O czasopiśmie

Studia Warmińskie” zostały utworzone w 1964 r. jako periodyk naukowy ówczesnej diecezji warmińskiej. Redaktorami naczelnymi czasopisma byli kolejno: bp Jan Obłąk, ks. Marian Borzyszkowski i ks. Jan Guzowski. Niektóre tomy „Studiów Warmińskich” redagował również ks. Alojzy Szorc. W latach 90-tych XX w. i 1. dekadzie XXI stulecia „Studia Warmińskie” były czasopismem naukowym Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. W latach 1964-2010 ukazało się 47. tomów czasopisma. W tym czasie „Studia Warmińskie” stanowiły ważne medium, w którym efekty swoich badań naukowych przedstawiali autorzy związani przede wszystkim z warmińskim ośrodkiem teologicznym.

Od 2011 r. „Studia Warmińskie” wydawane są przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako czasopismo naukowe Wydziału Teologii. Wyniki swoich badań mogą publikować w nim prowadzący badania naukowe zarówno na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, jak i w innych ośrodkach naukowych.

Każdy tom "Studiów Warmińskich" (od numeru 48/2011) poświęcony jest aktualnym i praktycznym zagadnieniom z zakresu: 1. filozofii; 2. teologii; 3. nauk o rodzinie; 4. prawa; 5. historii.W każdym tomie prezentowane są ponadto monografie naukowe i popularnonaukowe,sprawozdania z konferencji i sympozjów organizowanych przez różne ośrodki naukowe, a takżedoniesienia i raporty z badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Celem czasopisma jest zaoferowanie naukowcom i praktykom reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne forum wymiany doświadczeń, a także zapewnienie istotnej wiedzy pomocnej w badaniach z zakresu filozofii, teologii, nauk o rodzinie, prawa oraz historii.

Czasopismo ma zasięg krajowy i międzynarodowy.

Czytelnicy mają bezpłatny pełny dostęp do publikowanych w "Studiach Warmińskich" artykułów (w zakładce "Numery") - formuła Open Access. Mogą także zamówić wersję papierową czasopisma.

Autorzy nie ponoszą żadnych opłat za zgłoszenie, recenzję i publikowanie nadesłanych materiałów. Nadesłane artykuły poddawane są recenzjom wiodących autorytetów z danej dziedziny nauki.

Wszystkie zamieszczone w "Studiach Warmińskich" teksty są chronione prawem autorskim i wydawniczym - licencja (CC-BY-NC-ND): Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 (polski: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).