An Ecumenical Vademecum for Bishops as a New Impulse on the Road to the Unity among Christians

Paweł Rabczyński

Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn


Abstract

An ecumenical vademecum for bishops proclaimed by the Pontifical Council for Promoting Christian Unity on the 4th of December 2020 serves as a new impulse for the various activities promoting reconciliation and unity among Christians. The around 50-page document is entitled The Bishop and Christian Unity: An Ecumenical Vademecum. The publication is aimed at diocesan bishops and serves as a practical guidebook in promoting their ecumenical engagement. The guidelines included in the document concern all Catholics since they place the activity towards the unity of Christians within the entire mission of the Church, its structure as well as the ways of fulfilling its role assigned by Jesus Christ. Even though the Vademecum does not include any new contents, its significance stems from the way it systematizes and puts in order the contents already present in the teachings of Magisterium Ecclesiae and derives from it practical guidelines for bishops, who are meant to be the first promoters of ecumenism in their dioceses and shape the demeanour of the faithful in its vein. The bishop must not perceive the activity towards the unity of Christians as an optional element of his mission, but rather consider it his duty and obligation.


Keywords:

ekumenizm, Vademecum ekumeniczne dla biskupów, jedność chrześcijan


Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, 2020, L'évêque et l'unité des chrétiens. Vademecum œcuménique, Vatican, www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/documenti/2020-l-eveque-et-l-unite-des-chretiens---vademecum-cumenique.html, (15.01.2021).   Google Scholar

Franciszek, 2015, Przemówienia podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów «Synodalność» konstytutywnym wymiarem Kościoła, Watykan, L’Osservatore Romano, nr 11, s. 4–8.   Google Scholar

Franciszek, 2017, Przemówienie podczas wizyty u Papieża Tawadrosa II w siedzibie Koptyjskiego Patriarchatu Ortodoksyjnego, L'Osservatore Romano, nr 5, s. 10-11.   Google Scholar

Franciszek, 2020, List do kard. Kurta Kocha z okazji 25 rocznicy podpisania encykliki „Ut unum sint”, Watykan, www.ekai.pl/dokumenty/list-papieza-do-kard-kurta-kocha-z-okazji-25-rocznicy-podpisania-encykliki-ut-unum-sint/, (15.01.2021).   Google Scholar

Hryniewicz Wacław, 1988, „Hierarchia veritatum” – wspólne dobro podzielonego chrześcijaństwa, w: Hryniewicz Wacław, Jaskóła Piotr (red.), Święta tajemnica jedności, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 37-64.   Google Scholar

Jagodziński Henryk, 2006, «Communicatio in sacris» w Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, Kieleckie Studia Teologiczne, nr 5, s. 419-432.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1994, List apostolski Tertio millennio adveniente, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1995, Encyklika o działalności ekumenicznej Ut unum sint, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1996, Adhortacja apostolska Vita consecrata, Libreria Editrice Vaticana, Watykan.   Google Scholar

Kodeks Prawa Kanonicznego, 1984, Pallottinum, Poznań.   Google Scholar

Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, 2002, Gaudium, Lublin.   Google Scholar

Luterańsko-Rzymskokatolicka Komisja Dialogu ds. Jedności, 20172, Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie wspólne upamiętnienie Reformacji w 2017 roku, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów.   Google Scholar

Nagy Stanisław, 1992, Hierarchia dogmatów w świetle współczesnej myśli teologicznej, w: Piotr Jaskóła (red.), Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace dedykowane Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin i piętnastolecia święceń biskupich, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole, s. 131-142.   Google Scholar

Napierała Stanisław, 1973, Communicatio in sacris w posoborowych dokumentach Kościoła, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 26, s. 307-318.
Crossref   Google Scholar

Pawłowski Sławomir, 2002, Hierarchia prawd wiary, w: Marian Rusecki i in. (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, Wydawnictwo M, Lublin–Kraków, s. 488-490.   Google Scholar

Pawłowski Sławomir, 2020, Ekumeniczne vademecum dla biskupów. Komentarz teologiczny, Studia Oecumenica, nr 20, s. 437-452.
Crossref   Google Scholar

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, 1994, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu, Communio, nr 14 (2), s. 3-93.   Google Scholar

Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan, 1998, Ekumeniczny wymiar formacji pastoralnej, Wydawnictwo św. Krzyża, Opole.   Google Scholar

Polska Rada Ekumeniczna, Ekumenizm to…, www.ekumenia.pl, (15.01.2021).   Google Scholar

Sobór Watykański II, 19863a, Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, s. 203-218.   Google Scholar

Sobór Watykański II, 19863b, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, s. 232-254.   Google Scholar

Sobór Watykański II, 19863c, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, s. 105-166.   Google Scholar

Wspólna deklaracja Papieża Pawła VI i Atenagorasa Patriarchy Konstantynopola, 1968, w: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, z. 3, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, s. 226-230.   Google Scholar


Published
2021-12-13

Cited by

Rabczyński, P. (2021). An Ecumenical Vademecum for Bishops as a New Impulse on the Road to the Unity among Christians. Studia Warmińskie, 58, 353–369. https://doi.org/10.31648/sw.6445

Paweł Rabczyński 
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Nauk Biblijnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn