Newspeak revisited: an analysis of selected aspects of PiS speeches concerning the 2019 Polish parliamentary election

Martyna Awier

Uniwersytet w Białymstoku


Abstract

The study aims to examine the parliamentary campaign discourse of politicians of PiS
(Prawo i Sprawiedliwość, lit. Law and Justice), the main right-wing Polish party, with
a view to determining whether their language displays some similarities with Polish
Newspeak used in the era of Communism. The research corpus consists of public statements
of the most important PiS politicians delivered in the election campaign from June
to October 2019. The research material comes from a plethora of online media sources,
especially records of PiS conventions and from online newspapers. The selected texts
underwent close scrutiny and stylistic analysis. This allowed for determining the patterns
of Newspeak employed in this right-wing party parliamentary campaign.


Keywords:

Newspeak, PiS, political discourse, parliamentary election campaign

Bartmiński J., Grzeszczak M. (2015): Jak rekonstruować kanon wartości narodowych i europejskich. „Etnolingwistyka” 26, pp. 21–44.   Google Scholar

Bralczyk J. (2003): O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Warszawa.   Google Scholar

Fabiszak M. (2010): Vilification of the enemy: Different enemies, the same linguistic strategies. [In:] Lingua Terra Cognita II: A Festschrift for Professor Roman Kalisz. D. Stanulewicz, T. Wolański, J. Redzimska (eds). Gdańsk, pp. 73–97.   Google Scholar

Fras J. (1999): Język propagandy politycznej. [In:] Teoria i praktyka propagandy. B. Ociepka, J. Fras, B. Dobek-Ostrowska (eds). Wrocław, pp. 84–110.   Google Scholar

Fras J. (2005): Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi. Wrocław.   Google Scholar

Głaz A. (2017): The Immigrant as the “Other”. Towards Differential Cultural Models. “Półrocznik Językoznawcy Tertium” 2, pp. 83–97.   Google Scholar

Głowiński M. (1990): Nowomowa po polsku. Warszawa.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (1985): Nowomowa a problem funkcji wypowiedzi. „Poradnik Językowy” 6, pp. 378–381.   Google Scholar

Kamińska-Szmaj I. (2008): Język polityki na tle przemian kulturowych. [In:] „Język a Kultura”. T. 20: Tom jubileuszowy. A. Dąbrowska (ed.). Wrocław, pp. 253–265.   Google Scholar

Kłosińska K. (2012): Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku. Warszawa.   Google Scholar

Kłosińska K., Rusinek M. (2019): Dobra zmiana, czyli jak się rządzi światem za pomocą słów. Kraków.   Google Scholar

Ożóg K. (2007): O języku współczesnej polityki. „Polityka i Społeczeństwo” 4, pp. 103–110.   Google Scholar

Ponobis W. (1990): Polska i świat w XX wieku. Warszawa.   Google Scholar

Rutkowski M. (2018): Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji. Olsztyn.   Google Scholar

Sambor J. (1985): Nowomowa – język naszych czasów. „Poradnik Językowy” 6, pp. 83–97.   Google Scholar

Szerszunowicz J. (2015): Etykieta językowa w ujęciu translatorycznym. „Prace Językoznawcze” XVII, pp. 109–123.   Google Scholar

Szerszunowicz J. (2016): Phraseological units describing political phenomena of national character in translation (on the example of Polish phraseological units coined after 1989). [In:] Gutta cavat lapidem. Indagini fraseologiche e paremiologiche. E. Dal Maso, C. Navarro (eds). Verona, pp. 444–459.   Google Scholar

Zdunkiewicz-Jedynak D. (2008): Wykłady ze stylistyki. Warszawa.   Google Scholar


Published
2022-06-30

Cited by

Awier, M. (2022). Newspeak revisited: an analysis of selected aspects of PiS speeches concerning the 2019 Polish parliamentary election . Prace Językoznawcze, 24(2), 181–196. https://doi.org/10.31648/pj.7742

Martyna Awier 
Uniwersytet w BiałymstokuLicense

Copyright (c) 2022 Prace Językoznawcze

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.