Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Artykuł jest utworem oryginalnym, nie narusza praw autorskich osób trzecich i złożony został wyłącznie w redakcji „Studiów Warmińskich”;
 • Autor/autorzy, przekazując redakcji tekst, przenosi/przenoszą na wydawcę wyłączne prawo do jego wydawania i rozpowszechniania (licencja CC-BY-NC-ND);
 • W publikacji nie dochodzi do zjawiska „ghostwriting”;
 • W publikacji nie dochodzi to zjawiska „guest authorship” („honorary authorship”)


Kalendarz wydawniczy „Studiów Warmińskich”

 • do końca lutego - nadsyłanie tekstów;
 • marzec - wstępna redakcja tekstów;
 • kwiecień-sierpień - procedura recenzyjna (wysyłanie tekstów do
  recenzentów oraz ustosunkowanie się autorów do
  otrzymanych recenzji);
 • wrzesień-styczeń - redakcja wydawnicza tomu;
 • luty - publikacja tomu.

Cały proces redakcyjny – od momentu zgłoszenia tekstu po publikację  danego numeru „Studiów Warmińskich” – odbywa się z wykorzystaniem  systemu Platformy Czasopism Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sw).

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO DRUKU PRAC NAUKOWYCH DO CZASOPISMA „STUDIA WARMIŃSKIE”

 1. Informacje ogólne
  Rocznik „Studia Warmińskie” składa się z działów: 1. Filozofia; 2. Teologia; 3. Prawo; 4. Nauki o rodzinie; 5. Historia; 6. Sprawozdania; 7. Recenzje. Do oceny każdego tekstu z działów 1-5 powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Każdy tekst podlega szczegółowej redakcji wydawniczej w Wydawnictwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 2. Przygotowanie tekstu
  Autor dostarcza do Redakcji „Studiów Warmińskich” tekst z wykorzystaniem systemu Platformy. Podczas zgłaszania tekstu należy postępować według wskazań tegoż systemu.

  Preferowany edytor tekstu: Word; czcionka: Times New Roman; wielkość czcionki w tekście głównym: 12; odstęp między wierszami: 1,5; wielkość czcionki w przypisach dolnych: 10. Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm, prawy 15 mm. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa. Objętość tekstów nadsyłanych do działów 1-5 nie powinna przekraczać 30 tys. znaków (łącznie z przypisami i spacjami), tj. ok. 15 stron (według podanych wyżej kryteriów). Sprawozdania i recenzje nie powinny przekraczać 6 tys. znaków (łącznie ze spacjami), tj. ok. 3 stron (według podanych wyżej kryteriów).

  Do nadesłanego tekstu (z działów 1-5) należy dołączyć streszczenia w języku polskim i języku angielskim (każde z nich maksymalnie 1500 znaków, tj. ok. pół strony tekstu przygotowanego według podanych wyżej kryteriów) oraz słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim (od pięciu do siedmiu, zamieszczone po tytule, przed tekstem pracy).

  Do nadesłanego tekstu należy dołączyć bibliografię załącznikową, sporządzoną według zasad stylu harwardzkiego.

  Należy dołączyć do pracy wykaz stosowanych w niej skrótów (według wzorów podanych w Encyklopedii katolickiej, wyd. KUL).

  Do tekstu należy dołączyć dane Autora (a w przypadku prac wieloautorskich dane wszystkich autorów), podając tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, naukową afiliację, adres korespondencyjny i adres mailowy, np.: ks. dr Zdzisław Kieliszek, Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, zdzislawkieliszek@onet.pl.

  W tekście głównym, gdy dany autor jest przywoływany po raz pierwszy, należy przed nazwiskiem podawać jego pełne imię i ewentualnie inicjały następnych imion.Gdy poszczególny autor jest przywoływany kolejny raz, należy zachować już tylko inicjały imion.

  Tytuły dzieł i innych źródeł przywoływanych w tekście podajemy kursywą, np. Krytyka czystego rozumu.

  Wyrażenia złożone lub pojedyncze w językach obcych niż język tekstu głównego należy pisać kursywą, np. „Niemieckie słowo Vernunft (rozum) występuje co najmniej od XVIII w. jako przekład ratio”.

  Zrecenzowane artykuły (z działów 1-5) z wykorzystaniem systemu Platformy przekazywane są wraz z recenzjami do Autorów. Autor/autorzy powinien/powinni zapoznać się z recenzjami, ustosunkować się do uwag recenzentów i po ich uwzględnieniu, wykorzystując system Platformy, zwrócić do Redakcji tekst z poprawioną jego wersją. Jeśli Autor/autorzy nie uwzględnia/uwzględniają uwag recenzentów, konieczne jest merytoryczne uzasadnienie tej decyzji i z wykorzystaniem systemu Platformy przesłanie jej do Redakcji.

  Redakcja „Studiów Warmińskich” przyjmuje do druku teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Autorzy tekstów są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia potwierdzającego oryginalność pracy.

 3. Odwołania bibliograficzne
  W „Studiach Warmińskich” obowiązują odwołania bibliograficzne według stylu harwardzkiego. Podstawowa zasada sprowadza się tu do podawania w tekście w nawiasie półokrągłym nazwiska autora i inicjału imienia, daty wydania oraz numeru strony, np.: (Nowak P., 1999, s. 45), (Adamski K., 2015, s. 44-46; Krasiński P.K., 2017, s. 131-133).

  Inne warianty odwołań bibliograficznych w tekście:

  Piotr Nowak (1999, s. 131) tak podsumował powyższą myśl …..

  Piotr Nowak (1999, s. 131) podaje, że: „ Myśl ………”.

  W przypadku, gdy autorami danej publikacji są dwie osoby, podaje się obydwa nazwiska, rozdzielając spójnikiem „i”, np.: (Wiśniewska P. i Olsztyńska B., 2000, s. 31).

  W przypadku trzech autorów i więcej należy podać nazwisko pierwszego i użyć skrótu polskiego „i in.”, np.: (Warmiński Z. i in., 2007, s. 23-25).

  Odsyłając do kilku prac tego samego autora wydanych w jednym roku, w celu ich odróżnienia, dodaje się po dacie publikacji małą literę „a”, „b” itd., np.: (Krawiec M., 1999a, s. 2), (Krawiec M., 1999b, s. 14) i (Krawiec M., 1999c, s. 1).

  W powyższym przypadku pamiętać należy, aby w bibliografii załącznikowej – będącej wykazem wykorzystanej literatury – zamieścić odpowiednie oznaczenia przy latach wydania, np.:

  Krawiec Mikołaj, 1999a, Historia Indonezji, SBP, Warszawa.

  Krawiec Mikołaj, 1999b, Problemy współczesnych mieszkańców Papui Nowej Gwinei, Azja-Pacyfik: pismo poświęcone cywilizacji regionu Azji i Pacyfiku, nr 13, s. 50-67.

  Krawiec Mikołaj, 1999c, Szkolnictwo wyższe we współczesnej Japonii, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn.

  W bibliografii załącznikowej każda pozycja podawana jest według zasady: nazwisko, pierwsze imię (i inicjały kolejnych), rok wydania, tytuł dzieła (kursywą), wydawnictwo, miejsce wydania (względnie tytuł czasopisma, numer czasopisma – czcionką prostą), strony artykułu (jeśli pochodzi on z pracy zbiorowej lub czasopisma):

  1....

  2....

  Edmondson Henry, 2015, Immanuel Kant, tłum. Piotr Łęcki, w: Sławomir Popek (red.), Dzieje filozofii, UMCS, Lublin, s. 47-79.

  Malinowski Piotr, 2002, Krótka historia teologii, Wydawnictwo Znak, Kraków.

  Warmiński Piotr T.K., Kształcenie nauczycieli zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”, www.portaloswiatowy.pl (24.01.2018).

  Żelazny Piotr, 2002, Trendy we współczesnej teologii, Communio, nr 15, s. 14-38.

  Brak miejsca, roku wydania lub tylko miejsca, lub tylko roku książki cytowanej oznacza się odpowiednio skrótami: [b.m.], [b.r.], [b.m.r.] (w nawiasie kwadratowym).

  W przypisach dolnych (oznaczanych kolejnymi numerami) mogą znaleźć się dodatkowe lub uzupełniające informacje (dygresje, polemiki itp.). W przypisach dolnych odniesienia do literatury również należy sporządzać według stylu harwardzkiego.

 4. Przytaczanie cytatów
  Cytaty z Biblii należy pisać kursywą (bez cudzysłowu). Wszystkie inne cytaty należy ujmować w cudzysłów (bez kursywy). Cytowania należy dokładnie sprawdzić ze źródłem. Cytaty z Biblii według Biblii Tysiąclecia. Przytaczając fragmenty poezji lub dramatu konieczne jest zachowanie układu graficznego oryginału (podział na strofy, wcięcia wersów). W cytatach z prozy lub z prac naukowych należy również zachować wcięcia akapitowe i wyróżnienia oryginału. Wszelkie zmiany w cytacie i dodatkowe wyróżnienia muszą być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym. Wszystkie cytaty muszą być opatrzone notką bibliograficzną. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.