Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego

Alina Filinowicz

Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

In the article the author described microtoponymy of the sokólski district containing in their formative root vegetative terms being used by the locals. She also directed attention to a typically border-character of the analysed region. Sokólski district is located in the central part of Podlasie voivodeship next to the Belorussian border. Since time immemorial, it has been a place of connection for Baltic and Slavonic people with Eastern and Western Slavs. Ethnically and linguistically diversified settlement processes of the analysed region were reflected in the place names. There are not only Polish place names, but also the East Slavic, Baltic as well as hybrid Polish-Belorussian and Slavonic-Baltic forms.


Słowa kluczowe:

microtoponymy, vegetative terms, Polish-Belorussian border territory, Baltic elements, language hybrid


Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. I pod red. S. Glinki, A. Obrębskiej-Jabłońskiej i J. Siatkowskiego, Wrocław 1980; t. II i III pod red. S. Glinki, Wrocław 1988, 1993; t. V–VIII pod red. I. Maryniakowej, Warszawa 1995–2002.
Filinowicz A., Mikrotoponimia dawnego powiatu sokólskiego, Białystok 2012.
Głuszkowska-Babicka J., Mikrotoponimy oparte na terminach wegetatywnych w północno-wschodniej Polsce, „Acta Albaruthenica” 2011, nr 11, s. 206.
Grzegorczykowa R., Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa 1979.
Kondratiuk M., Elementy bałtyckie w toponimii i mikrotoponimii regionu białostockiego, Wrocław 1985.
Kondratiuk M., Nazwy komponowane słowiańsko-bałtyckie w toponimii północno-wschodniej Polski, [w:] Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe, pod red. M. Kondratiuka, t. IV, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Droga ku wzajemności” Białystok 20–22.07.2001, Białystok 2002, s. 73–79.
Jakubowski J., Powiat grodzieński w XVI w., „Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski”, z. 3, Kraków 1935.
Łapicz Cz., Funkcje sufiksu -ina a zagadnienie etnogenetyczne wschodniej Białostocczyzny (na przykładzie gwarowej leksyki wegetatywnej), „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Filologia Polska XXIII”, 1993, z. 138, s. 73–88.
Łesiowa M., Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin 197.,
Obrębska-Jabłońska A., Polsko-białoruska formacja hybrydalna, [w:] Studia indoeuropejskie, Kraków 1974, s. 147–152.
Obrębka-Jabłońska A., Śladami żywego języka. Wybór pism, Warszawa 1993.
Wiśniewski J., Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne, „Acta BalticoSlavica”, t. XI, Wrocław 1977, s. 7–80.
Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII wieku, „Acta Baltico-Slavica”, t. I, Białystok 1964, s. 115–135.
Wiśniewski J., Zarys dziejów osadnictwa na Białostocczyźnie, [w:] Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t. I, s. 14–27.
Мяцельская Е., Э. Блінава, Беларуская дыялекталогія. Практыкум, Мінск 1991.
Сцяшковіч Т.Ф., Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці, Мінск 1972.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Filinowicz, A. (2018). Flora w mikrotoponimii powiatu sokólskiego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 187–194. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1729

Alina Filinowicz 
Uniwersytet w Białymstoku