“The Studies of Warmia” – the History and Current State of the Journal

Zdzisław Kieliszek

Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422


Abstract

The article is devoted to history and is the current “The Studies of Warmia”, which are a recognized scientific yearbook. There are three main periods in the history of the magazine. The first covers the years 1964–1989, the second is the years 1989–2010. The third one dates from 2011 and continues to the present. From 1964 to 1989, “The Studies of Warmia” were published by the Warmian Diocesan Publishing House. In the years 1989–2010 the journal was published thanks to the efforts of the Higher Theological Seminary of the Warmia Metropolis “Hosianum” in Olsztyn. Howe­ver, since 2011, the journal is the scientific year of the Faculty of Theology of the Uni­versity of Warmia and Mazury in Olsztyn. The author in his analyzes notes that “The Studies of Warmia” from the very beginning of their existence found a good basis for dynamic development, as well as abundantly enriched and still enrich the scientific achievements of Warmia and Mazury. In addition, the author emphasizes that “The Studies of Warmia” in the formation of Polish church scientific periodicals after the Second Vatican Council appear as a model letter. The author also points out that the issues raised in the pages of “The Studies of Warmia” were and are being used by re­searchers from various scientific communities who deal with theology and its related sciences. The journal itself is still developing, an example of which is, among others launch of a modern internet platform, on which all archival issues of the journal have been made available in electronic form.


Keywords:

“The Studies of Warmia”, Warmian Diocesan Publishing House, Higher Theological Seminary Metropolis of Warmia “Hosianum” in Olsztyn, Faculty of Theology at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, church scientific journal, scientific community of Warmia and Mazury, year 1964

Achremczyk Stanisław, 1991, Biskup warmiński Jan Władysław Obłąk 1913–1988, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1–2, s. 117–124.

Achremczyk Stanisław, 2010, Ksiądz profesor Alojzy Szorc (1935–2010), Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 4, s. 541–546.

Archidiecezja Warmińska, 2019, Arcybiskup senior Wojciech Ziemba, http://archwar-mia.pl/biskupi/arcybiskup-senior-wojciech-ziemba (20.09.2019).

Balbus Tomasz, Katarzyna Stróżyna, 2007, Kard. Henryk Gulbinowicz. Naród polski nie da sobie założyć kagańca…, w: Józef Marecki, Filip Musiał (oprac.), Nigdy prze¬ciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 625–791.

Bielawny Krzysztof, 2009, Udział biskupów polskich w obradach Soboru watykańskie¬go II, Studia Ełckie, nr 11, s. 103–122.

Czechyra Łukasz, 2019, Potencjał biblioteki, Posłaniec Warmiński, nr 29, https://olsz-tyn.gosc.pl/doc/5714136.Potencjal-biblioteki (15.01.2020).

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 2002, w: Sobór Watykański II: konstytucje, dekrety, deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Po¬znań.

Encyklopedia, 2019, Piotr Duksa, http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/ Piotr_Duksa (20.09.2019).

Gogolewski Tadeusz, 1991, Wspomnienie o ks. prof. Józefie Myśkowie, Studia Theologi¬ca Varsaviensia, nr 29 (1), s. 5–18.

Jezierski Jacek, 1988, Śp. ks. dr Jerzy Podolecki, Studia Warmińskie, nr 25, s. 529–531.

Jezierski Jacek, 1990, Śp. ks. Jerzy Wirszyłło (1901–1990), Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 43 (3–6), s. 168–169.

Kopiczko Andrzej, 1998, Ks. Emil Rzeszutek, w: Emil Rzeszutek, Stosunek do śmierci na podstawie VII księgi „Antologii Palatyńskiej”, Wydawnictwo Hosianum, Olsztyn, s. 7–17.

Kopiczko Andrzej, 2007, Historia regionalna na łamach „Studiów Warmińskich” w la¬tach 1964–2003, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3, s. 317–352.

Koziełło-Poklewski Bohdan, 1966, „Studia Warmińskie”, t. 1, 1964: [recenzja], Komuni¬katy Mazursko-Warmińskie, nr 1, s. 157–160.

Koziełło-Poklewski Bohdan, 1967, „Studia Warmińskie”, t. 3, 1966: [recenzja], Komuni¬katy Mazursko-Warmińskie, nr 3, s. 428–432.

Leksykon kultury Warmii i Mazur, 2019, Cyprian Rogowski, http://leksykonkultury. ceik.eu/index.php/Cyprian_Rogowski (20.09.2019).

Leksykon kultury Warmii i Mazur, 2019a, Tomasz Garwoliński, http://leksykonkultu-ry.ceik.eu/index.php/Tomasz_Garwoli%C5%84ski (20.09.2019).

Markowski Mieczysław, 2002, Marian Borzyszkowski (31.08.1936–21.09.2001): in me¬moriam, Studia Warmińskie, nr 39, s. 5–29.

Mazur Piotr, 2007, Misja edukacyjna Kościoła, w: Jan Zimny (red.), Wokół pedagogiki katolickiej, Instytut Teologiczny, Stalowa Wola-Sandomierz, s. 79–90.

Mąkosa Paweł, 2019, Ks. dr hab. Piotr Poręba, prof. KUL, http://www.katechetyka.eu/ ks.-dr-hab.-piotr-poreba-prof.-kul,125.html (20.09.2019).

Myszor Jerzy, 2001, Ks. prof. Remigiusz Sobański, redaktor „Śląskich Studiów Histo¬rycznoteologicznych”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, nr 34, s. 35–40.

Myśków Józef, 1964, Sprawozdanie ze sesji naukowych Rady Pedagogicznej Warmiń¬skiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie za okres od 29 stycznia 1957 r. do 12 maja 1964 r., Studia Warmińskie, nr 1, s. 473–476.

Nowak Władysław, 1989, In memoriam ks. profesora Stanisława Zdanowicza (1906–1978), Studia Warmińskie, nr 26, s. 239–242.

Orzechowski Robert, 2016, Państwo Anna i Roch Mackowiczowie obchodzili diamentowe gody, https://olsztyn.naszemiasto.pl/panstwo-anna-i-roch-mackowiczowie-obchodzili-diamentowe/ar/c11-3617711 (20.09.2019).

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, 2019, Curriculum vitae, http://pracownicy.uwm.edu. pl/kaparz/CV.htm (20.09.2019).

Parzych-Blakiewicz Katarzyna, Jezierski Jacek, 2015, Sylwetka naukowa biskupa Ju¬liana Wojtkowskiego w świetle bibliografii za lata 1950–2014, w: Andrzej Kopiczko, Paweł Rabczyński (red.), Cor dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchow¬nego „Hosianum” (1565–2015), Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Olsztyn, s. 547–556.

Pietrzykowski Jan, 2013, Rozwój polskojęzycznej historiografii salezjańskiej, Semina¬re, nr 33, s. 299–318.

Protokół nr 29 z 21 lutego 2011 r. z posiedzenia Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Rizzi Mariagrazia, 2018, Curriculum vitae, https://www.unimib.it/sites/default/files/ cv/12-06-2018/curriculumrizzi2018.pdf (20.09.2019).

Rozen Barbara, 2014, Pięćdziesięciolecie „Studiów Warmińskich”, Studia Elbląskie, nr 15, s. 435–438.

Słowo wstępne, 1964, Studia Warmińskie, nr 1, s. 5.

Sobański Remigiusz, 2009, Pierwsze lata „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicz¬nych”, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, nr 42, s. 8–15.

Święcka Danuta A., 2015, Ksiądz prof. dr hab. Alojzy Szorc jako badacz spuścizny pi¬śmienniczej kardynała Stanisława Hozjusza, Studia Elbląskie, nr 16, s. 93–107.

Waclawbr, 2017, Ks. Stanisław Kozakiewicz opuszcza Olsztyn, https://www.olsztyn24. com/news/30631-ks-stanislaw-kozakiewicz-opuszcza-olsztyn.html (20.09.2019).

Wasilewski Jan K., 2019, Ks. Władysław Piwowarski (1929–2001) – sylwetka, http:// www.bu.kul.pl/ks-wladyslaw-piwowarski-1929-2001-sylwetka,art_11356.html (20.09.2019).

Wojtkowski Julian, 2003, Kapłani archidiecezji warmińskiej zmarli w latach 1992–2002, Studia Warmińskie, nr 40, s. 472.

Wroceński Józef, 1997, Ks. prof. Tadeusz Pawluk (1928–1996), Prawo Kanoniczne, nr 40 (1–2), s. 5–11.

Published
2020-12-31

Cited by

Kieliszek, Z. (2020). “The Studies of Warmia” – the History and Current State of the Journal. Studia Warmińskie, 57, 327–360. https://doi.org/10.31648/sw.5305

Zdzisław Kieliszek 
Katedra Filozofii i Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
https://orcid.org/0000-0002-0723-5422