Colloquial Polish as the material of press utterances (on the basis of selected examples)

Maria Wojtak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstract

The starting point of the author’s analysis is colloquial Polish as the linguistic material
of press utterances. The material base consists of two journalistic articles and a feuilleton
from “Gazeta Wyborcza” of 2019. The author focuses on the scope of use of colloquial forms
in generically marked concrete texts and on how these forms are adjusted to tasks the
authors assigned to the utterances. The researcher does not endeavor to search for communication
regularities of general nature. She moves from the macro plane to the micro
plane to show the editorial virtuosity of the authors of concrete utterances. Colloquial
(mainly lexical) forms are embedded in textual constructs unknown to colloquialism, and undergo original stylistic processes. In the first text they are elements of a court
report, in the second – of a few microstories and in the third text they are a realization
of the principle of feuilleton conceptismo resulting from contamination of the pattern
of an illustrative story and a report on clinical symptoms of a disease.


Keywords:

colloquial style, press, genre of speech, press article, feuilleton


Adamiszyn Z. (1995): Styl potoczny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. S. Gajda. Opole, s. 183–217.   Google Scholar

Bartmiński J. (2001): Styl potoczny. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 115–134.   Google Scholar

Bauer Z. (2000): Gatunki dziennikarskie. [W:] Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Z. Bauer, E. Chudziński. Kraków, s. 143–173.   Google Scholar

Gajda S. (2014): Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny. [W:] Język w mediach. Antologia. Red. M. Kita, I. Loewe. Wyd. II, s. 17–25.   Google Scholar

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1986): Zarys teorii literatury. Warszawa.   Google Scholar

Gmerek K. (2019): Rozprawa sądowa jako zdarzenie komunikacji społecznej. Szczecin.   Google Scholar

Grzelka M., Kula A. (2012): Przytoczenie w przekazie medialnym. Poznań.   Google Scholar

Lubaś W. (2003): Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole.   Google Scholar

Skudrzyk A., Warchala J. (2013): Język potoczny – dyskurs potoczny. [W:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny. Red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk. Kraków, s. 35–59.   Google Scholar

Skubalanka T. (1995): O stylu poetyckim i innych stylach języka. Lublin.   Google Scholar

Skubalanka T. (2001): Podstawy analizy stylistycznej rozważania o metodzie. Lublin.   Google Scholar

Warchala J. (1993): Potoczna narracja w dialogu. [W:] Z problemów współczesnego języka polskiego. Red. A. Wilkoń, J. Warchala. Katowice, s. 22–32.   Google Scholar

Warchala J. (2019): Formy perswazji. Katowice.   Google Scholar

Wojtak M. (2002a): Potoczność w tekstach prasowych. [W:] Język trzeciego tysiąclecia II. T. 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie. Red. G. Szpila. Seria Język a komunikacja. T. 4. Kraków, s. 109–120.   Google Scholar

Wojtak M. (2002b): Przejawy mody w sposobie kształtowania informacyjnych gatunków prasowych. [W:] Moda jako problem lingwistyczny. Red. K. Wojtczuk. Siedlce, s. 35–51.   Google Scholar

Wojtak M. (2004): Gatunki prasowe. Lublin.   Google Scholar

Wojtak M. (2007): Potoczność w wypowiedziach prasowych a konwencje gatunkowe. [W:] Potoczność a zachowania językowe Polaków. Red. B. Boniecka, S. Grabias. Lublin, s. 131–145.   Google Scholar

Wojtak M. (2008): Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych. Lublin.   Google Scholar

Wojtak M. (2010): Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy. Lublin.   Google Scholar

Wojtak M. (2019): Wprowadzenie do genologii. Lublin.   Google Scholar


Published
2021-06-30

Cited by

Wojtak, M. (2021). Colloquial Polish as the material of press utterances (on the basis of selected examples). Prace Językoznawcze, 23(2), 317–329. https://doi.org/10.31648/pj.6601

Maria Wojtak 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie