Intensity in Serbian and Ukrainian

Anna Cychnerska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstract

The article compares two Slavic languages – Serbian and Ukrainian – in terms of the
distribution of formants expressing the intensity category. The analysis, in which the
semantic word-formation methodology was applied, concerns derivatives with formants
strengthening the meaning of word-formation roots. Findings showed that between
the two languages there are quite clear differences in connectivity of formants with
word-formation roots of derivative lexemes, while similarities concern primarily the
distribution of formants of foreign origin.


Keywords:

Serbian, Ukrainian language, word-formation, intensity, derivative, feminine formants, distribution


Babić S. (2002): Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku. Zagreb.   Google Scholar

Barić E. (1980): Imeničke složenice neprefiksalne i nesufiksalne tvorbe. Zagreb.   Google Scholar

Bezpojasko O.K., Horodens’ka K.G. (1987): Morfemika ukrajins’koji mowy. Kyjiw.   Google Scholar

Cychnerska A. (2018): Wyrażanie intensywności w językach serbskim i macedońskim. Online , dostęp: 01.03.2022.
Crossref   Google Scholar

Horpynycz V.O. (1999): Suczasna ukrajins’ka mowa. Morfemika. Słowotwir. Morfonołohija. Kyjiw.   Google Scholar

Klajn I. (1992): Recznik nowih reczi. Novi Sad.   Google Scholar

Klajn I. (2002): Tworba reczi u sawremenom srpskom jeziku. T. 1. Beograd.   Google Scholar

Klimenko N.F., Karpiłows’ka Je.A., Karpiłows’kij W.S., Nedozym T.1. (1998): Słownyk afiksal’nych morfem ukrajins’koji mowy. Kyjiw.   Google Scholar

Maldjieva V. (2009): Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska. T. 9: Słowotwórstwo. Warszawa.   Google Scholar

Maldjieva V. (2013): Składniowy model synchronicznego opisu – podstawy i zastosowanie. Online: , dostęp: 01.03.2022.   Google Scholar

Maldjieva V., Cychnerska A., Karasiński A., Cychnerski T. (2020): А comparative study of word-formation in Balkan languages. Toruń.   Google Scholar

Nikolić М. (2000): Obratni recznik srpskoga jezika. Beograd.   Google Scholar

Pljuszcz M.Ja. (2005): Gramatyka ukrajins’koji mowy. Morfemika. Słowotwir. Morfołohija. Cz. 1. Kyjiw.   Google Scholar

Poljuga L.M. (2001): Słownyk ukrajins’kych morfem. L’wiw.   Google Scholar

Radowić-Teszić M. (2002): Imenice s prefiksima u srpskom jeziku. Beograd.   Google Scholar

Stewanowić M. (1964): Sawremeni srpskohrwatski jezik. Beograd.   Google Scholar

Stewanowić M., Markowić S., Matić S., Rogić P., Pešikan M., Gortak-Premk D., Wujanić M., Kowaczewić S. (1967–1996): Recznik srpskohrwatskoga kńižewnog jezika. Nowi Sad.   Google Scholar

Wiśniewski M. (2005): Dystrybucyjne właściwości odprzymiotnikowych nazw cech we współczesnej polszczyźnie. Toruń.   Google Scholar

Wujaklija M. (2004): Leksikon stranih reczi i izraza. Beograd.   Google Scholar

Wujanić М. (red.) (2007): Recznik srpskog jezika. Novi Sad.   Google Scholar

Żowtobrjuch M.A. (red.) (1979): Słowotwir suczasnoji ukrajins’koji mowy. Kyjiw.   Google Scholar


Published
2022-09-30

Cited by

Cychnerska, A. . (2022). Intensity in Serbian and Ukrainian. Prace Językoznawcze, 24(3), 17–26. https://doi.org/10.31648/pj.7902

Anna Cychnerska 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu