The Fate and Character of Creon from Sophocles’ “Theban Trilogy” in the Context of Aristotle’s Determinants of Tragedy

Zdzisław Kieliszek

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422

Ewa Gocłowska

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6953-716X


Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of the model theory of tragedy presented by Aristotle in Poetics with the tragedy of the character and fate of Creon from Sophocles’ “theban trilogy”. The authors note that the figure of Creon outlined by Sophocles and the development of events in which it participates correspond to Aristotle’s concept of the cathartic function of tragedy in two simultaneous dimensions. The viewer is “cleansed” of the feeling of fear due to the appropriate characterological features of hero. On the other hand, the viewer is “healed” with pity as a result of following the sequence of events with the participation of Kreon, as well as their consequences.


Keywords:

Sofokles, Arystoteles, Poetyka, Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona, „trylogia tebańska”, Kreon


Arystoteles, 1988, Retoryka. Poetyka, tłum. Henryk Podbielski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.   Google Scholar

Axer Jerzy, 2004, Antygona – pierwsza męczennica chrześcijańska, Teologia Polityczna, nr 2, s. 112–120.   Google Scholar

Bibik Barbara, 2009, Antygona – męczennica?, Meander, nr 1+4, s. 5–29.   Google Scholar

Gocłowska Ewa, Kieliszek Zdzisław, 2018, Arystotelesowska koncepcja „terapeutycznej” funkcji tragedii na przykładzie trylogii tebańskiej (Króla Edypa, Edypa w Kolonie, Antygony) Sofoklesa, Studia Warmińskie, nr 55, s. 7–23.
Crossref   Google Scholar

Karłowicz Dariusz, 2004, Kreon i Dionizos. O tragedii politycznego rozumu, Teologia Polityczna, nr 2, s. 165–182.   Google Scholar

Kieliszek Zdzisław, Gocłowska Ewa, 2019, Tragizm losów i charakteru Ismeny z „trylogii tebańskiej” Sofoklesa jako realizacja Arystotelesowskiej teorii katharsis, Studia Warmińskie, nr 56, s. 7–26.
Crossref   Google Scholar

Lesky Albin, 2006, Tragedia grecka, przeł. Magda Weiner, Wydawnictwo Homini, Kraków.   Google Scholar

Lewandowicz Janusz, 2015, Współczesne pytania Antygony. O wolności wyborów, o źródłach prawa i uzasadnieniu moralnej słuszności czynów, Łódzkie Studia Teologiczne, nr 1, s. 23–42.   Google Scholar

Modrzejewska Krystyna, 2011, Nasz świat mitem antycznym opisany, Colloquia Anthropologica et Communicativa, nr 3, s. 169–177.   Google Scholar

Sofokles, 2003, Król Edyp. Edyp w Kolonie. Antygona, przeł. Kazimierz Morawski, oprac. Elżbieta Zarych, Zielona Sowa, Kraków.   Google Scholar


Published
2021-12-13

Cited by

Kieliszek, Z., & Gocłowska, E. (2021). The Fate and Character of Creon from Sophocles’ “Theban Trilogy” in the Context of Aristotle’s Determinants of Tragedy. Studia Warmińskie, 58, 61–85. https://doi.org/10.31648/sw.6383

Zdzisław Kieliszek 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422
Ewa Gocłowska 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-6953-716X