Between duplication of existing patterns and onymic inventiveness: pragmatic-functional use of names in marketing

Adam Siwiec

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Abstract

The article is concerned with two contradictory tendencies in naming objects associated
with consumption, i.e., in proper names with marketing application. The first tendency is
to introduce names coined according to a pattern (a model series) and a variety of semiotic
conventions. The other one is to strive for uniqueness, originality and onymic inventiveness.
The latter is especially common in names used as messages and marketing slogans.
Their advertising function is coupled with the desire to render them more attractive and
attention-gripping based on their linguistic shape.


Keywords:

nomination through proper names, motivation, naming patterns and conventions, onymic inventiveness, marketing chrematonyms, ommunication and functions of trade names


Cieślikowa A. (1996): Metody w onomastycznych badaniach różnych kategorii nazw własnych. „Onomastica” XLI, s. 5–19.   Google Scholar

Dąmbska I. (1973): O konwencjach semiotycznych. „Studia Semiotyczne” IV, s. 35–45.   Google Scholar

Gałkowski A. (2011): Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn, s. 181–193.   Google Scholar

Gałkowski A. (2014): Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej. „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”. T. XXVII: Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing. Red. M. Graf, s. 63–72.
Crossref   Google Scholar

Gołębiewska M. (2003): O samozwrotności tekstu reklamowego. [W:] Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności. Gdańsk, s. 261–302.   Google Scholar

Jaracz M. (2004): Nazwy polskich biur podróży i agencji turystycznych. [W:] Linguistica Bidgostiana. Red. A. Dyszak. Bydgoszcz, s. 65–76.   Google Scholar

Karpenko J.A. (1988): Sovremennoje razvitije russkoj onomastičeskoj sistemy. [W:] Aktualnyje voprosy russkoj onomastiki. Sbornik naučnych trudov. Kiev, s. 5–14.   Google Scholar

Kosyl Cz. (1983): Forma i funkcja nazw własnych. Lublin.   Google Scholar

Lalewicz J. (1975): Komunikacja językowa i literatura. Wrocław.   Google Scholar

Lyons J. (1984): Semantyka. T. 1. Przeł. A. Weinsberg. Warszawa.   Google Scholar

Mrózek R. (2007). Innowacyjność onimiczna a innowacje badawcze. [W:] Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze. Red. A. Cieślikowa, N. Czopek-Kopciuch i K. Skowronek. Kraków, s. 21–28.   Google Scholar

Oronowicz-Kida E. (2018): Buciarnia, Hamownia, Kosmetykarnia – formacje potencjalne we współczesnym polskim nazewnictwie. [W:] Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne. Red. U. Bijak, H. Górny, M. Magda-Czekaj. Kraków, s. 395–402.
Crossref   Google Scholar

Przybylska R. (2002): Konwencje nazewnicze w obrębie nazw barów, kawiarni i restauracji. [W:] Rozmaitości językowe ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego jubileuszu. Red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska. Kraków, s. 247–255.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2011): Chrematonimy w procesie ich generowania – typologia gatunku. [W:] Chrematonimia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn, s. 409–420.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2012): Nazwy własne w przestrzeni społeczno-komunikacyjnej. Uwagi językoznawcy. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji”. Vol. 23, s. 355–363.   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2017): Dyfuzja semantyczna w proprialnej przestrzeni marketingowej, czyli rodzime nazwy odapelatywne w modzie. „Onomastica” LXI/2, s. 413–429.
Crossref   Google Scholar

Rutkiewicz-Hanczewska M. (2021): Formacje potencjalne a późnonowoczesna rodzimość nazewnicza, czyli o produktywności onimiczno-apelatywnej. „Prace Językoznawcze” XXIII/2, s. 55–72.
Crossref   Google Scholar

Rutkowski M. (2016): Status obiektów i zasięg funkcjonowania nazw a ogólne tendencje nazwotwórcze. „Onomastica” LX, s. 13–26.
Crossref   Google Scholar

Sawicka G. (2006): Język a konwencja. Bydgoszcz.   Google Scholar

Siwiec A. (2012): Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta. Lublin.   Google Scholar

Siwiec A., Rutkowski M. (2016): Konwencja i kreacja w nazwach własnych. [W:] Konwencja i kreacja w języku, literaturze i narracji historycznej. Red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec. Lublin, s. 101–117.   Google Scholar

Szwabe J. (2008): Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne. Poznań.   Google Scholar

Šrámek R. (1989): Onymické funkce a funkční onomastika. [W:] Aktuálne úlohy onomastiky z hl’adiska jazykovej politiky a jazykovej kultury. Bratislava, s. 250–263.   Google Scholar

Šrámek R. (2010): Struktura relacji ‘nazwa własna – rzeczywistość’. [W:] Nazwy własne a społeczeństwo. T. 1. Red. R. Łobodzińska. Łask, s. 23–32.   Google Scholar

Tönnies F. (1988): Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Tłum. M. Łukasiewicz. Warszawa.   Google Scholar

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (2006). Red. S. Dubisz. T. I–IV. Warszawa. USJP   Google Scholar

Wojtak M. (2015): Konwencje (komunikacyjne) – niewola czy źródło inspiracji. „Acta Humana” 6, s. 19–36.
Crossref   Google Scholar


Published
2022-09-30

Cited by

Siwiec, A. . (2022). Between duplication of existing patterns and onymic inventiveness: pragmatic-functional use of names in marketing. Prace Językoznawcze, 24(3), 103–117. https://doi.org/10.31648/pj.7913

Adam Siwiec 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie