Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova

Monika Karwacka

Uniwersytet ŚląskiAbstrakt

The paper presents development of studies on Lectures on Russian Literature by Vladimir Nabokov in Russia, America and on this background in Poland. Works of Nabokov arouses constant interest among researchers all over the world, however, Nabokov’s literary-critical heritage remained out of scientific focus for a long time until publishing Lectures on literature and later Lectures on Russian literature first in the USA and then in Russia and Poland. In the paper there is presented the attempt to determine the scale and significance of studies on literary-critical works of Nabokov in different countries and to show similarities and discrepancies in international researches.


Słowa kluczowe:

Nabokov, lectures, criticism, Russian, literature


B. Boyd, Nabokov. Dwa oblicza, Warszawa 2006.
Updike, Wstęp [do:] V. Nabokov, Wykłady o literaturze, Warszawa 2000, s. 20-24.
F. Barson, Metoda edytorska, [w:] V. Nabokov, Wykłady o literaturze…, s. 5-14.
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Рецензии, критические отзывы, эссе, пародии, под ред. Н.Г. Мельникова, Москва 2000.
Л. Целкова, Литературоведческие концепции В .Набокова (На материале «Лекций по русской литературе»), [w:] Литературоведение на пороге ХХI века,под ред. П. Николаев, Москва 1998, s. 320-325.
Л. Целкова, Традиции русской прозы XIX века в романах Владимира Набокова 20-30-х гг. и в романе "Лолита", Москва 2001. Dostęp: http://www.dissercat.com/content/traditsii-russkoi-prozy-xix-veka-v-romanakh-vladimira-nabokova-20-30-kh-gg-i-v-romane-lolita [Data dostępu: 20.07.2013].
А. Долинин, Набоков, Достоевский и достоевщина, „Старое литературное обозрение”, 2001, № 1 (277). Dostęp: http://magazines.russ.ru/slo/2001/1/dol.html [Data dostępu: 20.06.2013].
C. Давыдов, Набоков и Пушкин, „Невское время”, 1991.
В. Линецкий, Набоков и Горький, „Вестник новой литературы”, Санкт-Петербург, 1994, № 7, s. 214-220.
А. Злочевская, В. В. Набоков и Н. В. Гоголь: На материале романа Защита Лужина, „Русская словесность”, 1997, № 4, s. 24-29.
С. Залыгин, Набоков и Гоголь, [w:] С. Залыгин, В пределахискусства, Мoсква 1988, s. 304-306.
В. В. Шадурский, В. В. Набоков и А. П. Чехов. К проблеме текстовых связей, „Набоковский вестник”, Санкт-Петерурбург 1998, Вып.1: Петербургские чтения, s. 135-141.
Е.А. Осокина, Еще раз о любви и нелюбви к Достоевскому: В. Набоков о Достоевском. Dostęp: http://lenazar.narod.ru/Nabok_Dost.htm [Data dostępu: 20.06.2013].
А. Павлов, Проблема читателя в эстетике литературного модернизма :Креативно-рецептивные аспекты лекционного дискурса В. Набокова. Dostęp: http://www.dissercat.com/content/problema-chitatelya-v-estetike-literaturnogo-modernizma-kreativno-retseptivnye-aspekty-lekts [Data dostępu: 20.06.2013].
В. Воропаев, Понимал ли Гоголь себя? Набоков о русском писателе-классике. Dostęp: http://vos.1september.ru/2002/15/8.htm [Data dostępu: 24.07.2013].
A. Appel, S. Karlinsky, The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 1922-1972, New York 1977.
A. Appel, Ch. Newman, Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations and Tributes, New York, 1970.
R. Przybylski, Wykłady o literaturze rosyjskiej, Nabokov, Vladimir - Recenzja Ryszarda Przybylskiego. Dostęp: http://wyborcza.pl/1,75517,858653.html?as=2#ixzz2WUcNeT1p [Data dostępu: 17.06.2013].
R. Romaniuk, Tamte książki (rec.) V. Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskie, „Nowe książki”, Nr 9, Warszawa 2002, s. 45-47.
K. Szumlewicz, Z dala od filistrów. [Wykłady o literaturze rosyjskiej – recenzja], „Odra” 2003, nr 1, s. 105-107.
A. Ginter, Świat za słowami Vladimira Nabokova. Zabawy słowne i ich przekład, Łódź 2003.
B. Stempczyńska, M. Karwacka, Wartościowanie w Wykładach o literaturze rosyjskiej Vladimira Nabokova, [w:] Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania, pod red. B. Stempczyńskiej, Katowice 2011, s. 92-111.
M. Karwacka, Wykłady o literaturze rosyjskiej Vladimira Nabokova. Próba określenia gatunku, [w:] Rosyjska krytyka literacka. Próby czytania, pod red. B. Stempczyńskiej, Katowice 2011, s. 76-91.
M. Karwacka, «Лекции по русской литературе» Владимира Набокова в польской аудитории, [w:] Слово.ру: Балтийский акцент, Калининград 2012, s. 57-59.
M. Karwacka: Набоков-писатель или Набоков-критик? О лекциях по русский литературе, [w:] Современная филология: теория и практика, Москва 2012, s. 57-61.
M. Karwacka, Набоковский анализ художественного текста (на материале Лекций по русской литературе), [w:] Русистика и современность, Rzeszów 2013, s. 13-19.
M. Grygiel, Nabokov o Gogolu – od fascynacji ku krytyce, „Roczniki Humanistyczne”, Tom LVII, zeszyt 7, Lublin 2009, s. 85-95.
M. Grygiel, Nabokov – koryfeusz kultury współczesnej, [w:] Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, pod red. A. Ksenicza, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2013, s. 180.
M. Grygiel, Vladimir Nabokov i krytycy – relacje, oceny dawne i współczesne, [w:] Kultura literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku. Konteksty - estetyka – recepcja, pod red. A. Woźniak, Lublin 2013, s. 183.
L. Engelking, Chwyt metafizyczny. Vladimir Nabokov – estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości, Łódź 2011.
V. Nabokov, Wykłady o literaturze, przeł. Z. Batko, Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza SA", Warszawa 2000.
V. Nabokov, Wykłady o literaturze rosyjskiej, przeł. Z. Batko, Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza SA", Warszawa 2002.
V. Nabokov, Wykłady o Don Kichocie, przeł. J. Kozak, Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza SA", Warszawa 2001.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-30

Cited By /
Share

Karwacka, M. (2018). Polskie badania nad krytyką literacką Vladimira Nabokova. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 61–70. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1956

Monika Karwacka 
Uniwersytet Śląski