A., Dressler, W. U. (1990): Wstęp do lingwistyki tekstu. Translated by A. Szwedek. Warszawa.   Google Scholar

Didi-Huberman, G. (2011): Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki. Translated by B. Brzezicka. Gdańsk.   Google Scholar

Dziadek, A. (2004): Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice.   Google Scholar

Fred, M. (1980): Absorbtion and Theatricality. Unieversity of Chicago Press.   Google Scholar

Geertz, C. (2000): Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Translated by D. Wolska. Kraków.   Google Scholar

Głombicki, Ł. (2013): Tomaszewski o fotografii: Odebrano mi zawód. Dziś każdy może robić zdjęcia [interview with Tomasz Tomaszeski]. „Gazeta Wyborcza” z 10 sierpnia.   Google Scholar

Gołębiewska, M. (2003): Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności. Gdańsk 2003.   Google Scholar

Gombrich, E. H. (2009): Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej. Translated by D. Folga-Januszewska. Kraków.   Google Scholar

Korpanty, K. (2008): Jan Sebastian Bach i retoryka. Analiza muzyczno-retoryczna kantaty Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem BWV 159. „Młoda Muzykologia”, pp. 36–61.   Google Scholar

Łotman, J. (2008): Symbolika Petersburga. [In:] Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury. Translated by B. Żyłko. Gdańsk, pp. 291 – 307.   Google Scholar

Maćkiewicz, J. (2017): Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów. „Studia Medioznawcze”. Vol. 2 (69), pp. 33 – 46.   Google Scholar

Martinec, R., Salway, A. (2005): A system for image-text relations in new (and old) media, “Visual Communication”. Vol. 4 (3), pp. 338–371.   Google Scholar

Mirzoeff, N. (2006): Wszystko to bez sensu. „Artium Questiones”. Vol. XVII, pp. 195–214.   Google Scholar

Mitchell, W. J. T. (2013): Czego chcą obrazy. Translated by Ł. Zaremba. Warszawa.   Google Scholar

Olivier, B. (2010): Nauki o komunikacji. Translated by I. Piechnik. Warszawa.   Google Scholar

Rose, G. (2001): Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London.   Google Scholar

Schweitzer, A. (2009): Jan Sebastian Bach. Translated by M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa.   Google Scholar

Skudrzyk, A. (2005): Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym. Katowice.   Google Scholar

Skwara, M. (2007): O niektórych właściwościach ekfraza. [In]: Perspektywy polskiej retoryki. B. Sobczak, H. Zgółka (ed.). Poznań, pp. 204−210.   Google Scholar

Smith, W. (1962−1963): Prudentius’s „Psychomachia”. “Modern Philology”. Vol. 60, pp. 161−171.   Google Scholar

Stöckl, H. (2015): Czytanie tekstów językowo-obrazowych? Elementy kompetencji podstawowej. [In:] Lingwistyka mediów. Antologia tłumaczeń. I. Bartoszewicz, R. Opiłowski, J. Jarosz (ed.). Wrocław−Dresden, pp. 113−138.   Google Scholar

Szalewska, K. (2012): Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim. Kraków.   Google Scholar

Tabakowska, E. (2011): Co przechodzi ludzkie pojęcie? [In:] Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat. J. Brehmer, A. Chuderski (ed.). Kraków, pp. 199−214.   Google Scholar

Talmy, L. (2000): Toward a Cognitive Semantics. Vol. 1. The MIT Press, pp. 139−141.   Google Scholar

Unger, H.-H. (1941): Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16.−18. Jahrhundert. Würzburg.   Google Scholar

Warchala, J. (2013): Miasto obrócone w tekst. [In:] Narracyjność języka i kultury. Literatura i media. D. Filar, D. Piekarczyk (ed.). Lublin, pp. 255−273.   Google Scholar

Warchala, J. (2014): Teksty na granicy języka. „Konteksty Kultury” 11B. Vol. 3−4, pp. 302−321.   Google Scholar

Warchala, J. (2018): Badanie tekstu jako przekraczanie granic, czyli kilka uwag o możliwości badań filologicznych nad reklamą. [In:] Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. M. Maciołek (ed.). Vol. III: Współczesne aspekty badań nad językiem – teoria i praktyka. Katowice, pp. 331−347.   Google Scholar

Warchala, J. (2019): Formy perswazji. Katowice.   Google Scholar

Warchala, J., Skudrzyk, A. (2010): Kultura piśmienności młodego pokolenia. Katowice.   Google Scholar

Wittgenstein, L. (1997): Tractatus logico-philosophicus. Translated by B. Wolniewicz. Warszawa.   Google Scholar


Published
2020-09-04

Cited by

Warchala, J. (2020). Text in the world of synergized codes. Prace Językoznawcze, 22(4), 219–236. https://doi.org/10.31648/pj.5826

Jacek Warchala 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
https://orcid.org/0000-0002-9160-9270