Parish Catechization in the Obligatory Church Requirements

Jerzy Adamczyk

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
https://orcid.org/0000-0003-1415-7378


Abstract

The following article is devoted to the parish catechization in the obligatory church requirements. Firstly, it has been discussed that the parish is the basic catechetical environment. Secondly, the active subject of catechetical education in the parish has been presented, as well as the catechesis' addressees, which have been divided according to their age or living conditions. The final part is focused on the organization of the catechesis in the parish.


Keywords:

catechesis, catechist, parish, parish priests, recipients of the catechesis


Bakalarz J., Model parafii w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego, Kościół i Prawo, t. 7.

Benedicto XIV, Constitutio Etsi minime (7 februarii 1742), w: CIC Fontes – Codicis Iuris Canonici Fontes, vol. I, ed. P. Gasparri, I. Seredi, Roma 1926.

Congregazione per il Clero, Direttorio Generale per la Catechesi (15 agosto 1997), Libreria Editrice Vaticana 1997.

Congregazione per il Clero, Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale.

Directorium Catechisticum Generale (11 aprilis 1971), Libreria Editrice Vaticana 1971, tekst polski: Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 63 (1973), nr 2.

Dykasterie Kurii Rzymskiej, Instrukcja Ecclesiae de mysterio (15 sierpnia 1997), Wprowadzenie, L’Osservatore Romano (wydanie polskie) 19 (1998), nr 12.

Fuentes J., Comentario al can. 776, w: A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. 3, cz. I, Pamplona 2002.

Fuentes J., Comentario al can. 777, w: A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña (red.), Comentario exegético al Código de Derecho Canónico , t. 3, cz. I, Pamplona 2002.

III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji Millenium jej powstania, Gniezno 2001.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae (16 października 1979), w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, cz. II, W. Kubik (red.), Warszawa 1985.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.

Kongregacja do spraw Biskupów, Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów „Apostolorum Successores” (22 lutego 2004), Kielce 2005.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu diakonów stałych, Diaconatus originem, (22 lutego 1998), Watykan 1998.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów (31 stycznia 1994), Città del Vaticano 1994.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium Ogólne o Katechizacji, Poznań 1998.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, (4 sierpnia 2002), Poznań 2002.

Krukowski J. (red.), Komentarz do kan. 519, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, T. 2, Ks. II (1). Lud Boży, Poznań 2005.

Krukowski J., Komentarz do kan. 517, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2. Ks. II (1). Lud Boży, J. Krukowski (red.), Poznań 2005.

Morgante M., La parrocchia nel Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, Milano 1985.

Ochoa X., Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae, vol. I, Roma 1966.

Sacra Congregatio Concilii, Decretum Provido sane consilio (12 ianuarii 1935), Acta Apostolicae Sedis 27 (1935).

Sacra Congregatio pro Sacramentis, Decretum Quam singulari (8 augusti 1910), Acta Apostolicae Sedis 2 (1910).

Sacra Congregazione per L'educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (6 ianuarii 1970 r.), Acta Apostolicae Sedis (1970).

Urru A., La funzione di insegnare della Chiesa, Roma 1988.

Urru A., La funzione di insegnare della Chiesa. Nella legislazione attuale, Roma 2001.

Published
2016-12-31

Cited by

Adamczyk, J. (2016). Parish Catechization in the Obligatory Church Requirements. Studia Warmińskie, 53, 125–144. https://doi.org/10.31648/sw.94

Jerzy Adamczyk 
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom
https://orcid.org/0000-0003-1415-7378