On the function of the negated infinitive in Polish

Magdalena Danielewiczowa

Uniwersytet Warszawski


Abstract

This paper concerns utterances with the negated infinitive of perfective verbs which
refer to actions performed consciously on both persons and non-personal objects, i.e. to
utterances such as Nie nakarmić czworga dzieci łyżką zupy [It is impossible to feed four
kids with one spoonful of soup]. Such constructions in Polish should be considered products
of an operational unit. This operational unit should not be confused with other units which
involve employing infinitive forms. The negated infinitive, primarily rhematic, functions
as a marker of the main predicate in an utterance and may be used in both the present
(Nie nakarmić …) and the past tense (Nie nakarmić było…). The operation based on such This paper concerns utterances with the negated infinitive of perfective verbs which
refer to actions performed consciously on both persons and non-personal objects, i.e. to
utterances such as Nie nakarmić czworga dzieci łyżką zupy [It is impossible to feed four
kids with one spoonful of soup]. Such constructions in Polish should be considered products
of an operational unit. This operational unit should not be confused with other units which
involve employing infinitive forms. The negated infinitive, primarily rhematic, functions
as a marker of the main predicate in an utterance and may be used in both the present
(Nie nakarmić …) and the past tense (Nie nakarmić było…). The operation based on such negated infinitives serves to signal the helplessness of the agent. The resultant utterances
show that it is excluded logically and semantically that the agent who is neither omnipotent
nor omniscient would do something that would bring about a given state of affairs encoded
in the properties of the meaning of a given infinitive. Expressions generated by this unit
are pragmatically marked as literary and obsolete, which does not mean that they cannot
be confirmed on the basis of data from contemporary general Polish.


Keywords:

Polish, czasowniki dokonane, semantic operations, infinitive, perfective verbs, negation


Bartnicka B. (1982): Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie. Wrocław.   Google Scholar

Bartnicka B. (1992): Funkcje znaczeniowe polskiego bezokolicznika w porównaniu z językiem niemieckim. „Poradnik Językowy” 2, s. 98–105.   Google Scholar

Bogusławski A. (1977): Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences. Warszawa.   Google Scholar

Bogusławski A. (1978): Towards an operational grammar. „Studia Semiotyczne” 8, s. 29–90. Pol. przekład: Preliminaria gramatyki operacyjnej. Tłum. R. Gozdawa-Gołębiowski. „Polonica” 1998, 13, s. 163–223.   Google Scholar

Bogusławski A. (1999): Inherently thematic or rhematic units of language. [W:] Travaux du Cercle linguistique de Prague 3. Red. E. Hajičová, T. Hoskovec, O. Leška, P. Sgall, Z. Skoumalová. Amsterdam, s. 211–224.
Crossref   Google Scholar

Bogusławski A. (2021): Lingwistyczna teoria mowy. Preliminaria. Warszawa.
Crossref   Google Scholar

Danielewiczowa M. (2010): Czego brak w słownikowych opisach znaczenia? Semantyka – leksykografii. „Prace Filologiczne” 58, s. 69–81.   Google Scholar

Danielewiczowa M. (2021): Aspekt tematyczny w informacyjnej strukturze wypowiedzi. Rozszerzanie i integracja wiedzy. Warszawa.
Crossref   Google Scholar

Ebeling C.L. (1984): On the meaning of the Russian infinitive. [W:] Signs of Friendship, to Honour of André G.F. van Holk, Slavist, Linguist, Semiotician. Red. J.J. Van Baak. Amsterdam, s. 97–130.   Google Scholar

Fortuin E.L.J. (2007): Modality and aspect: Interaction of constructional meaning and aspectual meaning in the dative-infinitive construction in Russian. „Russian Linguistics” 31(3), s. 201–230.
Crossref   Google Scholar

Gębka-Wolak M. (2006): O składni „Murów Jerycha” Tadeusza Brezy. [W:] Światy przedstawione. Prace z historii i teorii literatury ofiarowane Profesorowi Jerzemu Speinie. Red. M. Kalinowska i in. Toruń, s. 213–221.   Google Scholar

Gębka-Wolak M. (2007): O konstrukcjach typu Nie mnie o tym decydować. [W:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Red. J. Kamper-Warejko, J. Kulwicka-Kamińska, K. Nowakowska. Toruń, s. 259–270.   Google Scholar

Israeli A. (2013): Dative-infinitive constructions in Russian. Taxonomy and semantics. [W:] Current Studies in Slavic Linguistics. Red. I. Kor Chahine. Philadelphia, s. 199–224.   Google Scholar

Israeli A. (2014): Dative-infinitive BY constructions in Russian. Taxonomy and semantics. [W:] New Insights into Slavic Linguistics. Red. J. Witkoś, S. Jaworsky. Frankfurt, s. 141–159.
Crossref   Google Scholar

Israeli A. (2016): Dative-infinitive constructions with the particle že in Russian: taxonomy and semantics. „Slavic and East European Journal” 60(2), s. 307–336.
Crossref   Google Scholar

Koszkarjowa N., Kołosowa T. (2015): Infinitivnye predloženiâ i ih mesto v paradigme èlementarnyh prostyh predloženij kak edinic âzyka // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ: Istoriâ, filologiâ. Т. 14. Vyp. 2: Filologiâ, s. 29–42.   Google Scholar

Moroz A. (2002): Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy. Toruń.   Google Scholar

Paduczewa E. (2018): Infinitiv. [W:] Russkaâ korpusnaâ grammatika. Online: , dostęp 25.05.2021.   Google Scholar

Pisarkowa K. (1984): Historia składni języka polskiego. Wrocław.   Google Scholar

Řeháček L. (1958): Syntaktické funkce polského infinitivu ve srovnání s češtinou, Sborník slavistickích prací vĕnovaných IV. Mezinárodnímu sjezdu slavistů v Moskvĕ. Red. K. Horálek, J. Kurz. Praha, s. 52–64.   Google Scholar

Řeháček L. (1966): Sémantika a syntax infinitivu v současném polském spisovném jazyce. Praha.   Google Scholar

Świdziński M. (1982): Związki syntaktyczne z grupą bezokolicznikową w języku polskim. „Prace Filologiczne” 31, s. 231–244.   Google Scholar

Świdziński M. (1993): Dalsze kłopoty z bezokolicznikiem. [W:] Z zagadnień językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego. Red. J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza. Warszawa, s. 303–313.   Google Scholar

Timberlake A. (2004): A Reference Grammar of Russian. Oxford.   Google Scholar

Timofiejew K. (1950): Ob osnovnyh tipah infinitivnyh predloženij v sovremennom russkom literaturnom âzyke. [W:] Voprosy sintaksisa sovremennogo russkogo âzyka. Red. V. Vinogradov. Moskva 1950, с. 257–301.   Google Scholar

Weiss D. (1993): Infinitif et datif en polonais moderne – un couple malheureux? [W:] Completude et incompletude dans les langues romanes et slaves. Red. S. Karolak, T. Muryn, Kraków, s. 444–487.   Google Scholar

Wierzbicka A. (1966): Slavânskij datives cum infinitive, „International Journal of Slavic linguistics and poetics” IX, s. 82–102.   Google Scholar

Veyrenc J. (1973): Structure de la proposition infinitive impersonnel (en russe contemporain). „Revue des Études Slave” 49, s. 351–358.
Crossref   Google Scholar

Veyrenc J. (1979): Les propositions infinitives en russe. Paris.   Google Scholar

Veyrenc J. (1980): Études sur le verbe russe. Paris 1980, s. 296–303.   Google Scholar

Zołotowa G. (1973): Očerk funkcionalʹnogo sintaksisa russkogo âzyka. Moskva 1973.   Google Scholar

Zołotowa G. (1990): O russkih infinitivnyh predloženiâh. [W:] Carina Amicorum: Carin Davidsson Septuagenariae 23.03.1990 oblata. Red. M. Björklund, H. Lundberg, J. Orlov. Turku, s. 341–350.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Danielewiczowa, M. . (2022). On the function of the negated infinitive in Polish. Prace Językoznawcze, 24(1), 23–38. https://doi.org/10.31648/pj.7594

Magdalena Danielewiczowa 
Uniwersytet WarszawskiLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.