Nominal inflection of contemporary Polish – a simplification or the beginning of the collapse of the case system?

Halina Kurek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Abstract

The turn of the 20th and 21st centuries witnessed huge, previously unknown transformations
of the Polish nominal inflection, especially in the category of nouns and numerals.
Thus the objective of the article is to determine whether it is just a simplification of the
language’s case system, or it is the beginning of its collapse. The research material includes
both common words and proper nouns in the written and spoken variant of Polish.
The analysis of this material and a wide scope of the phenomenon make it possible
to propose a thesis that a new pattern of the Polish nominal inflection is being shaped,
and that the ongoing simplification of the language’s case system is the beginning
of a broader process and profound changes in the Polish inflection system, which may
result in abandoning declension altogether in the future.


Keywords:

Polish nominal inflection, linguistic change, simplifying declension


Bereda T., Dolacka M., Marszałek H., Podracki J., Strzałkowska A., Wodiczko M. (1993): Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego. Red. J. Podracki. Warszawa.   Google Scholar

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. (1973): Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa.   Google Scholar

Dunaj B. (1989): Język mieszkańców Krakowa. Cz. I: Zagadnienia teoretyczne, fonetyka, fleksja. Warszawa.   Google Scholar

Furdal A. (1965): W sprawie zasięgu niektórych właściwości polskiego dialektu kulturalnego. „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” V, s. 233–254.   Google Scholar

Handke K. (2008): Socjologia języka. Warszawa.   Google Scholar

Karolak S. (1993): Rząd (składnia rządu, rekcja). [W:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 462–464.   Google Scholar

Kołodziejek E. (2010): Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN. Warszawa.   Google Scholar

Kreja B. (1995): Językowe i pozajęzykowe przyczyny nieodmienności polskich nazwisk. „Język Polski” LXXV, z. 1, s. 1–22.   Google Scholar

Kurek H. (2019): Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie imion i nazwisk oraz appellativów). Kraków.   Google Scholar

Laskowski R. (1984): Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna. [W:] Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, s. 121–169.   Google Scholar

Łuczyński E. (2007): Wołacz we współczesnej polszczyźnie. „Język Polski” LXXXVII, z. 2, s. 149–156.   Google Scholar

Markowski A. (2008): Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa.   Google Scholar

Perlin J. (2004): Metodologia językoznawstwa diachronicznego. Warszawa.   Google Scholar

Pisarek W. (2013): Dwa zwierzęta. [W:] Mówię więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie. Red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska. Gdańsk, s. 194–195.   Google Scholar

Polański K. (1978): Przypadek – funkcje składniowe. [W:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Red. S. Urbańczyk. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.   Google Scholar

Satkiewicz H. (2001): Rozwój fleksji w polszczyźnie XX wieku. [W:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Red. S. Dubisz, S. Gajda. Warszawa, s. 95–101.   Google Scholar

Sieczkowski A. (1964): Kategoria gramatyczna wołacza w językach zachodniosłowiańskich. „Prace Filologiczne” XVIII/2, s. 239–262.   Google Scholar

Witalisz A. (2009): Czy nowe polskie zestawienia determinatywne powielają wzór angielski? [W:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie. Red. K. Ożóg. Rzeszów, s. 87–97.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Kurek, H. (2021). Nominal inflection of contemporary Polish – a simplification or the beginning of the collapse of the case system?. Prace Językoznawcze, 23(2), 263–271. https://doi.org/10.31648/pj.6590

Halina Kurek 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie