MONODRAM WE WSPÓŁCZESNEJ DRAMATURGII ROSYJSKIEJ

Walenty Piłat

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The aim of the article is to analyze selected plays of Yevgeny Grishkovets, Lyudmila
Petrushevska, Nikolaj Kolada, and other contemporary Russian playwrights, attending to their mode,
that is a monodrama. The essence of a monodrama is its intended monologicquality, however, each
monologue presupposes a dialog with the potential recipient. It is emphasized in the article that even
though it is a short piece of dramatic writing, a monodrama often emerges as a source of knowledge
about a modern man and his relations with the reality that surrounds him. It is the conviction
of the author of the article that the analyzed plays serve as excellent illustrations of this thesis.


Słowa kluczowe:

Yevgeny Grishkovets, Lyudmila Petrushevska, Nikolaj Kolada, a monologue as a means of communication with the recipient, a monologue and a dialogue – their mutual relations, “The school” of Nikolaj Kolada


Chałacińska-Wiertelak H., 2001, Słowo-teatr-bycie. Uwagi o monodramie „Jak zjadłem psa”

Jewgienija Griszkowca (Centrum Dramaturgii. Teatr Polski w Poznaniu, styczeń 2001 r.) //
Scripta Neophilologica Posnaniensia, red. Puppel S., Poznań, 163–170.

Ciechowicz J., 1984, Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatycznoteatralnych,
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dramat rosyjski. Klasyka i współczesność, 2000, red. Mazurek H., Katowice: Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego.

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., 1998, Słownik terminów
literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy im. Ossollińskich.

Górska I., 2004, Dramat jako filozofia dramatu na przykładzie twórczości Tadeusza Różewicza,
Poznań: Wydawnictwo UAM.

Griszkowiec J., 2000, Jak zjadłem psa, Dialog, nr 12.

Krajewska A., 2005, Dramat współczesny. Teoria i interpretacja, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza.

Mazurek H., 2007, Dramaturdzy z Jekaterynburga. „Szkoła” Nikołaja Kolady, Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mięsowska L., 2007, Gra – nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku,
Katowice.

Mięsowska L., 2013, Powrót do korzeni. Władimira Sorokina język pozarozumowy, Folia Litteraria
Rossica, Zeszyt specjalny, red. Główko O., Leyko M., Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 185–198.

Piłat W., 1986, Twórczość Aleksandra Wampiłowa. Z zagadnień poetyki, Olsztyn: Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Piłat W., 1995, Współczesna dramaturgia rosyjska. Lata osiemdziesiąte, Olsztyn: Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Piłat W., 2000, Na progu XXI wieku. Szkice o współczesnej dramaturgii rosyjskiej, Olsztyn:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Piłat W., 2001, Jewgienij Griszkowiec – dramaturg, reżyser czy twórca spektaklu?, Przegląd
Rusycystyczny, nr 2, 68–74.

Piłat W., 2009, Jewgienij Griszkowiec w kontekście współczesnego teatru rosyjskiego, Borussia,
z. 46, 116–120.

Współczesny dramat rosyjski. Kontynuacje i przemiany, 2013, red. Główko O., Leyko M., Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Аннинский Л., 1993, Слоистые облака, Театр, № 7 // Волохов М.И., 1997, Великий утешитель:
Пьесы, Москва: Издательство Глагол, 294.

Богаев О., 1977, Русская народная почта, Драматург, № 8.

Вайнер В., 1988, О братьях и сестрах, об отцах и детях, Советский театр, № 2, 8.

Волохов М.И., 1997, Великий утешитель: Пьесы, Москва: Издательство Глагол.

Глушь. Книга первая, 2013, ред. Колядa Н., Екатеринбург.

Громова М., 2005, Русская драматургия конца XX – начала XXI века, Москва: Флинта: Наука.

Пулинович Я., 2013, Победила я, Современная драматургия, № 4.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Piłat, W. (2018). MONODRAM WE WSPÓŁCZESNEJ DRAMATURGII ROSYJSKIEJ. Acta Neophilologica, 1(XVII), 145–152. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/633

Walenty Piłat 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie