An animal like a human – anthropomorphising dogs in zoonyms and zoochrematonyms

Ewa Oronowicz-Kida

Uniwersytet Rzeszowski


Abstract

In Poland, the turn of the 20th and 21st centuries was a period of extensive social and
cultural transformations including, among others, a change of human attitude to domestic
animals, especially dogs. The progressive contemporary process of anthropomorphising
these animals is diverse and has its own linguistic exemplifications. In this context,
the article, which is methodologically rooted in cultural linguistics, discusses an interesting
issue, namely “humanisation” of the dog by assigning to it some proper names
previously belonging exclusively to humans. The increasing use of transonymic zoonyms
(originally anthroponyms) and zoochrematonyms, represented in the text by the names
of companies whose services are dedicated to dogs (with appellatives appropriate for the
description of human existence in the descriptive part of the onym), may be regarded as
a sign of a shift in the anthropocentric paradigm of the worldview followed for centuries.


Keywords:

animal – dog, anthropomorphising, zoonym, company name

Dombrowski A. (2015): Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów – analiza semantyczna. „Językoznawstwo” 1/9, s. 31–41.   Google Scholar

Graf M. (2011): Człowiek wobec onimicznej przestrzeni miasta – kilka uwag o współczesnej urbanonimii. „Onomastica” 55, s. 107–118.   Google Scholar

Grzenia J. (2009): Słownik imion. Warszawa.   Google Scholar

Kielak O. (2020): Zwierzęta domowe w języku i kulturze. Studium etnolingwistyczne. Lublin.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1993): Nazwy osobowe. [W:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 423–437.   Google Scholar

Myszka A. (2016): Urbanonimia Rzeszowa. Językowo-kulturowy obraz miasta. Rzeszów.   Google Scholar

Najdecka A. (2019): Stylistyka nagrobków cmentarza dla zwierząt Psi Los. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 5, s. 47–57.   Google Scholar

Najmanova D., Humpal Z. (1987): Psy rasowe. Warszawa.   Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A. (2010): Od Kamienicy Herbowej do Moscow Monster – o nazwach tzw. apartamentowców. [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 305–310.   Google Scholar

Nowakowska A. (2003): Człowiek jak zwierzę. Sfrazeologizowane porównania doczasownikowe na podstawie „Słownika frazeologicznego języka polskiego”. [W:] „Język a Kultura”. 15: Opozycja homo – animal w języku i kulturze. Red. A. Dąbrowska. Wrocław, s. 97–102.   Google Scholar

Pajdzińska A. (2017): Śmiercią jakby płytszą nie umierają, ale zdychają zwierzęta (obraz zwierząt w polszczyźnie na tle ustaleń nauk przyrodniczych). „Etnolingwistyka” 29, s. 135–148.   Google Scholar

Przybylska R. (1992): O współczesnych nazwach firm. „Język Polski” 72, s. 138–150.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (1998): Zmiany cywilizacyjne a zmiany nazewnicze. [W:] Najnowsze przemiany nazewnicze. Red. E. Jakus-Borkowa. Warszawa, s. 33–38.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E. (2006): W świecie nazw własnych. Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Senderska J. (2017): O języku użytkowników forum miau.pl (wprowadzenie w problematykę). „Roczniki Humanistyczne” 65, s. 55–68.   Google Scholar

Siwiec A. (2010): Sposoby nominacji językowej w nazwach lubelskich firm. [W:] W świecie nazw własnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Kosylowi. Red. H. Pelcowa. Lublin, s. 357–369.   Google Scholar

Rzetelska-Feleszko E., Cieślikowa A., Duma J. (red.) (2003): Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Strutyński J. (1996): Urbozoonimia polska. Kraków.   Google Scholar

Warchoł S. (1993): Kwestionariusz do badania zoonimii ludowej w Polsce (na tle słowiańskim). Lublin.   Google Scholar

Wysocka A. (2016): O kilku innowacyjnych sposobach językowego ujęcia relacji homo–animal w mowie współczesnych miłośników zwierząt. [W:] „Język a Kultura”. T. 26: Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych – tradycja i zmiana. Red. A. Burzyńska-Kamieniecka. Wrocław, s. 289–305.   Google Scholar

Zdunkiewicz D. (1993): Akty mowy. [W:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 259–270.   Google Scholar


Published
2022-06-30

Cited by

Oronowicz-Kida, E. (2022). An animal like a human – anthropomorphising dogs in zoonyms and zoochrematonyms. Prace Językoznawcze, 24(2), 35–46. https://doi.org/10.31648/pj.7729

Ewa Oronowicz-Kida 
Uniwersytet RzeszowskiLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.