Retoryczne strategie i taktyki wywierania wpływu na wyborców w programach rosyjskich partii politycznych

Robert Szymula

Uniwersytet w Białymstoku / University of Białystok


Abstrakt

The main aim of politicians’ actions (a struggle for power and retaining it) is connected with forming voters’ convictions, achieved, inter alia, with particular rhetorical strategies. Research demonstrated that in the analyzed material (programs of 11 Russian parties) three rhetorical strategies are employed: the lowering strategy, the elevation strategy and the theatricality strategy, implemented with the help of various tactics. The most frequently used strategy is undoubtedly the theatricality strategy, verbalized through the following tactics: encouraging, cooperating, separating, promising, anticipating and warning.


Słowa kluczowe:

Russian political discourse, political parties, influencing recipients’ beliefs


Bralczyk Jerzy. 2000. Manipulacja językowa. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Bauer Z., Chudziński E. Kraków: Universitas: 244-250.

Bykova Olʹga Nikolaevna. 1999. Âzykovoe manipulirovanie. W: Teoretičeskie i priklad-nye aspekty rečevogo obŝeniâ. Vestnik rossijskojritoričeskoj associacii. Vyp. 1(8). Red. Skovorodnikov A.P. Krasnoârsk: Krasnoâr. gos. un-t: 99-103 [Быкова Ольга Николаевна. 1999. Языковое манипулирование. W: Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вестник российской риторической ассоциации. Вып. 1(8). Ред. Сковородников А.П. Красноярск: Краснояр. гос. ун-т: 99-103].

Dijk Teun A. van. 2006. Discourse and manipulation. „Discourse and Society” Vol. 17, Issue 3: 359-383.\\

Dobek-Ostrowska Bogusława, Fras Janina, Ociepka Beata. 1997. Teoria i praktyka propagandy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dudziak Arkadiusz. 2012. Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Habrajska Grażyna. 2005. Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa. „Acta Uni-versitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” nr 7/2: 91-126.

Kamińska-Szmaj Irena. 2004. Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporząd-kowania pojęć. W: Manipulacja w języku. Red. Krzyżanowski P., Nowak P. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 13-27.

Mihaleva Olʹga Leonidovna. 2009. Političeskij diskurs: Specifika manipulâtivnogo vozdejstviâ. Moskva: Librokom [Михалева Ольга Леонидовна. 2009. Политиче-ский дискурс: Специфика манипулятивного воздействия. Москва: Либроком].

Paršin Pavel Borisovič. 2000. Rečevoe vozdejstvie: osnovnye sfery i raznovidnosti. W: Reklamnyj tekst. Semiotika i lingvistika. Red. Pirogova Û.K., Paršin P.B. Moskva: Meždunarodnyj institut reklamy, Izdatelʹskij dom Grebennikova: 55-73 [Паршин Павел Борисович. 2000. Речевое воздействие: основные сферы и разновидно-сти. W: Рекламный текст. Семиотика и лингвистика. Ред. Пирогова Ю.К., Паршин П.Б. Москва: Международный институт рекламы, Издательский дом Гребенникова: 55-73].

Pawełczyk Piotr. 2000. Socjotechniczne aspekty gry politycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Sentenberg Iraida Vladimirovna, Karasik Vladimir Ilʹič. 1993. Psevdoargumentaciâ: nekotorye vidy rečevyh manipulâcij. W: Rečevoe obŝenie i argumentaciâ. Vyp. 1. Sankt-Peterburg: Èkopolis i kulʹtura: 30-38 [Сентенберг Ираида Владимировна, Карасик Владимир Ильич. 1993. Псевдоаргументация: некоторые виды речевых манипуляций. В: Речевое общение и аргументация. Вып. 1. Санкт-Петербург: Экополис и культура: 30-38].

Sujak Elżbieta. 2010. ABC psychologii komunikacji. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Šejgal Elena Iosifovna. 2000. Semiotika političeskogo diskursa. Volgograd: Peremena [Шейгал Елена Иосифовна. 2000. Семиотика политического дискурса. Волго-град: Перемена].

ydek-Bednarczuk Urszula. 2004. Zmiany w zachowaniach komunikacyjnych a problem strategii i manipulacji. W: Manipulacja w języku. Red. Krzyżanowski P., Nowak P. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: 29-40.

Programy partii politycznych

Âbloko [Яблоко]. W: https://www.yabloko.ru/program [Dostęp 10 IX 2019].

Edinaâ Rossiâ [Единая Россия]. W: https://er.ru/party/program/ [Dostęp 10 IX 2019].

Graždanskaâ platforma [Гражданская платформа]. W: http://праваяпартия.рф/3591 [Dostęp 10 IX 2019].

Kommunističeskaâ partiâ Rossijskoj Federacii (KPRF) [Коммунистическая пар-тия Российской Федерации (КПРФ)]. W: [https://kprf.ru/party/program] [Dostęp 10 IX 2019].

Liberalʹno-demokratičeskaâ partiâ Rossii (LDPR) [Либерально-демократическая пар-тия России (ЛДПР)]. W: https://ldpr.ru/party/Program_LDPR/ [Dostęp 10 IX 2019].

Partiâ narodnoj svobody (PARNAS) [Партия народной свободы (ПАРНАС)]. W: https://parnasparty.ru/party/program [Dostęp 10 IX 2019].

Partiâ Rosta [Партия Роста]. W: https://rost.ru/about/program/ [Dostęp 10 IX 2019].

Partiâ Vozroždeniâ Rossii (PVR) [Партия Возрождения России (ПВР)]. W: https://p-v--ros.ru/about-pvr/article/programma-obschestvennoy-organizacii---politichesk-16335 [Dostęp 10 IX 2019].

Rodina [Родина]. W: https://rodina.ru/partiya/documentsForRead/38 [Dostęp 10 IX 2019].

Rossijskaâ partiâ pensionerov za socialʹnuû spravedlivostʹ (Partiâ pensionerov) [Россий-ская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров)]. W: https://tupikin.info/program/ [Dostęp 10 IX 2019].

Spravedlivaâ Rossiâ (SR) [Справедливая Россия (СР)]. W: http://www.spravedlivo.ru/7634910 [Dostęp 10 IX 2019].
Pobierz


Opublikowane
2020-06-01

Cited By /
Share

Szymula, R. (2020). Retoryczne strategie i taktyki wywierania wpływu na wyborców w programach rosyjskich partii politycznych. Acta Neophilologica, 1(XXII), 31–44. https://doi.org/10.31648/an.5215

Robert Szymula 
Uniwersytet w Białymstoku / University of Białystok