O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM

Michał Sarnowski

Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytetu WrocławskiegoAbstrakt

-------------------Apresjan 1980 // J. Apresjan, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przełożyli Z. Kozłowska i A. Markowski, Wrocław.

Apresjan i inni 1999 // Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. Б. Урысон, М. Я. Гловинская, Т. В. Крылова, Новый объяснительный словарь синонимов русского языка, Первый выпуск, под общим руководством академика Ю. Д. Апресяна, Москва.

Arutiunowa 1987, Н. Д. Арутюнова, Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира»), «Вопросы языкознания», 3.

Encyklopedia 1973 // Encyklopedia powszechna PWN (w czterech tomach), t. I, Warszawa, s. 330.

Gajda 1991 // S. Gajda, Gatunki wypowiedzi potocznych, [w:] Język potoczny jako przedmiot badań językoznawczych, Opole.

Iomdin 1981 // Л. Л. Иомдин, Симметричны предикаты в русском языке, [w:] Проблемы структурной лингвистики 1979, Москва.

Krasnych i inni 1997 // В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Д.В. Багаева, Когнитивная база и прецедентные феномены в системе другтх единиц и в коммуникации, «Вестник Московского университета», Серия 9, Филология, 3.

Lakoff, Johnson 1988 // G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłumaczenie i wstęp teoretyczny T. Krzeszowski, Warszawa.

Laskowski 1984 // R. Laskowski, Kategorie morfologiczne języka polskiego - charakterystyka funkcjonalna, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia,pod red. R.Grzegorczykowej, R.Laskowskiego, H. Wróbla, Warszawa.

Lyons 1989 // J. Lyons, Semantyka 2, przełożył A. Weinsberg, Warszawa.

Mackiewicz 1990 // J. Mackiewicz, Kategoryzacja a językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, praca zbiorowa pod red. J. Bartmińskiego, Lublin.

Mikołajczuk 1997// A. Mikołajczuk, Pole semantyczne „gniewu” w polszczyźnie. (Analiza leksemów: „gniew”, „oburzenie”, „złość”, „irytacja”), [w:] Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, pod redakcja naukową R. Grzegorczykowej i Z. Zaron, Warszawa.

Sarnowski 1997 // M. Sarnowski, Kłótnia i spór (gatunki mowy przez pryzmat ich stereotypów), „Slavica Wratislaviensia” XCVTII, Wrocław.

Sarnowski 1999 // M. Sarnowski, Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbalnej, Wrocław.

Sarnowski 2000 // M. Sarnowski, Komunikacyjna sytuacja kłótni na tle stereotypu obcowania językowego, „Slavica Wratislaviensia” C, Wrocław.

Tarde 1904 // G. Tarde, Opinia i tłum, przekład K. Skrzyńskiej, Warszawa.

Wierzbicka 1983 // A. Wierzbicka, Genry mowy, [w:] Tekst i zdanie. Zbiór studiów, pod red. T. Dobrzyńskiej i E. Janus, Wrocław.

Wierzbicka 1987 // A. Wierzbicka, English speech act verbs: a semantic dictionary, New York 1987

Wierzbicka 1988 // A. Wierzbicka, The semantic of grammar, Amsterdam.

Zahnitko 1996 // А. П. Загштко, Теоретична граматика укратськоi моей. Морфология, Донецьк.

Zołotowa 1988 // Г. А. Золотова, Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса, Москва
Pobierz


Opublikowane
2003-12-01

Cited By /
Share

Sarnowski, M. (2003). O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM. Acta Neophilologica, 1(V), 117–127. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1488

Michał Sarnowski 
Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego