Паэз!я Наталл! Арсенневай ваеннага часу

Wioleta Nikitiuk-Perkowska

Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

The wartime poetry of Belarussian emigre poet Natalia Arsienniewa has a significant place not only in her literaly output, but also in the whole Belarussian literature. This type of work is the least explored in artistic biography of the poet. During the war, Natalia Arsienniewa departs from poetising nature typical for the pre-war period. At that time she focuses all her attention on the description of war surrounding the tragic realities of everyday life. Then in her poems dominate so-called: poems-calls to compatriots, poems-apostrophes to Homeland, as well as reflections about human existence, including the fate of the poet. A kind of poetic summary of this period is a collection of poems Siahonnia, released in 1944 in Minsk.


Słowa kluczowe:

war period art, poems-calls, poems-apostrophes, patriotism, existence, the role of poetry


Г. Тварановіч, Беларуская паэзія ваеннага часу (1941-1945): новае прачытанне, «Slavia Оrientalis», Tom XLIX, № 4, 2000, с. 553.
Я. Чыквін, Між Вільняй і Рочэстэрам. Творчасць Наталлі Арсенневай, [у:] Idem, Далёкія і блізкія. Беларускія пісьменнікі замежжа, Беласток 1997.
М. Мікуліч, «Мая песня – натхненне, жыцця майго чар...», Паэзія Наталлі Арсенневай заходнебеларускага перыяду, «Тэрмапілы» № 12, Беласток 2008.
Н. Арсеннева, Аўтабіяграфічны нарыс, [у:] Л. Юрэвіч, Беларуская мемуарыстыка на эміграцыі, Нью-Ёрк 1999, с. 158.
Л. Тарасюк, Праз акіян забыцця. Паэзія Наталлі Арсенневай, [у:] Idem, Апалогія красы. Кніга пра беларускую паэзію, Мінск 2003, с. 9.
Н. Арсеннева, У казахстанцкай ссылцы, [у:] З гістолыяй на «вы». Артыкулы. Дакументы. Успаміны, Кн. 3, Мінск 1994, на: http://zbsb.org/lib/index.php?option=com_alblib&view=article&id=330.
Н. Арсеннева, Між берагамі. Выбар паэзіі Наталлі Арсенневай 1920-1970, New York – Toronto 1979.
М. Мішчанчук, Між берагамі. Лёс і творчасць Наталлі Арсенневай, [у:] Культура і адукацыя беларускага замежжа, Мінск 1993, на: http://zbsb.org/node/7704.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-30

Cited By /
Share

Nikitiuk-Perkowska, W. (2018). Паэз!я Наталл! Арсенневай ваеннага часу. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 119–134. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1996

Wioleta Nikitiuk-Perkowska 
Uniwersytet w Białymstoku