Silesian linguistics and the Western and Northern Territories (an outline of the issue)

Stanisława Sochacka

Instytut Śląski w Opolu


Abstract

Celem pracy jest przedstawienie, jak polskie elity intelektualne naukowo i emocjonalnie
zaangażowały się w organizowanie szerokich działań w celu przybliżenia polskiemu
społeczeństwu prawdy o kresach zachodnich i północnych. W pracy zostaną omówione
wybrane zagadnienia tematu obejmujące syntezy, leksykony i monografie mające wpływ
na świadomość mieszkańców tych ziem. Walka o kresy zachodnie i północne trwała już od
początku XX w. Po II wojnie także językoznawcy śląscy w znacznym stopniu zaangażowali
się w działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską. Praca została zredagowana
w oparciu o różnorodną bazę źródłową. Są to: publikacje autorskie, materiały konferencyjne,
referaty programowe, wspomnienia uczonych, artykuły prasowe i dokumenty
archiwalne dotyczące ośrodków badawczych (instytutów naukowych i uniwersytetów).


Keywords:

Western and Northern Territories, history, linguistics


Archiwum PAN, Oddział w Krakowie, K III – 51; J. 154, s. 6, Pismo Kazimierza Nitscha do Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 10 grudnia 1945 r.   Google Scholar

Basara J. (1975): Słownictwo polskich gwar Śląska po stronie Czechosłowacji. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.   Google Scholar

Bąk S. (1956): Gwary ludowe na Dolnym Śląsku. Cz. 1: Głosownia. Poznań.   Google Scholar

Bąk S. (1974): Mowa polska na Śląsku. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.   Google Scholar

Bily I. (rec.) (2006): Nazwy geograficzne Śląska. Bd. 5. Kl–Kos (1991); Bd. 6. Kos–Lig (1992); Bd. 7. Lig–Miez (1994); Bd. 8. Miez–Niż (1997); Bd. 9. Noc–Path (1999); Bd. 10. Pato–Poz (2002); Bd. 11. Poz–Roz (2004); Bd. 12. Roz–Sów (2005). Red. Stanislawa Sochacka. Bear.   Google Scholar

von Stanislawa Sochacka, Monika Choros und Lucja Jarczak. Opole. „Namenkundliche Informationen” Nr. 89/90, s. 426–428   Google Scholar

Bluhme H. (1964): Beitrag zur deutschen und zur polnischen Mundart im oberschlesischen Industriegebiet unter besonderer Berücksichtigung phonometrischer Methoden. Den Haag.
Crossref   Google Scholar

Borek H. (1962): Język Adama Gdacjusza. Przyczynek do dziejów polszczyzny śląskiej. Wrocław.   Google Scholar

Borek H. (1988): Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych. Opole.   Google Scholar

Borek H. (red.) (1988): Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 4: H–Ki. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Borek H., Mazak S. (1983): Polskie pamiątki rodu Dzierżonów. Opole 1983.   Google Scholar

Borek H., Szumska U. (1976): Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740. Studium nazewnicze i społeczno-narodowościowe. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Borek K. (red.) (1983): Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym. Opole.   Google Scholar

Burak M. (2015): Geneza politechniki we Wrocławiu [styczeń 1945 – sierpień 1946]. [W:] Nauka w powojennym Wrocławiu 1945–2015. W 70. rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu. Red. W. Kucharski, K. Bock-Matuszyk, G. Strauchold. Wrocław.   Google Scholar

Choroś M., Jarczak Ł., Sochacka S. (2015): Słownik nazw miejscowych Śląska. Polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Opole.   Google Scholar

Cimała B. (1994): Geneza i rozwój Instytutu Śląskiego w Katowicach (1934–1994). [W:] Instytut Śląski 1934–1994. Red. K. Heffner. Opole 1994.   Google Scholar

Dejna K. (1951–1953): Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. T. 1–2. Łódź.   Google Scholar

Dobrzyński W. (1963): Gwary powiatu niemodlińskiego. Cz. 1: Fonetyka. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Dobrzyński W. (1967): Gwary powiatu niemodlińskiego. Cz. 2: Morfologia, teksty gwarowe. Wrocław.   Google Scholar

Domański J. (1967): Nazwy miejscowe dzisiejszego Wrocławia i dawnego okręgu wrocławskiego. Warszawa.   Google Scholar

Eichler E. (rec.) (1971): S. Rospond: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska (Etymologisches Wörterbuch der geographischen Namen Schlesiens). Bd. I: A–B. Warszawa–Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1970). LX + 137 S. (Veröff. D. Instytut Śląski in Opole). „Namenkundliche Informationen” Nr. 19, s. 37–39.   Google Scholar

Fiedler R. (1987): Tam jeszcze kęs Polactwa. Wybór pism pastora z Międzyborza. Wstęp i oprac. S. Gajda. Opole.   Google Scholar

Ganowicz E. (2018): Region jako mała ojczyzna, namiastka państwa. Teoretyczne rozważania o cechach organizacji państwowej w odniesieniu do regionu w teorii Luka Van Langenhove’a. [W:] Artificem comendant opus Region – Pamięć – Polityka. Studia i materiały   Google Scholar

ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz. Red. E. Ganowicz. Opole, s. 99–110.   Google Scholar

Glensk J.S., Sochacka S. (red.) (1987): Karol Miarka a odrodzenie narodowe Śląska. Materiały z konferencji w 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę zgonu Karola Miarki, Opole 27 kwietnia 1984. Opole.   Google Scholar

Gładkiewicz R., Latocha A., Semotanová E. (red.) (2015): Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej. Wrocław–Kłodzko–Praha.   Google Scholar

Karaś M. (rec.) (1956): A. Kellner: Vỳchodolašká nářečί. T. 1–2. Brno 1946–1949. „Język Polski”. R. 36, s. 55–65.   Google Scholar

Kellner A. (1946–1949): Vỳchodolašká nářečί. T. 1–2. Brno.   Google Scholar

Kopeć J. (1969): Język Józefa Lompy. Wrocław.   Google Scholar

Koraszewski J. (1957): Śląski Instytut Naukowy w Katowicach. „Zaranie Śląskie” z. 1.   Google Scholar

Kowalska A. (1986): Dzieje języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie habsburskim. Wrocław.   Google Scholar

Kulczyński S. (1955): Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej. Wrocław.   Google Scholar

Labocha J. (1978): Przegląd badań językowych na Śląsku Cieszyńskim i w Czechosłowacji. „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” z. 59, s. 9–20.   Google Scholar

Lech D. (2004): Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola (ze słownikiem etymologicznym nazwisk). Opole.   Google Scholar

Lewański J. (1946): Instytut Śląski we Wrocławiu. „Dziennik Zachodni” nr 170.   Google Scholar

Lis M., Jarczak Ł., Drożdż L. (2013): Polityka państw narodowych wobec języka na Śląsku w XIX i XX wieku. Opole.   Google Scholar

Longchamps F. i in. (red.) (1959): Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1955. T. 1. Wrocław.   Google Scholar

Lutman R. (1945): Nowy Śląsk – nowe zadania. „Zaranie Śląskie”. R. I, z. 1, s. 1–2.   Google Scholar

Lutman R. (1946): Znaczenie problemu kulturalnego dla Ziem Odzyskanych. „Pionier. Dziennik Dolno-Śląski” nr 137, s. 7.   Google Scholar

Lutman R. (1957): Dzieje Instytutu Śląskiego 1934–1956. Opole.   Google Scholar

Łobodzińska R. (red.) (2003): Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki. Wrocław.   Google Scholar

Mayer J., Rospond S. (1956): Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego. II: Zbiór polskich słów i wyrażeń na górnośląski język przetłumaczonych 1821. Wrocław.   Google Scholar

Milerski W. (1996): Nazwiska cieszyńskie. Warszawa.   Google Scholar

Mrózek R. (1984): Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego. Katowice.   Google Scholar

Nicieja S.S. (1990): Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950–1990. Opole.   Google Scholar

Nitsch K. (1909): Dialekty polskie Śląska. „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności”. T. 4, s. 85–356.   Google Scholar

Nitsch K. (1945): Nazwy miejscowe w odzyskanej Polsce Zachodniej. „Język Polski”. R. XXV, nr 2.   Google Scholar

Nitsch K. (1946): Polskie gwary ludowe Ziem Zachodnich. Kraków.   Google Scholar

Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., KucharskiW. (red.) (2010): Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi. Wrocław.   Google Scholar

Olesch R. (1959): Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg. T. 1. Berlin 1958. T. 2. Wiesbaden.   Google Scholar

Olszewicz B. (1946): O naprawę nazewnictwa geograficznego Ziem Odzyskanych. Gdańsk.   Google Scholar

Perzowa H., Kołodziejczykowa D. (2002–2006): Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T. 4–5. Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Pieter J. (1984): Od Instytutu Śląskiego do Śląskiego Instytutu Naukowego (garść wspomnień i faktów). [W:] Szkice wspomnieniowe w 50 lat od powołania Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Katowice.   Google Scholar

Pluta F. (1963): Dialekt głogówecki. Cz. 1: Fonetyka. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Pluta F. (1964): Dialekt głogówecki. Cz. 2: Słowotwórstwo, fleksja, teksty gwarowe. Wrocław.   Google Scholar

Popowska-Taborska H. (1965): Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie (w świetle danych toponomastycznych). Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Pośpiech J., Sochacka S. (1976): Lucjan Malinowski a Śląsk. (Działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze). Opole.   Google Scholar

Rospond S. (1946): Badania językoznawcze na Śląsku. (Sprawozdania sekcji językoznawczej Instytutu Śląskiego we Wrocławiu za rok 1946). Komunikat nr 31. Katowice.   Google Scholar

Rospond S. (1947): Stan i potrzeby językoznawstwa polskiego na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. [W:] Stan i potrzeby nauki polskiej na Śląsku. Katowice, s. 58–69.   Google Scholar

Rospond S. (1948): Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego. I. Der hoch- und plattpolnische Reisegefährte 1804. „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” nr 14.   Google Scholar

Rospond S. (1948): Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław–Katowice.   Google Scholar

Rospond S. (1951): Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej według uchwał Komisji Ustalania   Google Scholar

Kulczyński S. (1955): Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej. Wrocław.   Google Scholar

Labocha J. (1978): Przegląd badań językowych na Śląsku Cieszyńskim i w Czechosłowacji. „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Językoznawcze” z. 59, s. 9–20.   Google Scholar

Lech D. (2004): Nazwy osobowe dziewiętnastowiecznych mieszkańców Opola (ze słownikiem etymologicznym nazwisk). Opole.   Google Scholar

Lewański J. (1946): Instytut Śląski we Wrocławiu. „Dziennik Zachodni” nr 170.   Google Scholar

Lis M., Jarczak Ł., Drożdż L. (2013): Polityka państw narodowych wobec języka na Śląsku   Google Scholar

w XIX i XX wieku. Opole.   Google Scholar

Longchamps F. i in. (red.) (1959): Uniwersytet Wrocławski w latach 1945–1955. T. 1. Wrocław.   Google Scholar

Lutman R. (1945): Nowy Śląsk – nowe zadania. „Zaranie Śląskie”. R. I, z. 1, s. 1–2.   Google Scholar

Lutman R. (1946): Znaczenie problemu kulturalnego dla Ziem Odzyskanych. „Pionier. Dziennik   Google Scholar

Dolno-Śląski” nr 137, s. 7.   Google Scholar

Lutman R. (1957): Dzieje Instytutu Śląskiego 1934–1956. Opole.   Google Scholar

Łobodzińska R. (red.) (2003): Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki. Wrocław.   Google Scholar

Mayer J., Rospond S. (1956): Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego. II: Zbiór polskich słów i wyrażeń na górnośląski język przetłumaczonych 1821. Wrocław.   Google Scholar

Milerski W. (1996): Nazwiska cieszyńskie. Warszawa.   Google Scholar

Mrózek R. (1984): Nazwy miejscowe dawnego Śląska Cieszyńskiego. Katowice.   Google Scholar

Nicieja S.S. (1990): Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu 1950–1990. Opole.   Google Scholar

Nitsch K. (1909): Dialekty polskie Śląska. „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności”. T. 4, s. 85–356.   Google Scholar

Nitsch K. (1945): Nazwy miejscowe w odzyskanej Polsce Zachodniej. „Język Polski”. R. XXV, nr 2.   Google Scholar

Nitsch K. (1946): Polskie gwary ludowe Ziem Zachodnich. Kraków.   Google Scholar

Nowosielska-Sobel J., Strauchold G., KucharskiW. (red.) (2010): Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi. Wrocław.   Google Scholar

Olesch R. (1959): Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg. T. 1. Berlin 1958. T. 2. Wiesbaden.   Google Scholar

Olszewicz B. (1946): O naprawę nazewnictwa geograficznego Ziem Odzyskanych. Gdańsk.   Google Scholar

Perzowa H., Kołodziejczykowa D. (2002–2006): Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T. 4–5. Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Pieter J. (1984): Od Instytutu Śląskiego do Śląskiego Instytutu Naukowego (garść wspomnień i faktów). [W:] Szkice wspomnieniowe w 50 lat od powołania Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Katowice.   Google Scholar

Pluta F. (1963): Dialekt głogówecki. Cz. 1: Fonetyka. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Pluta F. (1964): Dialekt głogówecki. Cz. 2: Słowotwórstwo, fleksja, teksty gwarowe. Wrocław.   Google Scholar

Popowska-Taborska H. (1965): Dawne pogranicze językowe polsko-dolnołużyckie (w świetle danych toponomastycznych). Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Pośpiech J., Sochacka S. (1976): Lucjan Malinowski a Śląsk. (Działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze). Opole.   Google Scholar

Rospond S. (1946): Badania językoznawcze na Śląsku. (Sprawozdania sekcji językoznawczej Instytutu Śląskiego we Wrocławiu za rok 1946). Komunikat nr 31. Katowice.   Google Scholar

Rospond S. (1947): Stan i potrzeby językoznawstwa polskiego na Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska. [W:] Stan i potrzeby nauki polskiej na Śląsku. Katowice, s. 58–69.   Google Scholar

Rospond S. (1948): Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego. I. Der hoch- und plattpolnische Reisegefährte 1804. „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” nr 14.   Google Scholar

Rospond S. (1948): Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław–Katowice.   Google Scholar

Rospond S. (1951): Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego. Cz. 1: Polsko-niemiecka. Cz. 2: Niemiecko-polska. Wrocław–Warszawa.   Google Scholar

Rospond S. (1959): Dzieje polszczyzny śląskiej. Katowice.   Google Scholar

Rospond S. (1959): Stosunki etniczno-językowe w okręgu nyskim i niemodlińskim. Analiza materiału onomastycznego. „Rozprawy Komisji Językowej WTN”. T. 1, s. 7–64.   Google Scholar

Rospond S. (1960): Stan, potrzeby i plany badawcze w zakresie historii języka i onomastyki śląskiej. [W:] Stan i potrzeby badawcze w zakresie językoznawczej i historycznoliterackiej problematyki śląskiej. Opole, s. 11–42.   Google Scholar

Rospond S. (1963): Slawistyczny ośrodek onomastyczny w Lipsku. „Rozprawy Komisji Językowej WTN”. T. 4, s. 317–323.   Google Scholar

Rospond S. (1967–1973): Słownik nazwisk śląskich. Cz. 1: A–F. Wrocław–Warszawa–Kraków. Cz. 2: G–K. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.   Google Scholar

Rospond S. (1968): Droga do Śląska. 4: Początki językoznawstwa śląskiego. „Kwartalnik Opolski”. R. XIV, nr 3–4, s. 135 i 138.   Google Scholar

Rospond S. (1969): Droga do Śląska. 5: Kongres Pokoju i Wystawa Ziem Odzyskanych w 1948 r. „Kwartalnik Opolski”. R. XV, nr. 3–4, s. 120–122.   Google Scholar

Rospond S. (1970a): Droga do Śląska. 6: Scenariusz historyczny do WZO. „Kwartalnik Opolski”. R. XVI, nr 2, s. 127–131.   Google Scholar

Rospond S. (1970b): Droga do Śląska. 7: Wystawa w Ossolineum pt. Dzieje języka polskiego na Śląsku. „Kwartalnik Opolski”. R. XVI, nr 3, s. 112–116.   Google Scholar

Rospond S. (1970c): Na Śląsku. 8: Jak nazwy polskie wróciły na drogowskazy? „Kwartalnik Opolski”. R. XVI, nr 4, s. 73.   Google Scholar

Rospond S. (1970d), O integracji językowej w ogóle, a na Śląsku w szczególności. „Studia Śląskie” (seria nowa). R. XVIII, s. 63–91.   Google Scholar

Rospond S. (1970e): Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 1: A–B. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Rospond S., Borek H. (1985–1986): Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 2: C–E. T. 3: F–G. Warszawa–Wrocław.   Google Scholar

Rozwadowski J. (1948): Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków.   Google Scholar

Roździeński W. (1962): Officina ferraria ábo hutá i wórstát z kuzniámi szlachetnego dzielá żelaznego. Oprac. R. Pollak, M. Radwan, S. Rospond. Wrocław.   Google Scholar

Rudnicki M. (1948): Nazwa Odry i jej ważniejszych dopływów. [W:] Monografia Odry. Red. A. Grodek, M. Kiełczewska-Zaleska, K. Zierhoffer. Poznań 1948.   Google Scholar

Senft S. (1994): Meandry Instytutu Śląskiego w latach 1933–1956. [W:] Instytut Śląski 1934–1994. Red. K. Heffner. Opole 1994.   Google Scholar

Simonides D., Borek H. (1981): Perspektywy badań śląskoznawczych. Językoznawstwo. Piśmiennictwo. Folklor. Wrocław.   Google Scholar

Skorowidz ustalonych nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej. Zebrał S. Rospond (1948). Cz. 1–2. Wrocław.   Google Scholar

Sochacka S. (oprac.) (1975): Listy Lucjana Malinowskiego do Jarosława Golla. Przyczynek do dziejów polsko-czeskich kontaktów naukowo-kulturalnych w drugiej połowie XIX wieku. Opole.   Google Scholar

Sochacka S. (1980): Działalność slawistyczna Władysława Nehringa na tle epoki. Opole.   Google Scholar

Sochacka S. (1981): Historia badań językowych na Śląsku. (Stan i postulaty badań).   Google Scholar

[W:] Perspektywy badań śląskoznawczych. Językoznawstwo. Piśmiennictwo. Folklorystyka.   Google Scholar

Red. D. Simonides, H. Borek, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, s. 55–60.   Google Scholar

Sochacka S. (1986): Udział pozaśląskich uczonych w badaniach nad językiem polskim na Śląsku. „Zaranie Śląskie”, s. 264–273.   Google Scholar

Sochacka S. (red.) (1991): Sercem i piórem czyli rzecz o życiu i twórczości Zbyszko Bednorza. Opole.   Google Scholar

Sochacka S. (red.) (1991–2016): Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. T. 5: Kl–Kos. T. 6: Kos–Lig. T. 7: Lig–Miez. T. 8: Mię–Niż. T. 9: Noc–Path. T. 10: Pato–Poz. T. 11: Poż–Roz. T. 12: Roż–Sów. T. 13: Spad–Szyw. T. 14: Ściana–Weł. T. 15: Wem–Wrzes.   Google Scholar

T. 16: Wrzesień–Żyznów. T. 17: Suplement A–Ż. Opole.   Google Scholar

Sochacka S. (1995): Badania nad językiem polskim na Śląsku w latach 1922–1945. [W:] Książka polska na Śląsku w latach 1922–1945. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice, s. 123–135.   Google Scholar

Sroka I. (1994): Blaski i cienie w działalności Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach – zamknięta karta (1957–1992). [W:] Instytut Śląski 1934–1994. Red. K. Heffner. Opole 1994, s. 77–89.   Google Scholar

Staffa M. (red.) (1989–2008): Słownik geografii turystycznej Sudetów. T. 1: Góry Izerskie. T. 2: Pogórze Izerskie (Cz. 1: A–Ł. Cz. 2: M–Ż). T. 3: Karkonosze. T. 4: Kotlina Jeleniogórska. T. 5: Rudawy Janowickie. T. 6: Góry Kaczawskie. T. 7: Pogórze Kaczawskie. T. 8: Kotlina   Google Scholar

Kamiennogórska. Wzgórza Bramy Lubawskiej. Zawory. T. 9: Góry Kamienne. T. 10: Góry Wałbrzyskie. Pogórze Wałbrzyskie. Pogórze Bolkowskie. T. 11: Góry Sowie. T. 12: Góry Bardzkie. T. 13: Góry Stołowe. T. 14: Góry Bystrzyckie i Orlickie. T. 15: Kotlina Kłodzka   Google Scholar

i Rów Górnej Nysy. T. 16: Masyw Śnieżnika. Góry Bialskie. T. 17: Góry Złote. T. 18: Góry Opawskie. T. 19: Wzgórza Strzegomskie. T. 20: Masyw Ślęży. Równina Świdnicka. Kotlina Dzierżoniowska. T. 21: Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. Przedgórze Paczkowskie (Cz. 1:   Google Scholar

A–M. Cz. 2: N–Ż). Warszawa–Kraków–Wrocław.   Google Scholar

Stamirowska Z., Perzowa H. (red.) (1987–1993): Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. T. 1–3. Wrocław–Warszawa–Kraków.   Google Scholar

Stojanowska T. (1970): Kazimierz Nitsch a Śląsk. Związki naukowe i kontakty osobiste. Opole.   Google Scholar

Sychta S. (1967–1976): Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. T. 1–7. Wrocław.   Google Scholar

Taszycki W. (1933): Język polski na Śląsku w wiekach średnich. [W:] Historia Śląska. T. 1. Red. K. Maleczyński. Kraków, s. 72–88.   Google Scholar

Taszycki W. (1946): W obronie śląskich nazw miejscowych. „Zaranie Śląskie”. R. XVII, s. 52–55.   Google Scholar

Wagińska-Marzec M. (1997): Ustalanie nazw miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych. [W:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Red. Z. Mazur. Poznań, s. 369–416.   Google Scholar

Wójcik J.E. (1997): Życie i działalność Romana Lutmana jako przykład współdziałania Kresów Wschodnich z Zachodnimi. [W:] Książka na Śląsku w latach 1945–1956. Zarys problematyki. Red. M. Pawłowiczowa. Katowice, s. 158–167.   Google Scholar

Wronicz J. (1981): Język pisarzy cieszyńskich XVIII wieku. [W:] Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich. VII: Z historii języka polskiego. Red. W. Borys. Wrocław, s. 107–152.   Google Scholar

Wronicz J. (1995): Słownik gwarowy Śląska Cieszyńskiego. Wisła–Ustroń.   Google Scholar

Wyderka B. (red.) (2000–2017): Słownik gwar śląskich. T. 1: A–BECZKA. T. 2: BECZKOWAĆ–BRAW. T. 3: BRAWCOWY–BŻDŻON. T. 4: CABAK–CHWANCIATY. T. 5: CHWANCIĆ (SIĘ)–CYRKAĆ. T. 6: CYRKARZ–DAWNY. T. 7: DĄB–DOZIERAĆ. T. 8: DOZNAĆ (SIĘ)–ĘDYK. T. 9: FABER–GADZIOR. T. 10: GADZIORA–GOŚCINA. T. 11: GOŚCINIEC–GŹMIJA. T. 12: I.HA–HYRNIE. T. 13: HYRO–JUŻYNECZKI. T. 14: K–KLACZ. T. 15: KLACZA–KRAWATKA. T. 16: KRAWCOWA–KYZIA. Opole.   Google Scholar

Wyderka W. (1997): Polszczyzna śląska. Historia i współczesność. Opole.   Google Scholar

Zakrzewski S. (1917): Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju. Lwów.   Google Scholar

Zaręba A. (1967–1980): Atlas językowy Śląska. T. 1–8. Katowice.   Google Scholar

Zaręba A. (1988): Szkice z dialektologii śląskiej. Katowice.   Google Scholar

Zieniukowa J. (red.) (1997): Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Pogranicza i kontakty językowe. Warszawa.   Google Scholar


Published
2022-12-15

Cited by

Sochacka, S. . (2022). Silesian linguistics and the Western and Northern Territories (an outline of the issue). Prace Językoznawcze, 24(4), 247–266. https://doi.org/10.31648/pj.8180

Stanisława Sochacka 
Instytut Śląski w OpoluLicense

Copyright (c) 2022 Papers in Linguistics

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Access to the electronic edition of the journal is open (open access). It does not require any fees, logging in or providing personal data. Every person, regardless of race, gender, sexual orientation, ethnic origin, nationality, faith or political opinion, may read articles published in "Prace Językoznawcze", download versions of texts in PDF file format, identical to the printed version, and submit for publication texts of their authorship, concerning linguistic issues and meeting editorial substantive and editorial requirements and academic ethical standards binding in science.

Authors of texts may place PDF files with their texts or the entire issue of a journal on scientific Internet portals, indicating the source of the text. The number of PDF files to be used is unlimited. It is forbidden to use the texts commercially or to derive material benefits from them. The Editorial Board has the right to publish the received texts in printed and electronic editions and to disseminate their entirety as well as abstracts and keywords on the website of the journal, the publishing platform of the University of Warmia and Mazury, in printed editions and in Internet scientific databases.