Strategie władz wobec ustnej twórczości ludowej w okresie stalinowskim (na materiałach ukraińskich)

Rostysław Kramar

Uniwersytet WarszawskiAbstrakt

In 1920–1950, Soviet authorities used different strategies in response to Ukrainian folklore. On the one hand, they recognised folklore as the “voice of the people”, while stressing the importance of oral traditions in the formation of the “new man”, thus encouraging the collection of folklore materials. According to Soviet ideologists, folklore can be seen as a source of inspiration for poets and musicians who create new songs for the working people. For some folklorists such ideas came as an incentive for creating a new “Soviet folklore”. For decades, the Soviet propaganda machine would widely imitate the traditional Ukrainian folklore expressed in oral form, while at the same time praising the pantheon of “communist saints”. Simultaneously, the Ukrainian Soviet folklore ignored Authentic Folklore, which was often highly critical of the Soviet reality.


Słowa kluczowe:

Soviet folklore, Ukraine, propaganda, Stalin


Архипова A., Неклюдов C., Фольклор и власть в закрытом обществе, „Новое литературно обозрение”, 2010, nr 101; [online] <http://magazines.russ.ru/nlo/2010/101/ar6.html> (dostęp: 19.05.2013).
Архипова A., Последний царь-избавитель: советская мифология и фольклор 20–30-х гг. ХХ в., „Антропологический форум”, nr 12, s. 2; [online] <http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/012online/12_online_arkhipova.pdf> (dostęp: 19.05.2013).
Богданов К.А., Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры, Москва 2009.
Божко Л., Діяльність Етнографічної комісії ВУАН з вивчення народної культури Поділля у 20-х роках ХХ століття, „Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка” 2004, Вип. 75, s. 60.
Боева Л., Участе ВЧК-ОГПУ в „оздоровлени” рядов РКП (б) в начале 1920-х годов, „Вестник Московского городского педагогического университета” 2008, nr 1(22), s. 59.
Всесоюзная перепись населения 1926 года, Москва 1928, t. 9, s. 2–13; t. 17, s. 2–3; [online] <http://demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_26.php?reg=22> (dostęp: 19.05.2013).
Гілевич I., Українська етнографічна наука у першому повоєнному десятилітті та польові дослідження Полісся, „Вісник Львівського університету. Серія історична”, Вип. 43, s. 34.
Горький М., Про літературу, Київ 1954.
Горький М., Советская литература, доклад на I Всесоюзном съезде советских писателей, Москва 1935.
Григор’єва О., Червоні колядки. Як СРСР міняв Ісуса на Леніна, [online] <www.istpravda.com. ua/articles/2013/01/5/106843/> (dostęp: 5.06.2013).
Грицай М., Бойко В., Дунаєвська Л., Українська народно-поетична творчість, Київ 1983.
Дожилася Україна... Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні, упор. І. Бугаєвич, Київ 1993.
Дяків В., „Фольклор чудес” у підрадянській Україні 1920-х років, Львів 2008.
Емельянов Л., Термин „советский фольклор” в 1930 годы, [w:] Из истории русской фольклористики, t. 4−5, Cанкт-Петербург 1998, s. 220.
Емыкова Н., Адыгские языки и фольклор в системе радиовещания (1926−1950 гг.), „Вестник Адыгейского государственного университета” 2007, nr 2, s. 288–291.
Иванова Т., Сказитель и официальная политика в области фольклористики в 1930-е годы, [w:] Мастер и народная художественная традиция Русского Севера, Петрозаводск 2000, s. 84.
Иванова Т., История русской фольклористики XX века: 1900 – первая половина 1941 г., Санкт-Петербург 2009.
Кирчів Р., Двадцяте століття в українському фольклорі, Львів 2010.
Кирчів Р., Етюди до студій над українським народним анекдотом, Львів 2008.
Коляда Ю., Фольклористика в СССР, [w:] Советский фольклор. Сборник статтей и материалов, вып. 6, Москва–Ленинград 1939.
Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року, упор., вступ, примітки О. І. Дея, Київ 1965.
Кульчицький С., Українська академія наук, [w:] Довідник з історії України, упор. та ред. І. Підкови, Київ 2002, s. 903.
Лицарям волі. Пісні й авторські твори визвольної боротьби 40–50-х років ХХ ст. з Тернопільщини, Тернопіль 1993.
Ми у вічі сміялися смерті, ред. В. Войтович, О. Гладунов, Г. Дем’ян, Рівне 1992.
Народне слово. Збірник сучасного українського фольклору, упор., вступ, примітки Ю. Семенко, Нью Йорк–Мюнхен 1964.
Нолл В., Паралельна культура в Україні в період сталінізму, „Родовід” 1993, nr 5, s. 37–41.
Передмова, [w:] Збірник революційних пісень, t. 1, s. 1–2.
Рильський М., О. Дей, Ф. Лавров, Народна поетична творчість, Київ 1965.
Сенько I., Земля з іменем. Краєзнавчі студії, Ужгород 1998.
Скрипник Г., Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнологї ім. М. Т. Рильського НАН України 85 років, „Народна творчість та етнографія” 2006, nr 5, s. 4.
Сенько Г., Правдивий український фольклор під совітами. Народні приповідки-частівки, [б.м.в.] 1947.
Філоненко С., Усна народна творчість, Київ 2008.
Хвиля А., Нещадно викривати й викорінювати наслідки шкідництва та націонал-опортуністичних перекручень на мовному фронті, „Вісті ВУЦВК”, 30 червня 1933, s. 3.
Хвиля А., Українська народна пісня, [w:] Українська народна пісня, упор. А. Хвиля, Київ 1935, s. 6.
Хроніка, „Український фольклор” 1937, кн. 1, s. 126.
Хто ж той сокіл, товариші, [w:] Українські народні думи та історичні пісні, упор. Д. Павлій, М. Родіна, М. Стельмах, Київ 1955, s. 377.
Шевчик М., Медаль за молитву, „Людина і світ” 1991, nr 2, s. 22.
Єфремов C., Щоденники. 1923–1929, Київ 1997.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Kramar, R. (2018). Strategie władz wobec ustnej twórczości ludowej w okresie stalinowskim (na materiałach ukraińskich). Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 55–65. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1713

Rostysław Kramar 
Uniwersytet Warszawski