Incompatibility of the Concept of Culture Used in the Project of Interculturality with the Teaching of the Church

Jacek Jan Pawlik

Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

The article focuses on the concept of culture in the teaching of the Church and of the project of interculturality. The difference between these discourses lies mainly in the understanding of values. Adopting absolute truth from a religious perspective opposes the relativization of the norm in the intercultural project. Although both approaches are compatible with the need for a harmonious life in a multicultural society, the proposed ways of implementing this task differ fundamentally. John Paul II calls for the creation of a „civilization of love” based on the ideals, and an intercultural project, for building a society on the basis of consequentialism.


Keywords:

koncepcja kultury, Jan Paweł II, wielokulturowość, międzykulturowość, transkulturowość, wartości kulturowe


Abdallah-Pretceille Martine, 1999, L’Éducation interculturelle, P.U.F., Paris. 2004 Vers une pédagogie interculturelle, Anthropos, Paris.
Crossref   Google Scholar

Balandier Georges, 1981, Sens et puissance. Les dynamiques sociales, Quadrige/P.U.F., Paris.   Google Scholar

Bennett Milton J., 1993, Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity, w: R. Michael Paige (red.), Education for the intercultural experience, Intercultural Press, Yarmouth, s. 21–71.   Google Scholar

Burszta Wojciech J., 1998, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.   Google Scholar

Caisson Max, 1991, Lumière de Herder, Terrain 17, s. 17–28.
Crossref   Google Scholar

Carrier Hervé, 1990, Ewangelia i kultury. Od Leona XIII do Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym.   Google Scholar

Cuche Denys, 2002, Nouveaux regards sur la culture. L’évolution d’une notion en anthropologie, w: Nicolas Journet (red.), La culture. De l’universel au particulier, Sciences Humaines, Auxerre, s. 203–212.
Crossref   Google Scholar

Devereux Georges, 1970, Essais d’ethnopsychiatrie générale, przeł. Tina Jolas i Henri Gobard, Gallimard, Paris.   Google Scholar

Finkielkraut Alain, 1985, La défaite de Goethe, w: Le Passé et son avenir. Essais sur la tradition de l’enseignement, Gallimard, Paris, s. 17–29.   Google Scholar

Finkielkraut Alain, 1992, Porażka myślenia, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.   Google Scholar

Gurvitch Georges, 1955, Le concept de structure sociale, Cahiers Internationaux de Sociologie, 19, s. 3–44.   Google Scholar

Herder Johann Gottfried, 1962, Myśli o filozofii dziejów, przeł. Jerzy Gałecki, PWN, Warszawa.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1986, Wiara i kultura, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym.   Google Scholar

Jan Paweł II, 2003a, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków.   Google Scholar

Jan Paweł II, 2003b, Ecclesia in Europa, Pallotinum, Poznań.   Google Scholar

Kłoskowska Antonina, 1991, Kultura, w: Antonina Kłoskowska, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wiedza o kulturze, Wrocław, s. 17–50.   Google Scholar

Kostyrko Teresa, 2004, „Transkulturowość” w ujęciu André Malraux – przyczynek do pojmowania terminu, w: Krystyna Wilkoszewska (red.), Estetyka transkulturowa, Universitas, Kraków, s. 21–29.   Google Scholar

Martinelli Silvio, Taylor Mark (red.), 2000, Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4 (T-KIT), Rada Europy i Komisja Europejska, Strasburg.   Google Scholar

Policar Alain, 2003, Particularismes/universalisme, w: Gilles Ferréol, Guy Jucquois (red.), Dictionnaire de l’alterité et des relations interculturelles, Armand Colin, Paris, s. 267–273.   Google Scholar

Poupard Paul, 1989, L’Église au défi des cultures. Inculturation et Evangélisation, Desclée, Paris.   Google Scholar

Simard Denis, Martineau Stéphane, 1999, Quelle culture à l’école: Goethe ou Hereder?, Pédagogie collégiale, t. 12, nr 4, s. 8–12.   Google Scholar

Sobór Watykański II, 2002, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallotinum, Poznań.   Google Scholar

Vertovec Steven, 1996, Multiculturalism, culturalism and public incorporation, Ethnic and Racial Studies, t. 19, nr 1, s. 49–69.
Crossref   Google Scholar

Welsch Wolfgang, 1995, Transkulturalität. Zur veränderten Verfasstheit heutiger Kulturen, Zeitschrift für Kulturaustausch, 1, s. 39–44.   Google Scholar

Welsch Wolfgang, 2004, Tożsamość w epoce globalizacji – perspektywa transkulturowa, w: Krystyna Wilkoszewska (red.), Estetyka transkulturowa, Universitas, Kraków, s. 31–43.   Google Scholar

Wojtyła Karol, 2009, Filozof i papież. Wybór tekstów, Oficyna Naukowa, Warszawa. Życiński Józef, Chrześcijaństwo wobec nowych wyzwań kulturowych. Wprowadzenie, w: Ryszard Rubinkiewicz, Stanisław Zięba (red.), Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości, Lublin, 15–17 września 2000 r., TN KUL, Lublin, s. 7–16.   Google Scholar


Published
2021-12-13

Cited by

Pawlik, J. J. (2021). Incompatibility of the Concept of Culture Used in the Project of Interculturality with the Teaching of the Church. Studia Warmińskie, 58, 335–352. https://doi.org/10.31648/sw.6422

Jacek Jan Pawlik 
Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie, Uniwersytet Warmińsko- -Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn