Nominal inflection of contemporary Polish – a simplification or the beginning of the collapse of the case system?

Halina Kurek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Abstract

The turn of the 20th and 21st centuries witnessed huge, previously unknown transformations
of the Polish nominal inflection, especially in the category of nouns and numerals.
Thus the objective of the article is to determine whether it is just a simplification of the
language’s case system, or it is the beginning of its collapse. The research material includes
both common words and proper nouns in the written and spoken variant of Polish.
The analysis of this material and a wide scope of the phenomenon make it possible
to propose a thesis that a new pattern of the Polish nominal inflection is being shaped,
and that the ongoing simplification of the language’s case system is the beginning
of a broader process and profound changes in the Polish inflection system, which may
result in abandoning declension altogether in the future.


Keywords:

Polish nominal inflection, linguistic change, simplifying declension


Bereda T., Dolacka M., Marszałek H., Podracki J., Strzałkowska A., Wodiczko M. (1993): Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego. Red. J. Podracki. Warszawa.   Google Scholar

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H. (1973): Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa.   Google Scholar

Dunaj B. (1989): Język mieszkańców Krakowa. Cz. I: Zagadnienia teoretyczne, fonetyka, fleksja. Warszawa.   Google Scholar

Furdal A. (1965): W sprawie zasięgu niektórych właściwości polskiego dialektu kulturalnego. „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” V, s. 233–254.   Google Scholar

Handke K. (2008): Socjologia języka. Warszawa.   Google Scholar

Karolak S. (1993): Rząd (składnia rządu, rekcja). [W:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 462–464.   Google Scholar

Kołodziejek E. (2010): Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN. Warszawa.   Google Scholar

Kreja B. (1995): Językowe i pozajęzykowe przyczyny nieodmienności polskich nazwisk. „Język Polski” LXXV, z. 1, s. 1–22.   Google Scholar

Kurek H. (2019): Przemiany fleksji nominalnej w polszczyźnie przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie imion i nazwisk oraz appellativów). Kraków.   Google Scholar

Laskowski R. (1984): Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna. [W:] Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa, s. 121–169.   Google Scholar

Łuczyński E. (2007): Wołacz we współczesnej polszczyźnie. „Język Polski” LXXXVII, z. 2, s. 149–156.   Google Scholar

Markowski A. (2008): Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa.   Google Scholar

Perlin J. (2004): Metodologia językoznawstwa diachronicznego. Warszawa.   Google Scholar

Pisarek W. (2013): Dwa zwierzęta. [W:] Mówię więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie. Red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska. Gdańsk, s. 194–195.   Google Scholar

Polański K. (1978): Przypadek – funkcje składniowe. [W:] Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Red. S. Urbańczyk. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.   Google Scholar

Satkiewicz H. (2001): Rozwój fleksji w polszczyźnie XX wieku. [W:] Polszczyzna XX wieku. Ewolucja i perspektywy rozwoju. Red. S. Dubisz, S. Gajda. Warszawa, s. 95–101.   Google Scholar

Sieczkowski A. (1964): Kategoria gramatyczna wołacza w językach zachodniosłowiańskich. „Prace Filologiczne” XVIII/2, s. 239–262.   Google Scholar

Witalisz A. (2009): Czy nowe polskie zestawienia determinatywne powielają wzór angielski? [W:] Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie. Red. K. Ożóg. Rzeszów, s. 87–97.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Kurek, H. (2021). Nominal inflection of contemporary Polish – a simplification or the beginning of the collapse of the case system?. Prace Językoznawcze, 23(2), 263–271. https://doi.org/10.31648/pj.6590

Halina Kurek 
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieLicense

Copyright (c) 2021 Wydawnictwo UWM

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.