Several remarks on black humour and social media

Alina Naruszewicz-Duchlińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

This article discusses selected aspects of the functioning of humorous channels in social
media. Research material comes from posts published on Facebook, Twitter and Instagram
by Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom, a fictitious funeral parlour. A common trait between
the author of the ludically-oriented social media profiles and their users is fondness for a
specific type of jokes, including black humour. Other important aspects are the promotion
of particular notions, a consistent outlook on the world and building and maintaining
(mini)-communities of laughter by posting content that can be read, watched, commented
on and/or shared with others.


Keywords:

black humour on the Internet, humour in social media, language in social media, Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom, laughter community, communicative community

Bajer E. (2019): Czarny humor w twórczości Alfreda Kubina, Brunona Schulza i Rolanda Topora. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem E. Konończuk. Białystok,   Google Scholar

humor_w_tworczosci_Alfreda_Kubina_Brunona_Schulza_i_Rolanda_Topora.pdf>, dostęp: 04.11.2021.   Google Scholar

Bednarek A. (2021): Cztery nauki, jakie płyną z awarii Facebooka, , dostęp: 03.01.2022.   Google Scholar

Brzozowska D. (2000): O dowcipach polskich i angielskich. Aspekty językowo-kulturowe. Opole.   Google Scholar

Cyrek B. (2018): Czarny humor i odwrażliwienie – postawy internautów wobec kultury nadmiaru i fake newsów. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 14/4, s. 25–34.   Google Scholar

Dubisz S. (red.) (2008): Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa.   Google Scholar

Frątczak M. (2013): Użytkownik Internetu jako aktywny odbiorca. Funkcja kompensacyjna dowcipu i satyry na przykładzie rysunków Marka Raczkowskiego. [W:] Mowa w przestrzeni publicznej. Ćwiczenia z komunikacji społecznej. Red. W. Heller, A.M. Janiak. Poznań–   Google Scholar

Kalisz, s. 79–88.   Google Scholar

Geier M. (2007): Z czego śmieją się mądrzy ludzie. Mała filozofia humoru. Tłum. J. Czudec. Kraków.   Google Scholar

Gryszkiewicz B. (2005): Czarny humor w świadomości krytycznej dwudziestolecia międzywojennego.   Google Scholar

„Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 26 Studia Historicolitteraria”   Google Scholar

V, s. 108–131.   Google Scholar

Hodalska M. (2020): Koronahumor jako forma komunikacji i „tarcza antydepresyjna”. Polskie internetowe żarty wirusowe. [W:] Od modernizacji do mediosfery: meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi. Red. A. Cieślikowa, P. Płaneta. Kraków, s. 339–364. Online: , dostęp: 04.11.2021.   Google Scholar

Hurley M.M., Dennett D.C., Adams Jr. R.B. (2016): Filozofia dowcipu. Humor jako siła napędowa umysłu. Tłum. R. Śmietana. Kraków.   Google Scholar

Kamińska M. (2011): Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu. Poznań.   Google Scholar

Kłosińska K. (2020): Hasło: to stan umysłu. Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowsze Słownictwo Polskie, , dostęp: 06.01.2022.   Google Scholar

Naruszewicz-Duchlińska A. (2019): Kultura zachowań językowych w internecie. Warszawa.   Google Scholar

Ochwat P. (2015): Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych. „Kultura – Media – Teologia” nr 22, s. 33–52.   Google Scholar

Pariser E. (2011): The Filter Bubble. What the Internet Is Hiding from You. New York.   Google Scholar

Ranoszek I.M. (2017): Współczesny karnawał – o humorze „krańców internetu”. „Literatura Ludowa” nr 2, s. 25–37.   Google Scholar

Rusek A. (2012): Wielowymiarowość humoru. „Innowacje Psychologiczne”. T. 1, nr 1, s. 117–127.   Google Scholar

Sinko T. (opr.) (1951): Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy. Pseudo-Longinos. Wrocław.   Google Scholar

Sławiński H. (2016): Przepowiadanie z humorem. „Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK” nr 36, s. 129–148.   Google Scholar

Szlendak T., Olechnicki K. (2014): Megaceremoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” LXXVI, z. 2, s. 293–309.   Google Scholar

Tymiakin L. (2013): Intencje i gatunkowe realizacje wypowiedzi humorystycznej (aspekty wybrane). [W:] Humor w perspektywie kulturowo-językowej. Red. M. Karwatowska, L. Tymiakin. Lublin, s. 164–178.   Google Scholar

Zabrocki L. (1963): Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Część I: Prehistoria języka niemieckiego. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Żygulski K. (1976): Wspólnota śmiechu. Warszawa.   Google Scholar


Published
2022-06-30

Cited by

Naruszewicz-Duchlińska, A. (2022). Several remarks on black humour and social media. Prace Językoznawcze, 24(2), 167–180. https://doi.org/10.31648/pj.7741

Alina Naruszewicz-Duchlińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.