Popular Graeco-Roman mythology-based expressions as company names that identify a business profile

Magdalena Puda-Blokesz

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Abstract

The article attempts to demonstrate functional aspects of popular Graeco-Roman
mythology-based expressions which occur in Polish chrematonymy that assume the
role of proper company names, with particular emphasis on their function as business
profile and business subtype identifiers. First, the extralinguistic background, that
is the reality of consumer culture and competitive market, is outlined. The theory
of marketing communication between the company and the customer is referred to,
as are business names (company names mostly) forming one of the persuasive elements in this communication. Finally, description of data extracted from the pkt.pl company
list is presented, including names with such components as Atena, Wenus, Herkules,
Cerber, Hades, Styks and Charon as well as industry classification for particular business
activities. The analysis of the source material made it possible to determine functions
of mythology-based company names. Meant to produce in their recipients the relevant
connotations (and associations) governed by the cultural semantic baggage, besides the
core functions ascribed to onyms, such names also serve the informative and identifying,
persuasive and axiological, culture-forming and socialising roles, among others.
The considerations put forward here are situated in the domain of onomastics related
to cultural chrematonymy.


Keywords:

mythology-based expressions, chrematonymy, company name, consumerism, marketing


Biolik M. (2011): Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn, s. 59–78.   Google Scholar

Biolik M. (2015): Funkcja kumulatywna nazw własnych a etniczne stereotypy językowe. [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań, s. 51–62.   Google Scholar

Chaber P. i in. (2020): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa,, dostęp: 28.05.2021.   Google Scholar

Dunaj B. (2017): Funkcje nazw własnych. „Onomastica” LXI/2, s. 77–89.
Crossref   Google Scholar

Gałkowski A. (2011a): Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim. Łódź.   Google Scholar

Golka M. (2004): Wiara i rozczarowanie w cywilizacji konsumpcyjnej. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXVI, z. 2, s. 261–270.   Google Scholar

Grabias S. (2019): Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii. Lublin.   Google Scholar

Kisiel P. (2013): Kultura wobec współczesnych procesów społeczno-ekonomicznych. [W:] Kultura a rozwój. Red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla. Warszawa s. 289–305.   Google Scholar

Ożóg K. (2008): Współczesna polszczyzna a konsumpcjonizm. [W:] Współczesna polszczyzna: stan, perspektywy, zagrożenia. Red. Z. Cygal-Krupa, Kraków–Tarnów, s. 59–69.   Google Scholar

Parzniewska J. (1998): Nazwy zakładów pogrzebowych. „Onomastica” XLIII, s. 283–289.   Google Scholar

Puda-Blokesz M. (2015): Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeologicznych języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Puda-Blokesz M. (2020): Hades nie zawsze funeralny – szkic o fortunności nazw podmiotów gospodarczych. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” XV, s. 179–196.
Crossref   Google Scholar

Puda-Blokesz M. (2021): Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej. Kraków.
Crossref   Google Scholar

Rutkowski M. (2001): Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych. „Onomastica” VI, s. 7–29.   Google Scholar

Sarnowska-Giefing I., Balowski M., Graf M. (red.) (2015): Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Poznań.   Google Scholar

Świtała-Cheda M. (2013): Nazwy firm jako przedmiot językoznawczych opracowań naukowych. „Conversatoria Linguistica” VII, s. 165–181.   Google Scholar

Ułańska M. (2015): Funkcje nazw firm (na przykładzie łódzkich chrematonimów). [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań, s. 681–695.   Google Scholar

Walczak B. (2000): Nazwy firmowe: priopria czy appellativa? [W:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Red. M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk. Bydgoszcz, s. 113–122.   Google Scholar

Walczak B. (2015): O funkcji symbolicznej nazw własnych. [W:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań, s. 727–732.   Google Scholar

Zboralski M. (2000): Nazwy firm i produktów. Warszawa.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Puda-Blokesz , M. . (2022). Popular Graeco-Roman mythology-based expressions as company names that identify a business profile. Prace Językoznawcze, 24(1), 219–234. https://doi.org/10.31648/pj.7609

Magdalena Puda-Blokesz  
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie