RELACJE POMIĘDZY KLEREM UNICKIM I ŁACIŃSKIM W SCHYŁKOWYM OKRESIE UNII W OBWODZIE BIAŁOSTOCKIM

Irena Matus

Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

In the Republic of Poland, the Uniate clergy was perceived as second-class in comparison
to the Latin one. Contrary to expectations, the hierarchy was not made equal to the Roman Catholic
clergy. A disastrous economic situation of the non-Latin priests resulted in their low level of education
and, what is more, being disrespected. This applied to even well educated and well off Basilians.
In the history of the union, the relationships between the clergy of both rites were varied, more
ambitious in the case of hierarchy and simpler on the level of parish priesthood. As regards church
dignitaries of both rites, the situation became more complicated after the partition of Poland, when
the Russian authorities appointed a church board in Petersburg also for the Uniates. The conflicts
were caused by imposing Latin control over Uniate matters and converting the Uniates into Roman
Catholicism. The situation changed after 1805, when the department board for the Uniate matters
was established. From then on, as the reconstitution of Orthodoxy was becoming more obvious,
the relationship between the hierarchs of both rites was slackened. However, those between
the strongly Latinized and Polonized (cooperating at the parish level) Uniates and Latin clergies
in the 1830s were becoming more difficult. In 1835, the conversion into the Latin rite and providing
mutual pastoral services were forbidden. The conflicts at the parish level concerned conversions
of Greek Catholics and the division of a tithe (the tithe paid by the Uniates was often taken over
by the Latin clergy). These conflicts escalated in 1828 when the Senate issued a ruling demanding
a return of the tithe to the non-Latin priests. Its implementation was not easy, especially
in the Bialystok borderland district. Consequently, special clerical and religious commissions
were appointed that separated the tithe for the churches in Siemiatycze and Żurobice. Long-lasting
disciplinary proceedings were conducted in the case of the Uniate church in Żerczyce, Mielnik,
Ciechanowiec, Brańsk, Boćki and Drohiczyn in the Bielsk district and in Kuźnica in the Białystok
district.


Słowa kluczowe:

Uniate chuch, the Uniates, tithe, conversions


Beauvois D., 2010, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1832, Wrocław.

Dobrowolski R., 2003, Opat supraski biskup Leon Ludwik Jaworowski, Supraśl.

Dobrzyński Z., 1992, Prawosławni i grekokatolicy w dawnej Polsce, cz. 2, Warszawa.

Dylągowa H., 1996, Dzieje Unii Brzeskiej (1596–1918), Warszawa–Olsztyn.

Kołbuk W., 1998, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin.

Kołbuk W., 1998, Prawo patronatu w Kościele unickim w XVIII–XIX wieku. Założenia i funkcjonowanie
// Słowianie Wschodni. Duchowość – kultura – język. Księga referatów wygłoszonych na
sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i profesora
Wiesława Witkowskiego, red. Bolek A., Piwowarska D., Raźny A., Kraków.

Łubieńska C., 1911, Monografie w zakresie dziejów nowożytnych. Sprawa dysydencka 1764–1766,
t. XIII, Kraków.

Mironowicz A., 2006, Kościół prawosławny w Polsce, Białystok.

Radwan M., 2004, Carat wobec Kocioła greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796–1839,
Lublin.

Rzońca J., 2005, Kościół unicki na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim za Mikołaja I i jego
likwidacja w 1839 r. // Kościoły na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XV–XIX wieku.
Źródła i stan badań, Białystok.

Śliwa T., 1979, Kościół greckokatolicki w zaborze rosyjskim // Historia Kościoła w Polsce,
t. II: 1764–1945, cz. 1: 1764–1918, Poznań–Warszawa.

Wyczawski H., 1987–1988, Cerkiew wschodnia na terytorium (archi)diecezji wileńskiej, Studia
Teologiczne, t. 5–6, Białystok–Drohiczyn–Łomża.

Бобровский П., 1889–1890, Антоний Юръевичъ Сосновский старший соборный протоиерей,
Литовския Епархиальныя Ведомости 20–22, 45, 47, 49–51/1889; 1–11/1890.

Записки Iосифа Митpополита Литовскаго изданныя Императорскою Академиею Наукъ по
завещанию автора, 1883, t 3, Сaнкт Петербург.

Зноско К., 1993, Исторический очерк церковной унии ее происхождение и характер, Москва.

Киприанович Г., 1894, Высокопреосвященный Iосиф Семашко митрополит литовский
и виленский. Очерк его жизни и деятельности по возсоединению западнорусских униатов
с православною церковию в 1839 г., Вильнo.

Орловскiй E., 1903, Судьбы православiя в связи с историею латинства и унии в Гродненской
губернии в XIX столетии (1794–1900), Гродна.

Теплова B.A., 1997, Влияние латинизации унии на воссоединение униатов в 1839 г. // Материа-
лы научно-богословской конференции, посвященной памяти преподобномученика Афанасия,
игумена Брестского, и 400-летию Брестских церковных соборов, Минск.

Чистович И.А., 1884, Очерк истории западнорусской церкви, ч. 2, Санкт-Петербург.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Matus, I. (2018). RELACJE POMIĘDZY KLEREM UNICKIM I ŁACIŃSKIM W SCHYŁKOWYM OKRESIE UNII W OBWODZIE BIAŁOSTOCKIM. Acta Neophilologica, 1(XVII), 121–143. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/632

Irena Matus 
Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytet w Białymstoku