Vol. 30 (1993):IV Colloquia Mediaevalia 1993

Borzyszkowski Marian, IV Colloquia Mediaevalia. O św. Wojciechu w Olsztynie, s. 7-8.

Borkowska Urszula, Duchowość św. Wojciecha i środowisko, które ją kształtowało, s. 9-21.

Labuda Gerard, Świętość biskupa Wojciecha w wyobrażeniach hagiologicznych i praktykach hagiograficznych wczesnego średniowiecza, s. 23-35.

Spunar Pavel, Św. Wojciech a Praga, s. 37-44.

Rokosz, Mieczysław, Z ottońskiej propagandy kultu św. Wojciecha (Jeszcze raz o rzymskiej fundacji na Wyspie Tybrowej), s. 45-60.

Chłopocka Helena, Żywoty św. Wojciecha w świetle nowszych badań, s. 61-79.

Mielczarski Stanisław, Itinerarium pruskie św. Wojciecha jako problem historiograficzny, s. 81-88.

Okulicz-Kozarynowie Łucja i Jerzy, Tło osadnicze wyprawy św. Wojciecha do Prus. Realia archeologiczne i perspektywy badawcze, s. 89-106.

Knapiński Ryszard, Technologia i ikonografia Drzwi Gnieźnieńskich, s. 107-115.

Kasprzycka Maria, Wczesnośredniowieczna osada handlowa w Janowie Pomorskim nad jez. Drużno – poszukiwane Truso?, s. 117-119.

Wojtkowski Julian, Misja pruska św. Wojciecha w ognisku badań naukowych. Podsumowanie, s. 121-122.

Kurnatowski Grzegorz, Aktualność postaci św. Wojciecha dla współczesnej duchowości w świetle polskiej literatury hagiograficznej po roku 1945, s. 123-147.

Grzesik Ryszard, Misja pomorska św. Wojciecha w świetle żywotu „Tempore Illo”, s. 149-157.

 

Sympozjum Dobromiejskie

Rzeszutek Emil, Wprowadzenie (do: Sympozjum Dobromiejskie), s. 161-162.

Szorc Alojzy, Statuty kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście z 1583 r., s. 163-193.

Powierski Jan, Początki kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście na tle stosunków politycznych, s. 195-252.

Hoffmann Mirosław, Osada w Cerkiewniku w świetle wykopalisk archeologicznych, s. 253-261.

Nowak Władysław, Służba Boża kolegiackiej kapituły dobromiejskiej, s. 263-273.

Borzyszkowski Marian, Piśmiennictwo na temat kolegiaty i parafii dobromiejskiej, s. 275-287.

Jasiński Janusz, Niektóre zagadnienia kościelne i religijne parafii dobromiejskiej w pierwszej połowie XIX wieku, s. 289-300.

Keferstein Halina, Biblioteka kolegiacka w Dobrym Mieście. Zarys historyczny i próba charakterystyki zbiorów od początków do 1814 roku, s. 301-334.

 

III Sympozjum Teologiczne Kapłan jutra – Operari In Persona Christi Olsztyn 1991

Gulbinowicz Henryk, Reminiscencje z obrad VIII Zwyczajnego Synodu Biskupów w Rzymie, s. 337-343.

Muszyński Henryk, Tożsamość i duchowość kapłana jutra. Refleksje na kanwie Synodu Biskupów poświęconego formacji kapłańskiej, s. 345-352.

Nowak Stanisław, Posługa kapłana w nauczaniu Jana Pawła II, s. 353-360.

Czerwik Stanisław, Liturgia – szkołą formacji kapłańskiej, s. 361-376.

Rusecki Marian, Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej, s. 377-390.

Wojtkowski Jacek, Omówienie dyskusji w grupach problemowych III Sympozjum Teologicznego – Kapłan jutra „Operari in persona Christi”, s. 391-393.