Vol. 36 (1999):Sympozjum z okazji 20-lecia wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską 16 X 1998

Borzyszkowski Marian, Ojciec Św. Jan Paweł II - Pasterz i Nauczyciel w dwudziestolecie wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II, s. 7-9.

Radzewicz Halina, „Liturgia dziejów” w „Trzech poematach” Karola Wojtyły, s. 11-20.

Kołakowska Anna, Zasada przyjęcia także liczniejszego potomstwa w nauczaniu papieża Jana Pawła II, s. 21-28.

Wykręt Wioletta, Wychowawcze zadania rodziców i nauczycieli w świetle wypowiedzi Jana Pawła II, s. 29-41.

Widziewicz Grażyna, Spotkania Instytutu Kultury Chrześcijańskiej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, s. 43-47.

Wistuba Halina, Ksiądz Karol Wojtyla – mój profesor na KUL. (Wspomnienia z okazji 20-lecia pontyfikatu), s. 49-54.

 

Rozprawy

Matysiak Bogdan W., Geografia krajów „żyznego półksiężyca”, s. 54-69.

Mikołajczak Mieczysław, Dar synostwa Dawidowego Jezusa, s. 71-77.

Borzyszkowski Marian, Pomoc książki i przemoc wobec książki jako przejaw dobra i zła w działaniu człowieka na przykładzie dziejów kościelnych bibliotek warmińskich, s. 79-94.

Hochleitner Janusz, Zadania wspólnot parafialnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji proboszczów i rad parafialnych w dobie warmińskiej odnowy potrydenckiej na przełomie XVI i XVII wieku, s. 95-114.

Jezierski Jacek, Kryzys i zagrożenia chrześcijaństwa na ziemiach pruskich, s. 115-123.

Fitych Tadeusz, Podstawowe źródła do badań nuncjatury Giovanniego Battisty Lancellottiego w Polsce 1622-1627, s. 125-140.

Lewandowska Izabela, Jan Stefan Wydżga – dostojnik kościelny i prezes Ziem Pruskich, s. 141-154.

Ropiak Sławomir, Pieśni kościelne związane z rokiem liturgicznym śpiewane na Warmii na przełomie XIX i XX wieku, s. 155-176.

Ropiak Sławomir, Msze, nieszpory i nabożeństwa w polskich warmińskich śpiewnikach drukowanych w latach 1858-1924, s. 177-201.

Forycki Roman, Wiara i rozum w świetle filozofii, s. 203-212.

Wistuba Halina, Rozważania Ojca Świętego Jana Pawła II w encyklice „Fides et ratio”, s. 213-219.

Jezierski Jacek, Kościół a uniwersytet dziś, s. 221-226.

Niemiro Urszula, Mariologia kazań maryjnych św. Wawrzyńca z Brindisi, s. 227-248.

Pyc Marek, Objawienie chwały Bożej w tajemnicy krzyża Jezusa Chrystusa w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, s. 249-270.

Nowak Władysław, Ruch odnowy religijnej Kościoła w perspektywie jubileuszu roku 2000, s. 271-299.

Płoski Tadeusz, Rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka, s. 301-344.

Sztychmiler Ryszard, Kompetencje trybunałów kościelnych, s. 345-358.

Stepulak Marian Zdzisław, Udział Kościoła w życiu społeczno-politycznym Polski w świadomości etycznej młodzieży szkół średnich, s. 359-376.

Nałęcz Jan Zenobiusz, Praca aktem doskonalenia osoby ludzkiej i świata w nauce społecznej Kościoła, s. 377-397.

Zellma Anna, Rozwój naukowy katechetyki (od metodyki katechetycznej do katechetyki integralnej), s. 399-408.

 

Materiały i sprawozdania

Kopiec Jan, Aktualność życia i nauczania Błogosławionej Marceliny Darowskiej, s. 411-415.

Jasiński Janusz, Żołnierski szlak generała Władysława Andersa (do końca września 1939 r.), s. 417-428.

Duksa Piotr, Działalność Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w latach 1998-1999, s. 429-436.

 

Recenzje

Piasecki Piotr, Rec.: Stanisław Urbański: Teologia życia mistycznego. Studium Polskiej Mistyki (1914-1939), s. 439-444.

Sroga Piotr, Rec.: Mario Toso: Perspektywy rozwiązania kryzysu państwa dobrobytu w świetle nauki społecznej Kościoła, s. 444-446.

Sroga Piotr, Rec.: Polacy o Papieżu. Z socjologii pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. Pr. zbior. pod red. W. Zdaniewicza i T. Zembrzuskiego, s. 447-449.