New Evangelization Experienced by the Community of the Good Shepherd in Olsztyn

Sławomir Ropiak

Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

Church has always been evangelizating since the beginning of its existence. However, contemporary world needs new evangelization as far as enthusiasm, power, language, methods and forms are concerned because contemporary priesthood practice deems to be too fruitful. Since 1991 in Olsztyn there has been a praying – formation group called “Community of a Good Sheppard”. It is included in after – Council trend of Church reborn in the light new evangelization carried out by the Movement Light – Life. Pope’s Paul VI preaching is the basis of “Community of a Good Sheppard” formation that means propagations of kerygma, joy in the Holy Ghost, putting in Virgin Mother’s of Church care, Church – Community experience and new culture. Community of a Good Sheppard was established during the pontificate of blessed John Paul II takes up evangelization together with the Movement Light – Life according to the plan Ad Christum Redemptorem developing it as a plan ACR 2. The Community uses new means and methods in evangelization and Christian freedom experience is a sign of being open to Christ’s love. Community of a Good Sheppard preaches mainly in local Church and takes up consecutive evangelical challenges pointed out by Benedict XVI. The evangelization is carried out among adults and practiced love of one’s neighbour became a reliable sign of evangelical life.


Keywords:

“Community of a Good Sheppard”, new evangelization, the Movement Light – Life


„Dekret misyjny Ad gentes divinitus”, w: „Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski”, Poznań 2002.

„Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem”, w: „Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst polski”, Poznań 2002.

„Ewangelizacja jako zasada formacji i służby w Ruchu Światło-Życie. Wnioski końcowe III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odbytej w Niepokalanowie w dniach 3-5.03.1978 r.”, w: T. Jaśniewski, M. Kaszowski (oprac.), „Dni wspólnoty w Ruchu Światło-Życie w roku 1994/95”, Katowice 1994.

„Ewangelizacja według planu >>Ad Christum Redemptorem<<”, Światło-Życie 1988.

„Mocowałem się z Bogiem. Z ks. Henrykiem Bolczykiem rozmawia Jacek Dziedzina”, Katowice 2009.

„Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu Światło-Życie w Olsztynie o nazwie Wspólnota Dobrego Pasterza”, (mps), Nowe Kawkowo 15.10.2011.

„Plan rekolekcji ewangelizacyjnych Wspólnoty Dobrego Pasterza”, mps, Nowe Kawkowo 2008-2011.

„Plan rekolekcji małżeńskich Wspólnoty Dobrego Pasterza”, mps: Dorotowo 2009, Głotowo 2010, Stoczek Warmiński 2011.

„Uwierzyć że >>Deus Caritas est<<. Notatki uczestnika”, spisała E. Olender, mps, Nowe Kawkowo 2006.

Benedykt XVI, „O nowej ewangelizacji jako odpowiedzi na współczesne problemy. Przemówienie Papieża do episkopatu Włoch, Rzym 24.05.2012”, w: http://www.konkurs.opoka.org.pl/html (25.05.2012).

Biela B., „Kościół – Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania się Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987)”, Katowice 1993.

Biela B., „Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego”, Katowice 2004.

Bifet J.E., „Teologia della evangelizzazione. Spiritualità missionaria”, Roma 1992.

Blachnicki F., „Oaza Nowego Życia pierwszego stopnia. Podręcznik”, Kraków 2009.

Blachnicki F., „Postsovieticum czyli nie wolno ci być niewolnikiem”, Kraków 2004.

Blachnicki F., „Wiara i świadectwo”, Lublin 1997.

Blachnicki F., „Wyzwoleni w Chrystusie. Podręcznik rekolekcji parafialnych”, Kraków 2005.

Blachnicki F., „Została nam powierzona Ewangelia. Wykład z kerygmatyki, czyli teorii ewangelizacji”, Kraków 2007.

Gonzáles L.J., „Pedagogika świętości. Coaching i duchowość pastoralna”, M. Mielcarek (tłum.), Kraków 2006.

Jan Paweł II, „Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, (Rzym 30.12.1988)”, Wrocław 1989.

Jan Paweł II, „Encyklika Evangelium Vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (Rzym 25.03.1995)”, Kraków 1995.

Jan Paweł II, „Encyklika Redemptor hominis, Odkupiciel Człowieka (Rzym 4.03.1979)”, Wrocław 1994.

Jan Paweł II, „Encyklika Redemptoris Mater o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła, (Rzym 25.03.1987)”, Wrocław 1995.

Jan Paweł II, „Encyklika Redemptoris Missio o stałej aktualności posłania misyjnego (Rzym 7.12.1990)”, Wrocław 1995.

Jan Paweł II, „Encyklika Veritatis splendor Blask Prawdy, (Rzym 6.08.1993)”, Poznań 2003.

Jan Paweł II, „Homilia na placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r.”, w: „Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, tekst autoryzowany”, Poznań-Warszawa 1979.

Jan Paweł II, „List Apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym, (Watykan 16.10.2002)”, Kraków 2002.

Jan Paweł II, „Maryja Matka zawierzenia. Teksty wybrane”, Częstochowa 1986.

Jan Paweł II, „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Homilia Ojca Św. Jana Pawła II wygłoszona w czasie Mszy Św. rozpoczynającej uroczyście pontyfikat (22 X 1978)”.

Jan Paweł II, „Przemówienie do biskupów CELAM (9 marca 1983), III: Insegnamenti, VI, 1 (1983), 698”, w: „Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II”, t. 2, Kraków 1996.

Krucina J., „Rodzina – miejsce ewangelizacji”, w: J. Krucina (red.), „Ewangelizacja”, Wrocław 1980.

Kulbacki P., „Ku posoborowej parafii...”, w: Cz. Krakowiak, P. Kulbacki (red.), „Słowo, liturgia, wspólnota. Dynamika współczesnej parafii”, Kraków-Lublin 2006.

Kurek A., „Wprowadzenie”, w: Paweł VI, „Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi O ewangelizacji w świecie współczesnym, Rzym 8.12.1975”, Warszawa 1986.

Majka J., „Problem sekularyzacji w świetle Adhortacji Apostolskiej >>Evangelii Nuntiandi<<”, w: J. Krucina (red.), „Ewangelizacja”, Wrocław 1980.

Malina M., „Rola Ruchu Światło-Życie w kształtowaniu posoborowego modelu parafii według księdza Franciszka Blachnickiego”, (mps) praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dr. M. Tunkiewicza, Olsztyn 2006.

Mikulski J., „Polska teologia wyzwolenia”, Tarnów 2000.

Olender E., „>>Rosarium Virginis Mariae<< szkołą życia chrześcijańskiego na przykładzie >>exercitia pie<< Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie”, mps, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dr. S. Ropiaka, Olsztyn 2008.

Orzeł S., „Na apel Ojca Świętego”, Eleuteria 38 (1999).

Parzyszek Cz., „Treść pojęcia >>nowa ewangelizacja<< według Jana Pawła II”, Kultura – Media – Teologia 2 (2010).

Paweł VI, „Adhortacja Apostolska Evangelii nuntiandi O ewangelizacji w świecie współczesnym, Rzym 8.12.1975”, Warszawa 1986.

Paweł VI, „Adhortacja apostolska Marialis cultus, (Rzym 2.02.1974)”, komentarz S.C. Napiórkowski, Wrocław 2004.

Paweł VI, „Ogłaszam Maryję – Matką Kościoła. Przemówienie na zakończenie III Sesji Soboru Watykańskiego II - 21 XI 1964 r.”, Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej, 3 (1965).

Piszcz E., „Ostrzeżenie”, Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 25 (1996).

Przygoda W., „Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne”, Lublin 2004.

Ratzinger J., „Nowa ewangelizacja. Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary do katechetów i nauczycieli religii”, L'Osservatore Romano 6 (2001), http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2122.html (22.04.2012).

Ropiak S., „>>Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź...<<. Homilie Wspólnoty Dobrego Pasterza”, Olsztyn 2004.

Ropiak S., „Eklezjologia Soboru Watykańskiego II w ujęciu Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego”, Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 46-50 (2000).

Ropiak S., „Eklezjologia Soboru Watykańskiego II w ujęciu Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego”, Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 46-50 (2000).

Ropiak S., „Formacja rodziny na przykładzie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie i Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie”, w: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.), „Rodzina w jednoczącej się Europie”, Olsztyn 2003.

Ropiak S., „Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego. Homilie Wspólnoty Dobrego Pasterza”, Kraków 2010.

Ropiak S., „Pedagogia personalistyczno-maryjnej koncepcji Nowego Człowieka realizowana we Wspólnocie Dobrego Pasterza Ruchu Światło Życie”, Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 69 (2004).

Ropiak S., „Podstawowa charakterystyka Ruchu >>Światło-Życie<<”, w: Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 7-8 (1995).

Sędek M., „Drogi dojrzałości. Formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce: Ruch Światło-Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Droga neokatechumenalna, ruch charyzmatyczny”, Krościenko 2002.

Suquia A., „Nowa ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpieczeństwa doby obecnej”, w: L. Balter (red.), „Nowa ewangelizacja”, Poznań 1993.

Wodarczyk A., „Prorok Żywego Kościoła. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność”, Katowice 2008.

Zimoń D., „Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Pawła II”, w: Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski, „Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia. Program Duszpasterski na rok 2000/2001”, Katowice 2000.

Published
2013-12-31

Cited by

Ropiak, S. (2013). New Evangelization Experienced by the Community of the Good Shepherd in Olsztyn. Studia Warmińskie, 50, 93–110. https://doi.org/10.31648/sw.190

Sławomir Ropiak 
Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn