Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu trzeba

Anna Rudyk

Uniwersytet RzeszowskiAbstrakt

The article shows the Russian equivalents of the lexeme trzeba extracted from the contemporary Polish prose and its translation into Russian. The modal predicatives нужно and надо and the forms приходится and следует are the most frequent equivalents.


Słowa kluczowe:

modal predicatives, textual equivalents, meaning of nocessity, transation, Russian-Polish comarative linguistics


Gałczyńska A., Grzeczne i niegrzeczne akty odmowy w języku polskim, [w:] Język a kultura, t. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Hessen D., Stypuła R., Wielki słownik polsko-rosyjski P-Ż, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Wyd. Naukowe PWN, warszawa 2000.
Jodłowski S., Studia nad częściami mowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1971.
Mirowicz A., Dulewicz I., Grek-Pabis I., Maryniak I., Wielki słownik rosyjsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
Mocarz M., Predykatywy modalne w konfrontacji przekładowej, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis, konfrontacja, przekłąd, red. L. Pisarek, J. Sokołowski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 255.
Rudyk A., O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu Мне необходимо тебя видеть срочно i w ich polskich odpowiednikach, [w:] Język, kultura i świat roślin. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Halinie Chodurskiej, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, "Volumina", Szczecin 2010, s. 233-241.
Wandruszka M., O lingwistyce przekładu, "Pamiętnik Literacki" 1981, nr 1.
Большой толковый словарь русского языка, ред. С.А. Кузнецов, [online] <www.gramota.ru>
Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю., Коммуникативная грамматика русского языка, Институт русского языка РАН, Москва 2004.
Золотова Г.А., Очерк функционального синтаксиса русского языка, URSS, Москва 2005, с. 151-152.
Русский язык. Энциклопедия, ред. Ю.Н. Караулов, "Дрофа", Москва 2003, s. 368.
Русский язык. Энциклопедия, ред. Ф.П. Филин, "Советская энциклопедия", Москва 1979, s. 226.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-24

Cited By /
Share

Rudyk, A. (2018). Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu trzeba. Acta Polono-Ruthenica, 1(XXI), 78–87. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1866

Anna Rudyk 
Uniwersytet Rzeszowski