REALNOŚĆ I ŚWIAT KSIĄŻEK. OSOBOWOŚĆ PISARZA WOBEC CZASU I PRZESTRZENI EMIGRACYJNEJ W UTWORZE ALEKSIEJA RIEMIZOWA PO GZYMSACH

Monika Sidor

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIAbstrakt

The article is devoted to the specific character of time and space in Aleksei Remizov’s
Along the Cornices, which was written in exile and belonged to the writer’s less known
works of art. The analysis starts by comparing this work to the best known Remizov’s novel
Whirlwind Russia, which was created approximately at the same time. These works of art
basically differ in immanents of the presented world, however, the choice of artistic devices,
especially the way of presenting time and space, is essentially similar. The author of the
article pays attention to the most important features of the protagonist – his attitude towards
the surroundings and attempts of self-defining in view of emigration reality. Although time
and place of the action were approximately outlined in the book, for the protagonist the
external world is mainly the place of exile and as such does not have much significance.
Thus, in spite of essential awareness of time and space, the individual separates itself from
this unwanted reality and transfers into the alternative world, the world of fantasy and
unrestricted creation, which was called “the world of a book” here.


Słowa kluczowe:

protagonist, space, time, emigration, identity, creation


Алексей Ремизов. Исследования и материалы, ред. А.М. Грачева, А. д’Aмелия, Сaнкт--Петербург–Салерно 2003.   Google Scholar

  Google Scholar

Буслакова Т.П., Литература русского зарубежья. Курс лекций, Москва 2003.   Google Scholar

  Google Scholar

Доценко C., Писатель Алексей Ремизов: классик или графоман?, w: Literatura emigracyjna Rosjan, Ukraińców i Białorusinów, red. A. Woźniak, L. Puszak, Lublin 2001, s. 47–56.   Google Scholar

  Google Scholar

Ремизов A., По карнизам, Бельград 1929.   Google Scholar

  Google Scholar

Bachtin M., Formy czasu i przestrzeni w powieści, w: idem, Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982.   Google Scholar

  Google Scholar

Bartoszyński K., Problem konstrukcji czasu w utworach epickich, w: Problemy teorii literatury, wybór H. Markiewicz, seria 2, Wrocław 1987.   Google Scholar

  Google Scholar

Lichaczow D., W. Lichaczowa, Artystyczna spuścizna dawnej Rusi a współczesność, tłum. P. Lewin, Warszawa 1977.   Google Scholar

  Google Scholar

Лихачев Д.С., Поэтика древнерусской литературы, w: idem, Избранные работы в трех томах, t. 1, Ленинград 1987.   Google Scholar

  Google Scholar

Maciejewski Z., Czas w powieści autobiograficznej neorealistów rosyjskich (Problem dystansu i horyzontu czasowego narracji), Roczniki Humanistyczne KUL 1987, t. 35, z. 7, s. 125–139.   Google Scholar

  Google Scholar

Rosner K., Narracja, tożsamość, czas, Kraków 2006.   Google Scholar

  Google Scholar

Sidor M., Rosja i jej duchowość. Proza „pierwszej fali” emigracji rosyjskiej, Lublin 2009, s. 58–63, 134–142.   Google Scholar

  Google Scholar

Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.   Google Scholar

  Google Scholar

Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 2000.   Google Scholar

  Google Scholar

Waszkielewicz H., Modernistyczny starowierca. Główne motywy prozy Aleksego Riemizowa, Kraków 1994, s. 119–141.   Google Scholar

  Google Scholar

Waszkielewicz H., „Взвихренная Русь” Алексея Ремизова: Последняя руcская летопись индивидуального сознания, w: Русская литература ХХ века в контексте европейской культуры, red. С. Доценко, С. Кульюс, А. Меймре, Таллин 1998, s. 48–56.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Sidor, M. (2012). REALNOŚĆ I ŚWIAT KSIĄŻEK. OSOBOWOŚĆ PISARZA WOBEC CZASU I PRZESTRZENI EMIGRACYJNEJ W UTWORZE ALEKSIEJA RIEMIZOWA PO GZYMSACH. Acta Neophilologica, 2(XIV), 209–219. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/968

Monika Sidor 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II