Obraz Rosji mikołajowskiej w Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Anna Kościołek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuAbstrakt

The memoirs of saint Zygmunt Szczęsny Feliński were written down during the archbishop’s stay in Jarosław, where he was sent in punishment for his defense of the rights of the Church and the Motherland. The works have played an important role in the history of Polish culture and literature. The article aims at depicting the Nicholas Russia, which the future archbishop had the opportunity to become well acquainted with during his studies in Moscow at the Łomonosow University and later on at the Roman Catholic Spiritual Academy in Petersburg. In his memoirs the author criticized the Russian Empire and noted its weak points, mainly bribery, the state of education, religious awareness and the condition of the Orthodox clergy.


Słowa kluczowe:

memoirs, Nicholas Russia, state of education, religious awareness, condition of the Orthodox clergy


T. A. Frącek, Zesłaniec nad brzegami Wołgi. Miniatury z życia abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1822-1895, Wrocław 2011.
Z.Sz. Feliński, Paulina, córka Ewy Felińskiej, Szczecinek 2009.
Z.Sz. Feliński, Pamiętniki, opracował, przygotował do druku i opatrzył przedmową E. Kozłowski, Warszawa 2009.
R. Żylińska, Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński Arcybiskup Metropolita Warszawski, Rzym 1965.
M. Cwenk, Felińska, Lublin 2012.
W. Śliwowska, Kobiety w konspiracjach patriotycznych lat czterdziestych XIX wieku, [w:] Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i początkach XX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994, s. 56-57.
W. Śliwowska, Ewy z Wendorffów Felińskiej myśli i czyny, [w:] W. Śliwowska, Historyczne peregrynacje. Szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku, do druku przygotowała A. Brus, Warszawa 2012, s. 319-331.
B. Wójcik, Charyzmat i łaska w życiu, dziele i pismach bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Olsztyn 2008.
M. Godlewski, Tragedia arcybiskupa Felińskiego, Poznań 2007.
F. Ramontowska, Rząd carski wobec manifestacji patriotycznych w królestwie Polskim w latach 1860-1862, Wrocław 1971.
T. A. Frącek, Św. Zygmunt Szczęsny Feliński, Kraków 2010.
A. Zelga, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895, Warszawa 2009.
T. A. Frącek, Wprowadzenie, [w:] Z. Sz. Feliński, Listy Świętego do Matki Ewy z Wendorffów Felińskiej z lat 1838-1860, Warszawa 2012, s. 11-12.
A. Bezwiński, Rosja w pismach politycznych Z. Krasińskiego, [w:] Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Z. Krasińskiego, red. J. Świdziński, Poznań 2003, s. 181-190.
P. Chlebowski, Krasiński wobec Rosji, [w:] Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenia, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Burdziej, Toruń 2001, s. 131-144.
A. Fabianowski, Myśl polityczna Z. Krasińskiego, Ciechanów 1991.
J. Fiećko, Co zrobić z Rosją? Mickiewicz, Krasiński i inni, [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, red. J. Fiećko, K. Trybuś, Poznań 2012, s. 137-157.
R. Fieguth, Obraz Rosji w powieści „Agaj-Han” Zygmunta Krasińskiego,[w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, s. 181-194.
W. Lednicki, Glosy Krasińskiego do apologetyki rosyjskiej, Paryż 1959.
A. Kijas, Rosja i Rosjanie w „Pamiętnikach” Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (z perspektywy historyka), [w:] Obraz Rosji w literaturze polskiej, s. 269-280.
Z. Sz. Feliński, Listy Świętego do Matki…, Warszawa 2012.
M. Heller, Historia imperium rosyjskiego, przeł. E. Melach, T. Kaczmarek, Warszawa 2005.
J. Fiećko, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 1997.
W. B. Lincoln, Mikołaj I, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1988.
R. Pipes, Rosja carów, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2006.
W. Śliwowska, W kręgu poprzedników Hercena, Wrocław 1971, s. 32.
B. Mucha, W kręgu rosyjskich katolików i filokatolików, Łódź 1995.
B. A. Uspieński, Kult św. Mikołaja na Rusi, przeł. E. Janus, M. R. Mayenowa, Z. Kozłowska, Lublin 1985.
J. Meyendorff, Teologia bizantyjska. Historia i doktryna, przeł. J. Prokopiuk, Kraków 2007.
B. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przeł. D. i B. Żyłkowie, Gdańsk 2002.
L. Bazylow, Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 1973.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Петербург 1845, s. 45.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-30

Cited By /
Share

Kościołek, A. (2018). Obraz Rosji mikołajowskiej w Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 71–85. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1957

Anna Kościołek 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu