O wykrzykniku w słowniku, czyli kilka uwag o artykułach wykrzykników języka rosyjskiego i polskiego w słownikach objaśniających

Iwona Malinowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy



Abstrakt

The author analyzed the exclamation entries in Russian and Polish dictionaries. The article aims to present various ways of the dictionary exclamation description exemplifying it by one primary (A! – a!) and one secondary (Боже! – Boże!) exclamations. The paper is to show the shortcomings and propose corrections in lexicographical description of exclamations. Due to the frequency of their use in speech and writing, the author also proposes to increase the number of exclamation entries in explanatory dictionaries. Compilation of a separate exclamation dictionary in both of the analyzed languages is worth considering.


Słowa kluczowe:

exclamations, dictionary, entry articles, shortcomings and corrections


Bartwicka H., Słownictwo potoczne w małych słownikach polsko-rosyjskich, [w:] Studia ze współczesnej leksykografii rosyjskiej, pod red. J. Wawrzyńczyka, Wyd. UMK, Toruń 1990, s. 13.
Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1–11, Warszawa 1958–1969.
Dubisz S. (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Kraków 2000.
Grek-Pabisowa I., Z historii słowników polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich, [w:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, pod red. H. Popowskiej-Taborskiej, SOW, Warszawa 1997, s. 70.
Grochowski M., Status semantyczny wykrzykników właściwych, „Prace Filologiczne”, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1992, t. XXVIII, s. 160.
Kurcz I., Lewicki A., Sambor J., Szafran K., Woronczak J., Słownik frekwencyjny współczesnej polszczyzny, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1990.
Mędelska J., Osobliwe wykrzykniki w kulturalnej polszczyźnie wileńskiej, „Acta Baltico-Slavica” 1996, nr 23, s. 76.
Orwińska-Ruziczka E., Funkcje językowe interiekcji w świetle materiału słowackiego i polskiego, Universitas, Kraków 1992.
Piotrowski T., Zrozumieć leksykografię, PWN, Wrocław 2001.
obol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1999.
Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1–50, Poznań 1994–2005.
Апресян В.Ю., Апресян Ю.Д., Метафора в семантическом представлении эмоции, „Вопросы языкознания” 1993, nr 3, s. 27.
Ефремова Т.Ф., Толковый словарь служебных частей речи, Москва 2001.
Морковкин В.В., Словарь структурных слов русского языка, Москва 1997.
Ожегов С.И., Словарь русского языка, Москва 1990.
Словарь современного русского литературного языка, АН СССР, т. 1–17, Москва–Ленинград 1950–1965.
Частотный словарь русского языка, под ред. Л. Н. Засориной, Русский язык, Москва 1977.
[online] np. <www.sjp.pwn.pl>; <www.wsjp.pl>.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Malinowska, I. (2018). O wykrzykniku w słowniku, czyli kilka uwag o artykułach wykrzykników języka rosyjskiego i polskiego w słownikach objaśniających. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 211–219. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1733

Iwona Malinowska 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy