Values in the media discourse on COVID-19

Laura Polkowska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Abstract

The text constitutes an attempt to reconstruct values referred to in the media discourse on
COVID-19. The research covered four Internet portals (wyborcza.pl, onet.pl, wpolityce.pl
and niezalezna.pl) and two periods (the end of March 2020 and the end of February 2021).
An automatic quantitative analysis of the text corpora created for the purpose of the study
was extended to include a detailed contextual analysis. As a result, eight frequency lists
were created, containing the most commonly used names referring to values. i.e. axiological
lexemes. They are presented in detail later in the article. Particular attention was paid
to the specific discursive profiling of some axiological lexemes and to fixed phrases that
contain references to values.


Keywords:

value, discourse, frequency, linguistic image of the world, axiology


Barker Ch. (2005): Studia kulturowe. Teoria i praktyka. Przekład A. Sadza. Kraków.   Google Scholar

Bartmiński J. (2003): Miejsce wartości w językowym obrazie świata. [W:] Język w kręgu wartości. Red. J. Bartmiński. Lublin, s. 59–85.   Google Scholar

Bartmiński J. (red.) (2006a): Język, wartości, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych. Lublin.   Google Scholar

Bartmiński J. (2006b): O profilowaniu pojęć. [W:] tenże: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, s. 89−97.   Google Scholar

Bartmiński J. (2006c): Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata. [W:] tenże: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, s. 76–88.   Google Scholar

Bartmiński J., Niebrzegowska S. (2006): Profile a podmiotowa interpretacja świata. [W:] J. Bartmiński: Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, s. 98–105.   Google Scholar

Broniarek W.: Słownik synonimów, , dostęp: 29.05.2021.   Google Scholar

Czachur W. (2011): Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji. „Tekst i Dyskurs / Text und Diskurs” nr 4, s. 79–97.   Google Scholar

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (2010): Wprowadzenie. [W:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski. Warszawa, s. 15–47.   Google Scholar

Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R. (red.) (1997): Słownik synonimów. Warszawa.   Google Scholar

Dijk T.A. van (2001): Badania nad dyskursem. [W:] Dyskurs jako struktura i proces. Red. T.A. van Dijk. Przekład G. Grochowski. Warszawa, s. 9–44.   Google Scholar

Duszak A. (1998): Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa.   Google Scholar

Fleischer M. (1998): Współczesna polska symbolika kolektywna (wyniki badań empirycznych). [W:] „Język a Kultura”. T. XII: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. J. Anusiewicz, s. 308–335.   Google Scholar

Głowiński M. (2009): Czy totalitaryzacja języka? [W:] tenże: Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. Kraków, s. 223–235.   Google Scholar

Grabias S. (1997): Język w zachowaniach społecznych. Lublin.   Google Scholar

Kowalczyk S. (1979): Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Warszawa.   Google Scholar

Kudra B. (2007): Symbole dyskursywne a wartościowanie. [W:] Człowiek wobec wyzwań współczesności. Upadek wartości czy walka o wartość? Red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl. Lublin, s. 185–190.   Google Scholar

Łobocki M. (1993): Pedagogika wobec wartości. [W:] Kontestacje pedagogiczne. Red. B. Śliwerski. Kraków, s. 125–130.   Google Scholar

Misztal M. (1984): Wykształcenie jako wartość. Warszawa.   Google Scholar

Pisarek W. (2002): Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Kraków.   Google Scholar

Ptaszek G. (2016): Wróżba (telewizyjna) jako narracja. Prolegomena. [W:] Narracje w życiu. O grupie i o jednostce. Red. J. Wasilewski. Warszawa, s. 119–132.   Google Scholar

Puzynina J. (1992): Język wartości. Warszawa.   Google Scholar

Puzynina J. (2014): Kłopoty z nazwami wartości (i wartościami). „Etnolingwistyka” nr 26, s. 7–20.
Crossref   Google Scholar

Trzebiński J. (2002): Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk.   Google Scholar

Witosz B. (2016): Kategoria dyskursu w polonistycznej edukacji akademickiej. [W:] Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne. Red. W. Czachur, A. Kulczyńska, Ł. Kumięga. Warszawa, s. 19–40.   Google Scholar


Published
2022-12-15

Cited by

Polkowska, L. (2022). Values in the media discourse on COVID-19. Prace Językoznawcze, 24(4), 177–193. https://doi.org/10.31648/pj.8166

Laura Polkowska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieLicense

Copyright (c) 2022 Papers in Linguistics

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.