Homonimia w języku polskim i języku białoruskim

Radosław Kaleta

WarszawaAbstrakt

The paper is a review of homonymy (in a broad sense of the term) in two Slavic languages: Polish and Belarusian. Different types of homonyms were described and compared. At the beginning of the article one can find many different Polish and Belarusian definitions of homonymy. The examples of homonyms were taken from dictionaries, books and films. The analysis shows that homonyms in two Slavic languages are very similar but very strong difference one can find in accent.


Słowa kluczowe:

homonymy, homonyms, the Belarusian language, the Polish language, comparison


Buttler D., Polskie i rosyjskie homonimy rzeczownikowe, [w:] Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
Buttler D., Słownik polskich homonimów całkowitych, Wrocław 1988.
Dubisz S. (red.), Nauka o języku dla polonistów, Warszawa 1999.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Warszawa-Kraków 1999.
Grochowski M., Polifunkcyjność gramatyczna jednostek leksykalnych a ich homonimia (z punktu widzenia współczesnej leksykografii), „Prace Filologiczne” 1986, t. XXIII, s. 38.
Grodziński E., Trudne problemy homonimii. Homonimia etymologiczna a homonimia semantyczna, „Poradnik Językowy” 1990, z. 5, s. 250.
Lukszyn J. (red.), Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1998.
Lyons J., Semantyka, t. 2, tłum. A. Weinsberg, Warszawa 1989.
Majewska M., Homonimia i homonimy w opisie językoznawczym, Warszawa 200.
Majewska M.B., Rzeczownikowe homonimy heterogeniczne. Analiza synchroniczna i diachroniczna, Kraków 2006.
Pashkievich V., Fundamental Byelorussian, Book 1, Toronto 1974.
Polański K. (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 2003.
Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001.
Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980.
Urbańczyk S., M. Kucała (red.), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1999.
Wojan K., Fenomen homonimii międzyjęzykowej - rozważania językoznawcy, „Studia Scandinavica” 2001, nr 18, s. 99.
Wojan K., Wstęp do analizy międzyjęzykowych homonimów leksykalnych na przykładzie języków: polskiego, rosyjskiego i fińskiego, [w:] P. Czerwiński, H. Fontański (red.), Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym, Katowice 2004, s. 73.
Wróblewski J., Polisemia (wieloznaczność) i homonimia - problemy, postulaty, [w:] Język - Teoria - Dydaktyka. Materiały IV Konferencji Młodych Językoznawców Dydaktyków, Kielce 1980, s. 141-142.
Виноградов В.В., Проблемы морфематической структуры слова и явления омонимии в славянских языках, [w:] Славянское языкознание, Москва 1968.
Грабчыкау С.М., Слоунiк паронiмау беларускай мовы, Мiнск 1994.
Карацiнская Д.М., Аб лексiчнай аманiмii назойнiкау, „Весцi Акадэмi Навук БССР”, Серыя грамадскiх навук 1978, nr 2, s. 122-130.
Карацшская Д.М., Аманiмiчныя адносiны назойнiка са словамi iншых разрадау, „Беларуская лiнгвiстыка” 1988, nr 33, s. 36-37.
Мixневiч А.Я.(рэд.), Беларуская мова. Энцыклапедыя, Мшск 1994.
Старычонак В.Д., Слоуiнк амонiмау беларускай мовы, Мiнск 1991.
Сямешка Л.I. (рэд.), Гаворым па-беларуску. Вучэбны дапаможнiк па беларускай мове для замежных навучэнцау, Мiнск 1999.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-12

Cited By /
Share

Kaleta, R. (2018). Homonimia w języku polskim i języku białoruskim. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVIII), 185–195. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1675

Radosław Kaleta 
Warszawa