Potential formations and late modern naming locality – on the onymic-appelative productivity

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstract

The article is devoted to one of the most recent naming models which, on the appellative
plane and from the point of view of word formation, belongs to the category of place names,
created by suffixation with the use of the well-known suffixes -arnia, -nia, -ownia, or by
paradigmatic derivation. In the naming system, such names are of proprial or appellative
origin. This means that they are created on the basis of onyms (names of streets, squares
or buildings) or appellatives which have never before appeared in the appellative system
in the function of names (cf. Bezownia, Bucikarnia, Zupiarnia). This creates a new future
possibility of enriching the lexicon of common names with proprial units. However, these will be specific appellativisms of onymic origin (cf. fryzjer ‘hairdresser’ → Fryzjernia →
fryzjernia; zupa ‘soup’ → Zupiarnia → zupiarnia).


Keywords:

potential formations, appellative origin names, deproprial names, transferred names, appellativisation, onymisation, nomina loci


Abramowiczówna Z., Bogdanowicz E. (red.) (2001): Onimizacja i apelatywizacja. Białystok.   Google Scholar

Cieślikowa A. (1994): O motywacji w onomastyce. „Polonica” XVI, s. 193–199.   Google Scholar

Galewska K. (w druku): Jak chajzerowanie weszło do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych. „Język Polski”.   Google Scholar

Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.) (1998): Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T. 2. Warszawa.   Google Scholar

Kopaliński W. (1996): Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. Warszawa.   Google Scholar

Malec M. (2001): Imię w polskiej antroponimii i kulturze. Kraków.   Google Scholar

Oronowicz-Kida E. (2018): Buciarnia, Hamownia, Kosmetykarnia – formacje potencjalne we współczesnym polskim nazewnictwie. [W:] Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne. Red. U. Bijak, H. Górny, M. Magda-Czekaj. Kraków, s. 395–402.
Crossref   Google Scholar

Puzynina J. (1966): O pojęciu potencjalnych formacji słowotwórczych. „Poradnik Językowy” z. 8, s. 329–337.   Google Scholar

Rospond S. (1957): Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych. Wrocław.   Google Scholar

Rutkiewicz M. (2002): Toponimia środkowozachodniej części województwa wielkopolskiego (gminy: Kuślin, Lwówek, Nowy Tomyśl, Opalenica). Poznań.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2013): Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej. Poznań.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2014): Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów. [W:] Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing. Red. M. Graf. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 27, s. 135–144.
Crossref   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2017): Dyfuzja semantyczna w proprialnej przestrzeni marketingowej, czyli rodzime nazwy odapelatywne w modzie. „Onomastica” LXI/2, s. 413–429.
Crossref   Google Scholar

Rutkowski M. (2007): Apelatywizacja a deonimizacja. Z rozważań nad zakresem terminów. [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek. Kraków, s. 63–71.   Google Scholar

Wróbel H. (1978): O synchronicznych relacjach słowotwórczych w onomastyce. „Prace Językoznawcze” IV, s. 16–24.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2021). Potential formations and late modern naming locality – on the onymic-appelative productivity. Prace Językoznawcze, 23(2), 55–72. https://doi.org/10.31648/pj.6596

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicense

Copyright (c) 2021 Wydawnictwo UWM

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.