Szanujący się dziennikarz, kraj, film… On selected instances of the participle szanujący się (‘self-respecting’) in contemporary Polish

Karolina Lisczyk

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstract

The aim of the article is to determine what Polish speakers mean by using the participle
szanujący się (‘self-respecting’). The undertaken study included 3,358 sentences containing
the word taken from the MoncoPL monitoring corpus. The material was divided into eleven
groups, distinguished according to the connectivity of the examined participle with nouns
with a particular meaning. Based on the analyses, it was found that szanujący się is an
indicator of stereotyping and, in some instances it has the same contextual meaning as
adjectives typowy (‘typical’) and dobry (‘good’).


Keywords:

self-respecting, semantics, axiolinguistics, corpus research, gender stereotypes


Bartmiński J. (1998): Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu „matki”. [W:] „Język a Kultura”. T. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński. Wrocław, s. 63–83.   Google Scholar

Bartmiński J., Panasiuk J. (2001): Stereotypy językowe. [W:] Współczesny język polski. Cz. 2. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 363–387.   Google Scholar

Bartnicka B. (1970): Adiektywizacja imiesłowów w języku polskim. Warszawa.   Google Scholar

Gasz A. (2013): Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie). Katowice.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (1991): Rola języka w tworzeniu kultury umysłowej. [W:] „Język a Kultura”. T. 1: Podstawowe pojęcia i problemy. Red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński. Wrocław, s. 61–71.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (2001): Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa.   Google Scholar

Grzegorczykowa R. (2003): Jeszcze w sprawie rozumienia dobra i dobroci. [W:] Język w kręgu wartości. Studia semantyczne. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 261–272.   Google Scholar

Kodeks Etyki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Online: , dostęp: 01.07.2021.   Google Scholar

Kowalewska-Buraczewska A. (2017): Kto powiedział, że chłopaki nie płaczą, a dziewczynki są zawsze miłe? O normatywnym charakterze pewnych typów zdań gatunkowych. „Studia Wschodniosłowiańskie” nr 17, s. 219–234.
Crossref   Google Scholar

Lisczyk K. (2020): Co to znaczy szanować? Szkic semantyczny. „Prace Językoznawcze” XXII/2, s. 93–110.
Crossref   Google Scholar

Lisczyk K. (2021): O wybranych użyciach czasownika szanować się we współczesnej polszczyźnie. „Język Polski” nr 3, s. 33–46.
Crossref   Google Scholar

Puzynina J. (1992): Język wartości. Warszawa.   Google Scholar

Boryś W. (2005): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Brückner A. (1927): Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków.   Google Scholar

Cambridge Dictionary. Online: , dostęp: 27.03.2021.   Google Scholar

Collins Online English Dictionary. Online: , dostęp 27.03.2021.   Google Scholar

Doroszewski W. (red.) (1958–1969): Słownik języka polskiego. T. 1–11. Warszawa.   Google Scholar

Dubisz S. (red.) (2003): Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1–5. Warszawa.   Google Scholar

Karłowicz J., Kryński A.A., Niedźwiedzki W. (red.) (1900–1927): Słownik języka polskiego (Słownik warszawski). T. 1–8. Warszawa.   Google Scholar

Linde S.B. (1807–1814): Słownik języka polskiego. T. 1–6. Warszawa.   Google Scholar

Trotz M.A. (1764): Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski. T. 3. Lipsk.   Google Scholar

Zdanowicz A. i in. (red.) (1861): Słownik języka polskiego (Słownik wileński). Wilno.   Google Scholar

Żmigrodzki P. (red.): Wielki słownik języka polskiego PAN. Online: , dostęp 21.06.2021.   Google Scholar


Published
2022-09-30

Cited by

Lisczyk, K. (2022). Szanujący się dziennikarz, kraj, film… On selected instances of the participle szanujący się (‘self-respecting’) in contemporary Polish. Prace Językoznawcze, 24(3), 45–60. https://doi.org/10.31648/pj.7909

Karolina Lisczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach