A picturebook – a pictorial speech act (based on Mum always comes back by Agata Tuszyńska & Iwona Chmielewska)

Marta Wójcicka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstract

The goal of the article is to provide an analysis of relations between the conventional
(verbal) code and the iconic code in a pictorial book called picturebook based on Mum
always comes back by Agata Tuszyńska and Iwona Chmielewska. The analysed example
is a narrative picturebook that consists of images and text which form two coexisting
and correlated modalities adding up to a coherent message. A picturebook is defined
as a multimodal text of culture and in the article it is analysed in reference to theories
of speech acts and pictures. Detailed consideration concerns elements of the text frame,
delimiting elements, motifs (mum, rose, doll), symbols (colour) and narration.


Keywords:

picturebook, verbal code, iconic code, pictorial speech macro-act, multimodality


Bartmiński J. (1998): Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej. [W:] Tekst. Problemy teoretyczne. Red. J. Bartmiński, B. Boniecka. Lublin, s. 9–25.   Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. (2009): Tekstologia. Warszawa.   Google Scholar

Cackowska M. (2010): O pojęciu i pojmowaniu książki obrazkowej na świecie i w Polsce. [W:] Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sens. Red. M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska. Toruń, s. 341–355.   Google Scholar

Cackowska M. (2017): Współczesna książka obrazkowa – pojęcie, typologia, badania, teorie, konteksty, dyskursy. [W:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie. Red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak. Poznań, s. 11–48.   Google Scholar

Czubala D. (1985): Opowieści z życia. Z badań nad folklorem współczesnym. Katowice.   Google Scholar

Draaisma D. (2009): Machina metafor. Historia pamięci. Przekł. R. Pucek. Warszawa.   Google Scholar

Hallberg K. (2017): Literaturoznawstwo a badania nad książką obrazkową. Przekł. H. Dymel-Trzebiatowska. [W:] Książka obrazkowa. Wprowadzenie. Red. M. Cackowska, H. Dymel-Trzebiatowska, J. Szyłak. Poznań, s. 49–56.   Google Scholar

Kruszona M. (2008): Kulturowy atlas ptaków. Warszawa.   Google Scholar

Maćkiewicz J. (2017): Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów. „Studia Medioznawcze” 2(69), s. 33–42.
Crossref   Google Scholar

Niebrzegowska-Bartmińska S. (2007): Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej. Lublin.   Google Scholar

Nikolajeva M., Scott C. (2001): How Picturebooks Work. Nowy Jork–Londyn.   Google Scholar

Searle J.R. (1987): Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka. Tłum. B. Chwedończuk. Warszawa.   Google Scholar

Schmitz U. (2015): Badanie płaszczyzn wizualnych. Wprowadzenie. [W:] Lingwistyka mediów. Antropologia tłumaczeń. Red. R. Opiłowski, J. Jarosz, P. Staniewski. Przekł. M. Makowska. Wrocław–Dresden, s. 57–78.   Google Scholar

Tuszyńska A., Chmielewska I. (2020): Mama zawsze wraca. Warszawa.   Google Scholar

Wójcicka M. (2019): Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej. Lublin.
Crossref   Google Scholar

Zumthor P. (2004): Właściwości tekstu oralnego. [W:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów. Red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima. Warszawa, s. 210–218.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Wójcicka, M. (2022). A picturebook – a pictorial speech act (based on Mum always comes back by Agata Tuszyńska & Iwona Chmielewska). Prace Językoznawcze, 24(1), 253–268. https://doi.org/10.31648/pj.7612

Marta Wójcicka 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.