Vol. 26 (1989):Sympozjum Kromeriańskie

Kalinowska Ambrozja Jadwiga, Sympozjum Kromeriańskie w Olsztynie 23-24 V 1989, s. 5-7.

Rawa-Grabowiecki Jerzy, Marcin Kromer jako Polak i patriota, s. 9-21.

Starnawski Jerzy, Marcin Kromer w poselstwie morskim lat 1560-1571. Garść uwag historyka literatury, s. 23-34.

Wojtkowski Julian, Mowy synodalne i katechezy Marcina Kromera, s. 35-46.

Korolko Mirosław, Retoryczna sztuka „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera, s. 47-68.

Polańska Marta, Język „Rozmów Dworzanina z Mnichem” Marcina Kromera jako przykład dydaktycznej polemiki religijnej, s. 69-77.

Ślawski Tadeusz, Marcin Kromer w Bieczu w 400-lecie śmierci, s. 79-86.

Sucheni-Grabowska Anna, Marcin Kromer w „Polonii” o podstawach ustroju Rzeczypospolitej, s. 87-103.

Lichański Jakub, Dzieła Marcina Kromera i Stanisława Hozjusza w bibliotekach szwedzkich. Rekonesans, s. 105-112.

Puchowski Kazimierz, Recepcja dzieł Marcina Kromera w polskich kolegiach jezuickich do 1773 roku, s. 113-120.

Śliwińska Barbara Gerarda, Rola Marcina Kromera w kształtowaniu się Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny na Warmii, s. 121-128.

Kalinowska Ambrozja Jadwiga, Korespondencja Walentego Kuczborskiego z Marcinem Kromerem, s. 129-138.

Sikorski Jerzy, Marcin Kromer a tradycja kopernikańska na Warmii, s. 139-148.

Starnawski Jerzy, Przemówienie na zamknięcie obrad Sympozjum Kromeriańskiego w dniu 24 maja 1989 r., s. 149-155.

 

Kromeriańskie teksty źródłowe i materiały

Starnawski Jerzy, Listy Marcina Kromera związane z poselstwem morskim lat 1569-1571, s. 157-164.

Dybkowska Alicja, Niektóre Kromeriana ze zbiorów watykańskich (Edycja), s. 165-193.

Kalinowska Ambrozja Jadwiga, Stanisław Reszka – diariusz podróży i korespondencja z lat 1583-89, s. 195-120.

Borzyszkowski Marian, Marcin Kromer – wystawa archiwalna i biblioteczna, s. 221-224.

Radziszewska Julia, Źródła Marcina Kromera do dzieła „De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX”, s. 225-234.

Bodański Roman, Marcin Kromer w sprawie egzempcji Diecezji Warmińskiej, s. 235-238.

 

Materiały i sprawozdania

Nowak Władysław, In memoriam ks. Profesora Stanisława Zdanowicza (1906-1978), s. 239-242.

Borzyszkowski Marian, Starodruki po śp. prof. Stanisławie Zdanowiczu, s. 243-248.

Jezierski Jacek, Sakrament Ołtarza w „Katechizmach” Marcina Lutra, s. 249-254.

Borzyszkowski Marian, Sympozja Ekumeniczne w Olsztynie w latach 1985-1987, s. 255-257.

Chrzanowski Tadeusz, Manieryzm w kościołach Warmii i Mazur, s. 259-268.

Nossol Alfons, Kościół Rzymskokatolicki w dialogu teologicznym z Kościołem Prawosławnym, s. 269-272.

Przekop Edmund, Dialog katolicko-prawosławny trwa, s. 273-276.

Świerzawski Wacław, Ernsta Wiecherta (1887-1950) epopeja o człowieku, kapłanie bezimiennej Mszy, s. 277-284.

Rosłan Jan, Motywy biblijne w „Dzieciach Jerominów” Ernsta Wiecherta, s. 285-297.

Nowak Władysław, Sprawozdanie z Sesji Naukowej Rady Pedagogicznej Wyższego Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie za okres 1987-1989, s. 299-300.