Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów jako przyczynek do badań współczesnego stanu gwar społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach

Mirosława Czetyrba-Piszczako

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The article analyses the speech of the Ukrainian community in Warmia and Mazury after 65 years of its existence in an alien linguistic milieu, which additionally has not been conducive to its religious, political and cultural life. It was the aim of the author to determine the present state of Ukrainian dialects in the constantly growing linguistic pluralism which leads to linguistic assimilation. The research material was collected in the group of respondents who were interviewed by the author. The author limited the range of conversation topics to vocabulary connected with cultivating customs and traditions of different festivals as well as rituals connected with wedding, baptism and funeral. The performed analysis shows that the processes of assimilation threaten both city dwellers as well as villagers. Still, in villages these processes are less visible and even postponed by one generation.


Słowa kluczowe:

Warmia and Mazury, Ukrainian dialect, bilingualism, linguistic assimilation, traditions customs


Czetyrba B., Język polski i gwary ukraińskie (naddniestrzańska i nadsańska) w mowie mieszkańców wsi Jarzeń, praca magisterska, Olsztyn 2003.
Drozd R., Przemiany w świadomości ludności ukraińskiej w Polsce po akcji „Wisła”, [online] <www.uitp. net.pl/index.php/opracowania/40-przemiany-w-swiadomosci-ludnosci-ukrainskiej> (dostęp: 10.08.2013).
Gwary mieszane i przejściowe na terenach słowiańskich, pod red. S. Warchoła, Lublin 1993.
Wojakowsk D.i, Polacy i Ukraińcy. Rzecz o pluralizmie i tożsamości na pograniczu, Kraków 2002.
Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, pod red. D. Buczki, M. Łesiowa, Lublin 2003.
Żydek-Bednarczuk U., Interferencja językowa w śląskich rozmowach potocznych, [w:] Język a kultura, t. 7: Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, pod red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowskiego, Wrocław 1992, s. 124.
Колодинська T., Стан і перспективи досліджень українських надсянських говірок у Польщі, [online] <www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TZwiaz5/Kolodynska.pdf> (dostęp: 5.06.2013).
Красовська Г., О. Сухомлинов, Interferencja językowa jako jeden z aspektów przejawu pogranicza kultur (na przykładzie Bukowiny), [w:] Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та літературознавство, Міжвузівський збірник наукових статей, Випуск І, Ніжин 2007, s. 58.
Пшепюрська-Овчаренко M., Мова українців Надсання, за ред. М. Лесіва, Перемишль 2007.
Хабзей Н., Лексика календарної обрядовості в українських говірках Мараморощини та Сучавщини на тлі гуцульських говірок, [w:] Z dialektologii słowiańskiej, pod red. F. Czyżewskiego, „Rozprawy Slawistyczne” 19, Lublin 2002, s. 146.
Хомчак Л., До функціонування надсянських говірок в умовах білінгвізму, [online] <http://archive.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/spml/2008_12/53khomchak.pdf> (dostęp: 10.08.2013).
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Czetyrba-Piszczako, M. (2018). Słownictwo z zakresu zwyczajów i obrzędów jako przyczynek do badań współczesnego stanu gwar społeczności ukraińskiej na Warmii i Mazurach. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 157–167. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1726

Mirosława Czetyrba-Piszczako 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie