Struktura predykatowo-argumentowa polskich i bułgarskich czasowników sfery emocjonalnej oraz ich analitycznych odpowiedników

Julia Mazurkiewicz-Sułkowska

Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Zatorska

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

In this paper, the authors present selected issues connected with realizationsof semantic structures composed of predicates of emotion which are represented by verbaland analytical items in the examined data. The aim of the study is to show similarities anddifferences between the Bulgarian and Polish material in such matters as the syntax and thesemantic structures of verbs of emotion, and their tendency to entail the propositional contentin a different form, e.g.: as the clause, the nominal phrase and other items, as parts of the basicsemantic structure. The authors hope that the investigation will demonstrate the phenomenonof “empty place” determined by the verbal or analytical item as the realization of the core predicateand its restrictions. The paper is connected with the project directed by M. Korytkowska. In theproject, the authors of this paper collaborate together with M. Korytkowska and A. Kiklewicz


Słowa kluczowe:

predicate-argument structure     verbs of emotions     analytical forms     Polish     Bulgarian


Bogusławski, A. (1978), Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych. W: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego. Wrocław, 17–30.

Korytkowska, M./Małdżijewa, W. (1999), O pewnych cechach predykatorów analitycznych w językach bułgarskim i polskim. W: Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. I/XLIV, 31–43.

Korytkowska M./Mazurkiewicz-Sułkowska J. (2014), O konfrontatywnym badaniu polskich i bułgarskich czasowników mentalnych. W: Rocznik Slawistyczny. 63, 47–76.

Jędrzejko, E. (1988), Słownik konstrukcji werbo-nominalnych. Zeszyt próbny. Katowice.

Jędrzejko, E. (1992), Słownictwo tzw. analityczne w opisie leksykalnym (propozycja opisu i klasyfikacji). W: Opisać słowa. Warszawa, 50–61.

Jędrzejko, E. (2002), Problemy predykacji peryfrastycznej. Konstrukcje – znaki – pojęcia. Katowice.

Karolak, S. (2002), Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa.

Kiklewicz, A. (2016), Русский язык в модели экспликативного синтаксиса W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VII/1, 133–152.

Kiklewicz, A./Korytkowska, M. (red.) (2010), Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski. Olsztyn.

Maliszewska, A. (2001a), O problemie kryteriów klasyfikacyjnych predykatorów mentalnych. W: Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. XLVI, 91–134

Maliszewska, A. (2001b), Wybrane właściwości analitycznych predykatorów mentalnych. W: Rozprawy Komisji Językowej ŁTN. XLVII, 79–87.

Mazurkiewicz-Sułkowska, J. (2008), Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim, Łódź.

Mazurkiewicz-Sułkowska, J./Mokrzycka, A. (2009), From the works on the Bulgarian-polish dictionary of verbo-nominal analytical constructions. W: Cognitive studies / Etudes cognitives. 9, 223–233.

Mindak, J. (1983), Peryfrastyczne konstrukcje predykatywne z parafrazą przymiotnikową (na materiale polskim, serbo-chorwackim i macedońskim). Wrocław.

Żmigrodzki, P. (2000a), Właściwości składniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim. Katowice.

Żmigrodzki, P. (2000b), Z zagadnień składni wewnętrznej polskich zwrotów werbo-nominalnych. Dystrybucja i funkcja czasowników posiłkowych. W: Polonica. 20, 83–99
Pobierz


Opublikowane
01.06.2018

Cited By /
Share

Mazurkiewicz-Sułkowska, J., & Zatorska, A. (2018). Struktura predykatowo-argumentowa polskich i bułgarskich czasowników sfery emocjonalnej oraz ich analitycznych odpowiedników. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 177–192. https://doi.org/10.31648/pw.3399

Julia Mazurkiewicz-Sułkowska 
Uniwersytet Łódzki
Agnieszka Zatorska 
Uniwersytet Łódzki