A polemic approach to pragmatic qualifiers in dictionaries of the Polish language

Mariola Wołk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

The article discusses the problem of selecting pragmatic qualifiers in general dictionaries
of the Polish language, focusing in particular on the issue of verifiability of hypotheses
which are the basis for a particular qualification of the usage scope of a given expression.
A research sample used to formulate the problems and propose correspondent solutions
consists of pragmatic descriptions of 20 expressions whose meanings are close to or identical
with the word kobieta [Eng. woman] (in relation to gender). The expressions were
excerpted from six most recognized dictionaries of contemporary Polish. Their analysis
allows one to formulate both detailed conclusions as well as outlining fundamental general
problems. The latter include, among others, issues related to the criterion of selecting
qualifiers, the principles of their possible combination or their usage scope (especially the
abbreviation książk. [Eng. literary]). The analysis is concluded with an attempt to solve some of the problems, including proposals for testing some lexicographic hypotheses.
However, by no means are they to be seen as complete and final solutions.


Keywords:

linguistic intuition, pragmatics, lexicography, dictionary qualifiers


Bogusławski A. (2008): Semantyka, pragmatyka. Leksykografa głos demarkacyjny. Warszawa.   Google Scholar

Bogusławski A. (2020): Pożegnanie z kwalifikatorem. [W:] Wokół pewnego cytatu. Red. K. Wojan. Warszawa, s. 45–51.   Google Scholar

Bogusławski A., Danielewiczowa M. (2005): Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III. Warszawa.   Google Scholar

Bogusławski A., Wawrzyńczyk J. (1993): Polszczyzna, jaką znamy. Nowa sonda słownikowa. Warszawa.   Google Scholar

Chomsky N. (1977): Preliminaria metodologiczne. [W:] Lingwistyka a filozofia. Współczesny spór o filozoficzne założenia teorii języka. Red. B. Stanosz. Warszawa, s. 183–256.   Google Scholar

Chomsky N. (1982): Zagadnienia teorii składni. Wrocław.   Google Scholar

Engelking A., Markowski A., Weiss E. (1989): Kwalifikatory w słownikach – próba systematyzacji. „Poradnik Językowy” 5, s. 299–309.   Google Scholar

Grochowski M. (1980): Pojęcie celu. Studia semantyczne. Wrocław.   Google Scholar

Grochowski M. (1996): Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (2013): O różnych rozumieniach pragmatyki w językoznawstwie. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIX, s. 5–22.   Google Scholar

Kurkiewicz J. (2007): Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego. [W:] Nowe studia leksykograficzne. Red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska. Kraków, s. 29–45.   Google Scholar

Piela A. (2020): Kłopotliwe kwalifikatory chronologiczne w słownikach języka polskiego. „Język Polski”. C 3, s. 58–72.
Crossref   Google Scholar

Walczak B. (1988): Kwalifikatory w słownikach języka polskiego. [W:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka. Red. M. Basaj. Wrocław, s. 413–422.   Google Scholar

Wierzbicka A. (1969): Dociekania semantyczne. Wrocław.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Wołk, M. (2022). A polemic approach to pragmatic qualifiers in dictionaries of the Polish language. Prace Językoznawcze, 24(1), 71–84. https://doi.org/10.31648/pj.7598

Mariola Wołk 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie