The Qualification of Value in a Linguistics

Кваліфікація цінності у лінгвістиці

Zhanna Krasnobayeva-Chorna

Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa
https://orcid.org/0000-0001-7819-8094


Abstrakt

The article establishes the constitutive features of value in a linguistics with the projection of the phrasemics of single-structured and multi-structured languages (based on the success value). The object is the category of value in its multilevel and multi-dimensional. The subject of the research is the phrasemes with evaluative semantics in the Ukrainian, Russian, English and German. The value in phrasemics is described by the method of parametric analysis of the phraseme semantic structure with accentuation of evaluative macrocomponent and the method of ideographic grouping. The basic unit of analysis is phraseme axiological opposition, regarded as a unity of two phraseme blocks: the first is formed by phrasemes, semantics of which correlates with the values, and the second is made up by phrasemes, semantics of which correlates with non-values. The nature of value provides for the appeal to the antinomy, thus actualizing the clash of axiological and non-axiological, compatible with the binary opposition of good – bad.


Słowa kluczowe:

category of value     evaluation     phraseme     phrasemic axiological opposition     phrasemic meaning     axiological world’s image


Abdikerimova, G. (2015), Kategoriya otsenki kak sostavlyayushchaya kartiny mira v sredstvakh massovoy informatsii. V: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/1, 197–208. [Абдикеримова, Г. (2015), Категория оценки как составляющая картины мира в средствах массовой информации. B: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/1, 197-208.]

Andreyev, A. (2017), Tsennosti v sovremennom rossiyskom obshchestve. V: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 359-366. [Андреев, А. (2017), Ценности в современном российском обществе. B: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 359–366.]

Arutyunova, N. D. (1999), Yazyk i mir cheloveka. Moskva. [Арутюнова, Н. Д. (1999), Язык и мир человека. Москва.]

Babayeva, Ye. V. (2002), Otrazheniye tsennostey kul’tury v yazyke. V: Kasnkin V. B. (red.), Yazyk, kommunikatsiyai sotsial’naya sreda. Voronezh. 2, 25–34. [Бабаева, Е. В. (2002), Отражение ценностей культуры в языке. B: Кашкин, В. Б. (ред.), Язык, коммуникация и социальная среда. Воронеж. 2, 25–34.]

Baeva, L. V. (2004), Tsennosti izmenyayushchegosya mira: ekzistentsial’naya aksiologiya istorii. Astrakhan’. [Баева, Л. В. (2004), Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории. Астрахань.]

Baeva, L. (2017), Values of Mediasphere and E-Culture. B: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/1, 173–184.

Bakshtanovskiy, V. I./Sogomonov, Yu. V. (1997), Etika politicheskogo uspekha. Tyumen’/Moskva. [Бакштановский, В. И. / Согомонов, Ю. В. (1997), Этика политического успеха. Тюмень/ Москва.]

Boldyrev, N. (2002), Yazykovyye mekhanizmy otsenochnoy kategorizatsii. V: Fesenko, Т. А. i dr. (red.), Real’nost’, yazyk i soznaniye. 2. Tambov, 360–369 [Болдырев, Н. (2002), Языковые механизмы оценочной категоризации. B: Фесенко, Т. А. и др. (ред.), Реальность, язык и сознание. 2. Тамбов, 360–369.]

Fedosyutkina, N. S. (2005), Slova-tsennosti kak sredstvo dostupa k tsennostnoy kartine mira: Eksperimental’noye issledovaniye. Kursk. [Федосюткина, Н. С. (2005), Слова-ценности как средство доступа к ценностной картине мира: Экспериментальное исследование. Курск.]

Gavrilova, Ye. (2005), Otsenochnyye kategorii «good» i «bad» v sovremennom angliyskom yazyke.

Tambov. [Гаврилова, Е. (2005), Оценочные категории «good» и «bad» в современном английском языке. Тамбов.]

Kaminskaya, T. (2017), Eksplikatsiya tsennostey v rossiyskom mediadiskurse: kolumnist i adresat. V: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 367–376. [Каминская, Т. (2017), Экспликация ценностей в российском медиадискурсе: колумнист и адресат. B: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 367–376.]

Karasik, V. I. (1996), Kul’turnyye dominanty v yazyke. V: Karasik, V. I. (red.), Yazykovaya lichnost’: kul’turnyye kontsepty. Volgograd/Arkhangel’sk, 3–16. [Карасик, В. И. (1996), Культурные доминанты в языке. В: Карасик В. И. (ред.), Языковая личность: культурные концепты. Волгоград/Архангельск, 3–16.]

Kaslova, A. A./Chernova, H. A. (2010), Kontsept USPEKH / SUCCESS v russkoy i angliyskoy yazykovoy kartine mira. V: Politicheskaya lingvistika. 2(32), 176–180. [Каслова, A. A./Чернова, H. A. (2010), Концепт УСПЕХ / SUCCESS в русской и английской языковой картине мира. B: Политическая лингвистика. 2(32), 176–180.

Kolkutina, V. P. (2007), Tsennostnyy kharakter sotsial’nogo mifa. Tsennost’ «uspekh». V: Ledvanov, M. Yu. (red.), Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii. 3. Moskva, 74–77. [Колкутина, В. П. (2007), Ценностный характер социального мифа. Ценность «успех». В: Ледванов, М. Ю. (ред.), Современные наукоемкие технологии. 3. Москва, 74–77.]

Krasnobayeva-Chorna, Zh. V. (2016), Linhvofrazemna aksiolohiya: paradyhmal’no-katehoriynyy vymir. Vinnytsya. [Краснобаєва-Чорна, Ж. В. (2016), Лінгвофраземна аксіологія: парадигмальнокатегорійний вимір. Вінниця.]

Lingvistika... (2011), Lingvistika i aksiologiya: etnosemiometriya tsennostnykh smyslov. Moskva. [Лингвистика... (2011), Лингвистика и аксиология: этносемиометрия ценностных смыслов. Москва.]

Marinova, Ye. (2017), Tsennostnyye oriyentiry novogo vremeni skvoz’ prizmu aktual’noy sochetayemosti slova. V: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 273–282. [Маринова, Е. (2017), Ценностные ориентиры нового времени сквозь призму актуальной сочетаемости слова. B: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/2, 273–282.]

Sergeyeva, L. (2003), Problemy otsenochnoy semantiki. Moskva. [Сергеева, Л. (2003), Проблемы оценочной семантики. Москва.]

Weiner, B./Kukla, A. (1970), An attributional analysis of achievement motivation. B: Journal of Personality and Social Psychology. 15(1), 1–20.

Bіlonozhenko, V. M./Gnatyuk, І. S./Dyatchuk, V. V. et al. (eds.) (2003), Slovnyk frazeolohizmiv ukrayins’koyi movy. Kyyiv. [Білоноженко, В. М./Гнатюк, І. С./Дятчук, В. В. та ін. (уклад.) (2003), Словник фразеологізмів української мови. Київ.]

Molotkov, A. I. (red.) (1987), Frazeologicheskiy slovar’ russkogo yazyka. Moskva. [Молотков, А. И. (ред.) (1987), Фразеологический словарь русского языка. Москва.]

Schemann, H. (2011), Deutsche Idiomatik: Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext.

Berlin/Boston.

Siefring, J. (ed.) (2004), Oxford Dictionary of Idioms. Oxford.

Opublikowane
30.06.2019

Cited By /
Share

Krasnobayeva-Chorna, Z. (2019). The Qualification of Value in a Linguistics: Кваліфікація цінності у лінгвістиці. Przegląd Wschodnioeuropejski, 10(1), 453–462. https://doi.org/10.31648/pw.4537

Zhanna Krasnobayeva-Chorna 
Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa
https://orcid.org/0000-0001-7819-8094