Maria Wojtak: Wprowadzenie do genologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2019, ss. 292

Zofia Bilut-Homplewicz

Uniwersytet Rzeszowski

Anna Hanus

Uniwersytet Rzeszowski


Abstract

X
Adamzik K. (2001): Die Zukunft der Textsortenlinguistik. Textsortennetze, Textsortenfelder, Textsorten im Verbund. [In:] Zur Kulturspezifik von Textsorten. Red. U. Fix, S. Habscheid, J. Klein. Tübingen, S. 15–30.   Google Scholar

Adamzik K. (2016): Textlinguistik Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven. Berlin–Boston.
Crossref   Google Scholar

Bilut-Homplewicz Z. (2010): Lingwistyka tekstu w Niemczech na tle polonistycznych badań tekstologicznych – kontrastywność interlingwistyczna. „Stylistyka” XIX, S. 393–410.   Google Scholar

Bilut-Homplewicz Z., Hanus A. (2017): Kontrastywność interlingwistyczna w kontekście inspiracji tekstologicznych Marii Wojtak. [In:] Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak. T. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach   Google Scholar

drukowanych. Red. I. Hofman/D. Kępa-Figura. Lublin, S. 37–50.   Google Scholar

Czachur W. (2015): Kontrastywność w badaniach tekstologicznych. Szanse i ograniczenia. [In:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5: Gatunek a granice. Red. D. Ostaszewska, J. Przyklenk. Katowice, S. 43–51.   Google Scholar

Dudek-Szumigaj A. (2018): Inskrypcje nagrobne pogranicza polsko-ukraińskiego. Studium genologiczne. Lublin.   Google Scholar

Dunin-Dutkowska A. (2014): Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne. Lublin.   Google Scholar

Fleck L. (1986): Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie naukowym. Lublin.   Google Scholar

Kurz S. (2018): Gattungstheorie als universelles Erklärungsmodell. Michail Bachtin: Sprechgattungen. Red. R. Grübel, R. Lachmann, S. Sasse. Übersetzt von R. Grübel und A. Sproede. Berlin: Matthes & Seitz (=Batterien NF, 28), SS. 336. [In:] ZGB 27, S. 315–322.
Crossref   Google Scholar

Wiktorowicz J., Frączek A. (red.) (2008): Wielki słownik niemiecko-polski – Großwörterbuch Deutsch-Polnisch. Warszawa.   Google Scholar

Witosz B. (2009a): Dyskurs i stylistyka. Katowice.   Google Scholar

Witosz B. (2009b): Gatunek tekstu wobec „porządku dyskursu”. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, S. 99–111.   Google Scholar

Witosz B. (2010): Text und/oder Diskurs in der Perspektive der polnischen Tradition der Texterforschung. „Tekst i dyskurs – text und diskurs” 3, S. 167–179.   Google Scholar

Witosz B. (2011): Interakcyjny model relacji gatunku i dyskursu w przestrzeni komunikacyjnej. [In:] Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4: Gatunek a komunikacja społeczna. Red. D. Ostaszewska. Katowice, S. 23–32.   Google Scholar

Wojtak M. (2008): Genologia tekstów użytkowych. [In:] Polska genologia lingwistyczna. Red. D. Ostaszewska/R. Cudak. Warszawa, S. 339–361.   Google Scholar

Wojtak M. (2011): O relacjach dyskursu, stylu, gatunku i tekstu. „Tekst i dyskurs – text und diskurs” 4, S. 69–78.   Google Scholar


Published
2022-03-31

Cited by

Bilut-Homplewicz, Z., & Hanus, A. (2022). Maria Wojtak: Wprowadzenie do genologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2019, ss. 292. Prace Językoznawcze, 24(1), 269–276. https://doi.org/10.31648/pj.7613

Zofia Bilut-Homplewicz 
Uniwersytet Rzeszowski
Anna Hanus 
Uniwersytet RzeszowskiLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.