Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI-XIX

Teresa Pluskota

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyAbstrakt

Multiculturalism of the former south-east borderlands is also reflected the local nomenclature which is often geographically diverse. Possessive names with suffixes -ov, -in, especially with -(ov)ka form a significant group of toponyms which have emerged over the centuries. -ovka affix was productive in the seventeenth and eighteenth century. It created a lot of new names of places, still new language versions of professions emerged, such as Polish bednarz, tokarz et al. Among profession-derived toponyms there are many place names in which we can just clearly determine Ukrainian and Polish stems, conf. Popowka, Xiędzówka, and those in which such differentiation is not so clear, e.g. Kowalowka. The paper shows both the groups. The assumed research period (16th-19th c.) allows in turn to show some changes in a given group of toponyms such as the emergence of variants of Polish names which fall within the toponymy as the Polish influences were broadening eastwards and polonisation was progressing in the 17th and 18th century.

Słowa kluczowe:

Place names, Borderlands south-east, names of professions, 16th-19th century


Бучко Д. Г., Походження назв населених пунктов Покуття, Вид. Сви, Львiв 1990 [Bucz].
Czopek B., Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988 [Czop].
Jabłonowski A. (oprac.), 1889-1904, Atlas historyczny Rzeczypospolitej. Epoka przełomu z w. XVI na XVII. Dział II: Ziemie ruskie Rzeczypospolitej, wykonany w Wojenno-Geograficznym Instytucie w Wiedniu, Warszawa - Wiedeń 1889-2004 [Jabł].
Pluskota T., Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1998.
Serczyk Wł. A., Historia Ukrainy, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław 1979.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-18

Cited By /
Share

Pluskota, T. (2018). Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI-XIX. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 65–75. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1804

Teresa Pluskota 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy