Дослідження творчості Лесі Украінкі в Польщі: вибрані сторінки icтopii (3 нагоди 100-оі річниці письменниці)

Irena Betko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

100-th anniversary of Lesia Ukrainka’s death (1871-1913), which is the great Ukrainian poet, writer and author of poetical drams, was celebrated on 1 August 2013. Her literary works are the objects of research in Polish during more than 120 years. Lesia Ukrainka is reprezented in polish histories of Ukrainian literature, which were written by Bohdan Łepki, Ryszard Łużny, Marian Jakóbiec, Bogusław Mucha, from 1930 to 2000. Florian Nieuważny, Stefan Kozak, Ewa Nikadem-Malinowska, Eulalia Papla, Sylwia Wójtowicz, Marta Reda, Agata Korycka and other had analyzed the chosen aspects of Lesia Ukrainka’s literary works on the second half of XX and on the beginning of XXI century.


Słowa kluczowe:

anniversary of Lesia Ukrainka's death, research of Lesia Ukrainka's literary works in Polish


Радишевський P., Творчiстъ Лесi Украiнки в Полъщi, [в:] Леся Украiнка. Публiкацii cтaттi, дослiдження, Киiв 1983.
Sobol W., Recepcja twórczości Łesi Ukrainki w Polsce, tłum. M. Zambrzycka, „Przegląd Humanistyczny” 2011, № 4.
Lepki B., Zarys literatury ukraińskiej: Podręcznik informacyjny, Warszawa-Kraków 1930.
Lepkyj B., Literatura ukraińska, [w:] A. Brukner, Literatura rosyjska, J. Gołąbek, Literatura białoruska, B. Lepkyj, Literatura ukraińska, Warszawa [b.r.w.].
Царик O., Богдан Лепкий у лiтературно-мистпецькому середовищi Кракова, [в:] Творчiсть Богдана Лепкого в контекстi европейськоi культури XX сполiття: Матерiали Всеукраiнськоi науковоi конференцii, присвяченоi 125-рiччю вiд дня народження письменника, за ред. М.П. Ткачука, Тернопiль 1998.
Luźny R., Zarys dziejów literatury ukraińskiej, „Uniwersytet Jagielloński CCXLVII - Prace Historyczne” z. 32.
Ukraina. Teraźniejszość i przeszłość, red. M. Karaś, A. Podraza, Kraków 1970.
Jakóbiec M., Literatura ukraińska, w: Dzieje literatur europejskich 3, cz. 1, red. Wł. Floryan, Warszawa 1989.
Kozak S., Lesia Ukrainka na tle epoki, [в:] idem, Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna: Studia i szkice, Warszawa 2006.
Kornijenko A., Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego, Kraków 1998.
Nieuważny F., Od rodzimych źródeł ku europejskim. Prometeizm Lesi Ukrainki, [в:] idem, O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko, Białystok 1993.
Nikadem-Malinowska E., „Contra spem spero”. Liryka intymna Lesi Ukrainki, [в:] W kręgu kultury ukraińskiej, red. W. Piłat, Olsztyn 1995.
Łużny R., Świat sacrum chrześcijańskiego na drodze twórczej Lesi Ukrainki, „Zeszyty Naukowe KUL”, R. 34, Lublin 1991 (1994), № 1-2.
Papla E., Samotność indywidualistki. Lesi Ukrainki dramat pasyjny „Opętana”, „Musica Antiqua Europae Orientalis XIV, vol. 2: Acta Slavica”, Bydgoszcz 2006.
Reda M., „Kamienny gospodarz” Lesi Ukrainki w kontekście donżuanerii europejskiej, [в:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 2, red. M. Bukwałt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, Wrocław 2007.
Korycka A., Fakty i mity w życiu i twórczości dramatopisarki doby modernizmu Lesi Ukrainki, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 21”: Kobiety w literaturze Słowian Wschodnich, red. H. Mazurek i B. Pawletko, Katowice 2011.
Wójtowicz S., Dramatopisarstwo Lesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych, Wrocław 2008.

Opublikowane
2018-10-24

Cited By /
Share

Betko, I. (2018). Дослідження творчості Лесі Украінкі в Польщі: вибрані сторінки icтopii (3 нагоди 100-оі річниці письменниці). Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 119–131. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1869

Irena Betko 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie