Восприятие в Польше в начале XX века Горьковских литературных достижений и подхода к культурному развитию

Irena Rudziewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

On the basis of critical works, reviews, papers and essays an overview of opinions and evaluations on the part of Polish reviewers and literature specialists on the subject of Gorky’s literary output at the beginning of the 20th century has been made. Attention has also been drawn to the writer«s attitude towards the development of Russian culture in that very period.


Słowa kluczowe:

critical works, opinions and evaluations, Maxim Gorky’s literary output at the beginning of the 20th century, development of Russian culture


Горький и его корреспонденты, Москва 2005.
Кунарев A., Путь к истине. Христианские мотивы в повести „Мать”, „Литература и религия” 2000.
Лихачев Д.C., Письма о добром и прекрасном, Москва 1985.
Поляки и русские в глазах друг друга, Изд. „Индрик”, Москва 2000.
Рудзевич И., Библейские и религиозныге мотивыг в русской литературе на занятиях со студентами-филологами (на примере анализа сказки Максима Горького „Девушка и Смерть”, [в:] Русистика на рубеже веков. Юбилейная книга в честь профессора Антони Палиньского, редакторы 3. Чапига, Г.А. Зенталя, Rzeszów 2009, с. 150-155.
Ханов В.И. , Религиозно-философские истоки творчества М. Горького, Нижний Новгород 2000.
[A. Lange] A. Wrzecień, Z obcej niwy. Maksym Gorki, „Tydzień” (dodatek literacko-naukowy „Kuriera Lwowskiego”) 1904, № 36, с. 288; № 38, с. 302-303.
Barański Zb., Literatura polska w Rosji: na przełomie XIX-XX wieku, Wrocław 1962.
Baumfeld G., Maksym Gorki (Śladami człowieka), Stanisławów 1906, wyd. 2, 1914.
Belmont L., Maksym Gorki. (Sylwetka), „Prawda” 1901, № 27, с. 333.
[B. Kutyłowki] Bh. K., „Bosacy” i „bosactwo”, „Kraj” 1904, № 4, с. 20-21
Bruckner A., O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku teraz i lat temu trzysta, Lwów-Warszawa 1906.
Chlebowski B., Literatura polska porozbiorowa, Lwów 1935.
Czachowski J., Gabriela Zapolska, Kraków 1966
Czachowski K., Obraz współczesnej literatury polskiej, Lwów 1934, t. 3.
Czapiński B., Mistycyzm we współczesnej rosyjskiej literaturze, „Widnokręgi”, Lwów 1910, с. 77-78
Ewolucja znakomitego pisarza (Dwóch Gorkich), „Wiadomości Literackie” 1924, № 18.
Grzymała-Siedlecki A., Świat moich czasów, Warszawa 1957.
Jabłonowski Wł., Maksym Gorki, Warszawa 1906.
Jabłonowski Wł., Maksym Gorki, [в:] idem, Dookoła Sfinksa. Studia o życiu i twórczości narodu rosyjskiego, Warszawa 1910, с. 153-202.
Jeż T.T., Od kolebki przez życie, Kraków 1937, т. 3.
Klonowski S., Z dziejów Gorkiego w Polsce, „Twórczość” 1953, № 6.
Korespondencja Maksyma Gorkiego z pisarzami, TT. Z. Korczak-Zawadzka i W. Zawadzki, wybór, wstęp i przypisy R. Śliwowski, Warszawa 196.
Kotarbiński J., W służbie sztuki i poezji, Warszawa 1929, с. 184-185.
Krzyżanowski J., Neoromantyzm polski, Warszawa 1963.
Lenarczyk J., Maksym Gorki a literatura polska, [в:] O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich. Tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Polsce, pod. red. S. Fiszmana i K. Sierockiej, przy współudziale T. Kołakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, с. 173-174.
Mazanowski A., Gorki, [в:] idem, Gorki, Czechów, Wieriesajew, Andriejew. Studia, Kraków 1907, с. 51-59.
Mazanowski A., Nowa powieść rosyjska. Maksym Gorki, „Przegląd Powszechny” 1902, т. 76, № 10, с. 10-37, 210-229; 1903, с. 42-64.
Pigoń S., Władysław Orkan, Kraków 1958.
Serge V., Nowa literatura rosyjska, „Kultura Robotnicza” 1922, № 12.
Sielicki F., Maksym Gorki w kręgu spraw polskich, Warszawa 1971.
Stern A., Prawda Rosji a prawda Europy, „Wiadomości Literackie” 1924, № 4.
Szymak J., Maksym Gorki. [в:] Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, pod red. Wł. Maciąga, wyd. III uzup., Wrocław-Warszawa- Kraków-Gdańsk 1973, с. 291-305.
Urbanowska J., Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1918-1932, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966.
Wandurski W., Nowa proza rosyjska, „Wiadomości Literackie” 1924, № 32.
Zakiewicz Z., Literatura rosyjska lat 1895-1914 w kręgu Młodej Polski, „Slavia Orientalis” 1968, № 4, с. 488-491.

Opublikowane
2018-10-11

Cited By /
Share

Rudziewicz, I. (2018). Восприятие в Польше в начале XX века Горьковских литературных достижений и подхода к культурному развитию. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 91–98. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1623

Irena Rudziewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie