How much of Czestochowa is there in Częstochowa? The naming identity of the city

Violetta Jaros

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Abstract

The article reviews proper names functioning in the social space of Częstochowa, evoking
associations with its history and topography. Its purpose is to provide a linguistic
description of Częstochowa’s urbanonyms with their specific cultural references, which
create local space, limiting the overwhelming influence of globalization. The characterized
urbanonyms combine two contexts – physical and social space – and perform various functions:
they serve as points of reference in the topography of the city and the region; they
reflect the contemporary architectural structure and properties of the area and preserve
the memory of the past ones; they commemorate distinguished residents of Częstochowa;
and above all, they ensure identification with the city and strengthen distinctiveness
of local space, shaping the collective identity of its inhabitants.


Keywords:

onomastic identity, Częstochowa, urbanonymy, chrematonymy, locality


Bijak U. (2017): Transonimizacja, czyli „wędrówka nazw”. „Folia Onomastica Croatia” 26, s. 1−14.
Crossref   Google Scholar

Biolik M. (1982): Typy semantyczne współczesnych nazw ulic i placów Olsztyna. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” nr 1−2, s. 51−61.   Google Scholar

Biolik M. (2010a): Nazwy współczesnych ulic i placów w miastach Warmii i Mazur. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 80. Studia Linguistica” V, s. 31−39.   Google Scholar

Biolik M. (2010b): Nazwy własne w użyciu pragmatycznym. [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 49−59.   Google Scholar

Biolik M. (2015): Funkcja kumulatywna nazw własnych a etniczne stereotypy językowe. [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska-Giefing, M.   Google Scholar

Balowski i M. Graf. Poznań, s. 51−62.   Google Scholar

Braun J. (1977): Częstochowa. Urbanistyka i architektura. Warszawa.   Google Scholar

Chlebda W. (2000): Ile jest Mławy w Mławie? Pochodne nazw własnych w językowym obrazie świata Polaków. [W:] „Język a kultura”. T. 13: Językowy obraz świata i kultura. Red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz. Wrocław, s. 247−259.   Google Scholar

Gałkowski A. (2008): Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim. Łódź.   Google Scholar

Handke K. (1992): Polskie nazewnictwo miejskie. Warszawa.   Google Scholar

Jaros V. (2019): Częstochowa – wizerunek miasta promowany i prezentowany w miesięczniku „Jasne, że Częstochowa”. [W:] Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. T. 5: Błąd, kryzys, skandal. Red. E. Biłas-Pleszak, A. Kalisz i E. Tyc. Katowice, s. 89−102.   Google Scholar

Kosyl Cz. (2003): Chrematonimia. [W:] Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. T. 2. Red. E. Rzetelska-Feleszko i A. Cieślikowa przy współudziale J. Dumy. Warszawa, s. 370−375.   Google Scholar

Krakowski S. (1948): Stara Częstochowa. Studia nad genezą, ustrojem i strukturą ludnościową i gospodarczą Częstochowy (1220–1655). Częstochowa.   Google Scholar

Lewandowski A. (1992): Współczesne polskie nazwy firmowe. Zielona Góra.   Google Scholar

Łuc I. (2010): Chrematonimy jako tworzywo gier reklamowych. [W:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference. Red. J. David, M. Čornejova, M. Harvalik. Ostrava–Praha, s. 320−329.   Google Scholar

Mrózek R. (2004): Synchroniczne i diachroniczne granice oraz pogranicza urbanonimii. [W:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Red. I. Sarnowska-Giefing i M. Graf. Poznań, s. 31−38.   Google Scholar

Rymut K. (red.) (1997): Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany. T. 2: C–D. Kraków.   Google Scholar

Rewers E. (2005): Miasto jako przestrzeń kulturowa. [W:] Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa. Red. B. Jałowiecki, M. S. Szczepański. Warszawa, s. 83−94.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2010): Nomina propria w globalizującym się świecie – sprzeczność tendencji czy onimiczna homeostaza? [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 61−73.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2012): Symbioza nazw, czyli o intertekstualności nazewniczej. „Slavia Occidentalis”, s. 199−211.   Google Scholar

Snoch B. (2002): Mała encyklopedia Częstochowy. Częstochowa.   Google Scholar

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W. (red.) (1880): Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1–15. Warszawa (SGKP).   Google Scholar

Wallis A. (1990): Socjologia przestrzeni. Warszawa.   Google Scholar

Zagórski Z. (2010): Problematyka i metody badań nazewnictwa wspólnoty miejskiej. [W:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii. Red. I. Sarnowska-Giefing i M. Graf. Poznań,   Google Scholar

s. 51−59.   Google Scholar

Zboralski M. (2000): Nazwy firm i produktów. Warszawa.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Jaros, V. (2021). How much of Czestochowa is there in Częstochowa? The naming identity of the city. Prace Językoznawcze, 23(2), 105–120. https://doi.org/10.31648/pj.6584

Violetta Jaros 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w CzęstochowieLicense

Copyright (c) 2021 Wydawnictwo UWM

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.