Słońce w kaftanie bezpieczeństwa, czyli najkrótsza historia misji Chrystusa (na przykładzie Na wielkiej głębokości... Borysa Popławskiego)

Grzegorz Ojcewicz

Wyższa Szkoła Policji w SzczytnieAbstrakt

The author analyzes the surrealistic miniature At great depth... by Boris Poplavsky and believes that the poem may be understood as the shortest history of Christ’s mission. This hypo- thesis is supported both by the form and the content of the work. Potentially religious meanings are hidden behind symbolic objects and actions. Sleep, for instance, takes the place of Advent, on the one hand, and, on the other, symbolizes mental doze of the Jews who were completely unprepared for the lessons Jesus taught. The author believes that Poplavsky’s text allows to state that neither the Israelites then nor the Christians now use the unique chance given to the humanity by the new commandment of Christ, the commandment to love one’s neighbor. That fact arouses poet’s pity. That state crowns the analyzed miniature and implies the evaluation of Jesus’ earthly mission.


Słowa kluczowe:

Boris Poplavsky, Christ’s mission, surrealistic miniature


G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyboru dokonał H. Chudak, przełożyli H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedmowa J. Błoński, Warszawa 1975.
M. Baranowska, Surrealna wyobraźnia i poezja, Warszawa 1984.
G. Ojcewicz, „Automatyczne wiersze” Borysa Popławskiego: zaklinanie mroku i światła, „Portret” 2008, nr 2 (27), s. 196–203.
G. Ojcewicz, O Borysie Popławskim słów kilka, „Borussia” 2008, nr 44–45, s. 201–202.
G. Ojcewicz, Parodia czy kryptodialog? Na przykładzie „Это было у моря” Igora Siewierianina i „Вы смотрели на море…” Borysa Popławskiego, „Acta Polono-Ruthenica” 2011, tom XVI, s. 137–148.
Б. Поплавский, На большой глубине..., [в:] Б. Поплавский, Том первый.Стихотворения, составление текста, вступительная статья, комментарии, Е. Менегальдо, Москва 2009, с. 352.
B. Popławski, Hа большой глубине / Na wielkiej głębokości…, [w:] B. Popławski, Automatyczne wiersze. Seria „Luminarze Rosyjskiej Emigracji”, t. I, tłum. G. Ojcewicz, Olsztyn 2009, s. 177.
G. Ojcewicz, Czarny człowiek Sergiusza Jesienina jako tekst o pojedynku dobra ze złem. Geneza. Losy. Interpretacja, „Acta Neophilologica” 2010, nr XII, s. 115–143.
G. Ojcewicz, Czarny człowiek Sergiusza Jesienina w przekładzie Władysława Broniewskiego, „Acta Polono-Ruthenica” 2009, tom XIV, s. 167–188.
G. Ojcewicz, Czarny człowiek Sergiusza Jesienina w tłumaczeniu Adama Pomorskiego jako drugi element polskiej serii przekładowej, „Acta Neophilologica” 2012, nr XIV (1), s. 165–183.
G. Ojcewicz, „W woskowym wianku” Borysa Popławskiego. Analiza statystyczna i interpretacja, „Acta Neophilologica” 2009, nr 11, s. 67–94.
G. Ojcewicz, „W woskowym wianku” Borysa Popławskiego. Epitetyka przymiotnikowa na tle idiolektu poetyckiego twórcy, [в:] Сучасни проблеми епiтетологiï. Збирник наукових праць. Выпуск 1, Кам’янець-Подольский 2011, с. 54–60.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-30

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2018). Słońce w kaftanie bezpieczeństwa, czyli najkrótsza historia misji Chrystusa (na przykładzie Na wielkiej głębokości. Borysa Popławskiego). Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 133–144. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1997

Grzegorz Ojcewicz 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie