„Królewska duma z wielkiej niepomyślności”1. Doświadczenie emigracji w poetyckiej perspektywie Lwa Gomolickiego

Jolanta Brzykcy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuAbstrakt

The paper discusses the functioning of emigration theme in the poetry of Leo Gomolitzky (1903-1988) - one of the greatest representative of Russian diaspora in Poland before World War II. Some poetical texts and two poems (Warsaw, The emigre poem) has been analized in it, in the context of bilingualism, exterritoriality and biculturalism - categories, that had a strong influence on Gomolitzky’s life and works. In the analized texts Gomolitzky shows his own experiences and thoughts caused by the emigration, he also diagnoses people’s attitudes toward exile. From the viewpoint of the poet the emigration is, undoubtedly, the catastrophe, but at the same time Gomolitzky interpretates it as a chance of the moral renewal, spiritual rebirth.


Słowa kluczowe:

Leo Gomolitzky, poetry, emigration, home, rebirth


Гомолицкий Л., Эмигрантская поэма, [online] <www.mochola.org/rossica/gomolicki/emigrant. html> (dostęp: 22.01.2013).
Gomolicki L., Horoskop, PIW Warszawa 1981.
Skrunda W.,Rosyjski uchodźca na polskim bruku. O poemacie Lwa Gomolickiego „Warszawa” (1934), „Studia Rossica X”, Warszawa 2000, s. 89-125.
Skrunda W., Echa „gniewnych jambów” w poemacie Lwa Gomolickiego „Warszawa” (1934), „Studia Rossica XI”, Warszawa 2000.
Skrunda W., Zamysł poematu Lwa Gomolickiego „Warszawa” w świetle inwektyw Karola Radka i nauk mnicha Ewagriusza, „Studia Rossica XII”, Warszawa 2001.
Brzykcy J., Lew Gomolicki: twórca pogranicza, „Slavia Orientalis” 2014, nr 3.
Skrunda W., Echa „gniewnych jambów” w poemacie Lwa Gomolickiego „Warszawa” (1934), „Studia Rossica XI”, Warszawa 2000.
Brzykcy J., „Bóg był moją pierwszą miłością...”. Sacrum w poezji Lwa Gomolickiego (tom „Oddech”,1932), „Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica XVII: Sacrum świata wschodniego i zachodniego w kulturze Słowiańszczyzny”, pod red. C. Nelkowskiego, Bydgoszcz 2014.
Агапкина T. П., Цыбенко О. В. , Материалы к биографии Леона (Лъва) Гомолицкого, [w:] Studia Polonorossica: К 80-летию Елены Захаровны Цыгбенко. Сборник статей, отв. ред. В. А. Хорев, Изд-во MrY, Москва 2003.
Rzymowski J., Erynie historii i człowieka. O pisarstwie Leona Gomolickiego, Wyd. Łódzkie, Łódź 1973.
Leon Gomolicki (1903-1988). Zestaw bibliograficzny, oprac. B. Krakowiak, Pracownia Reprograficzna WiMBP im. J. Piłsudskiego, Łódź 1993.
Słownik współczesnych pisarzy polskich, t. I: A-I, PWN, Warszawa 1963.
Rzymowski J., Leon Gomolicki - sylwetka prozaika, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1972, z. 90.
Белошевская Л., Мицнер П., Флейшман Л., Лев Гомолицкий и русская литературная жизнь в межвоенной Польше (Lew Gomolicki i rosyjskie życie literackie w międzywojennej Polsce).
Гомолицкий Л. H., Сочинения русского периода, t. I-III, „Водолей” Москва 2011.
Kułakowski S., Pięćdziesiąt lat literatury rosyjskiej. 1884-1934, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1939,
Czechowicz J., Muza wygnańców, „Pion” 1939, nr 3.
Ndiaye I. A., Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fa li”, Wyd. UWM, Olsztyn 2008.
Nabokov V., Tamte brzegi, tłum. E. Siemaszkiewicz, A. Kołyszko, [b.m.w.] 1986.
Krupska-Perek A., Ludzie „za szybą”, czyli o barierach w interpersonalnej przestrzeni komunikacyjnej, [w:] Pogranicza. Materiały z konferencji 8-10 maja 2006 r., pod red. D. Kowalskiej, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2007.
Mamzer H., Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2003.
Бем А. Л., „Вскипевшая жизнь эмигранта”. O стихах Льва Гомолицкого, „Меч” 1938, nr 23, 12 июня, [online] <www.russiaurecources.lt/archive/Gomol/Gomol_18.html> (dostęp: 22.01.2013).
Zienkiewicz T., „I nas izgnannikow w molitwach pomiani...” (O poezji emigracji rosyjskiej w Polsce międzywojennej), „Studia Rossica X”.
Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu, tłum. P. Hertz, t. 7, PIW Warszawa 1969.
Scholem G., Wyobrażenie Golema w kontekście tellurycznym i magicznym, [w:] idem, Kabała i jej symbolika, tłum. R. Wojnowski, Wyd. „Znak” Kraków 1996.
Гомолицкий Л., Эмигрантская поэма, [online] <www.mochola.org/rossica/gomolicki/emigrant. html> (dostęp: 22.01.2013).
Гомолицкий Л., Варшава (Поэма), [online] <www.russianresources.lt/archive/Gomol/Gomol_ w.html> (dostęp: 22.01.2013).
Pobierz


Opublikowane
2018-10-24

Cited By /
Share

Brzykcy, J. (2018). „Królewska duma z wielkiej niepomyślności”1. Doświadczenie emigracji w poetyckiej perspektywie Lwa Gomolickiego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 133–144. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1870

Jolanta Brzykcy 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu